Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 4 december 2023

19:30 - 20:20
Locatie

Trouwzaal

Voorzitter
N.n.b.
Toelichting

Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde)


1. Voor een Visie en Advies-vergadering is vereist dat een vertegenwoordiging van ten minste de helft van het totaal aantal zetels in de raad aanwezig is.


2. In Visie en Advies-vergaderingen geven raads- en burgerleden hun visie op voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraadsvergadering kan. Tevens adviseren zij of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd kan worden tijdens de raadsvergadering.


3. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit de voorzitter de beraadslaging, tenzij de raads- en burgerleden anders beslissen.


4. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de raads- en burgerleden of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden.


5. Indien het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden, adviseren de raads- en burgerleden of het stuk als hamerstuk of bespreekpunt zal worden geagendeerd op de concept-agenda.


6. De besluiten en de adviezen in Visie en Advies-vergaderingen worden vastgesteld op basis van een gewogen stemverhouding die recht doet aan de zetelverhoudingen in de raad. In het advies aan de raad worden naast het meerderheidsstandpunt ook de eventuele afwijkende standpunten opgenomen.


7. Een Hoorzitting bestemmingsplannen is een Visie en Advies-vergadering.


8. In aanvulling op de taken van een Visie en Advies-vergadering zoals beschreven in lid 2 heeft een Hoorzitting bestemmingsplannen de volgende taken:
i. het horen van diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan;
ii. het uitbrengen van een advies aan de raad over de door het college voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
iii. het uitbrengen van advies aan de raad over het (voor)ontwerpbestemmingsplan.


9. De hoorzitting vindt niet eerder plaats dan nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is.


10. De griffier nodigt diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan ten minste veertien kalenderdagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn geen mededelingen gedaan.

 4. 4

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 5. 5

  De gemeentelijke belastingverordeningen die in 2024 van kracht worden, worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De besluiten die zijn genomen bij de vaststelling van de Programmabegroting 2024 zijn hierin verwerkt, inclusief, in de meeste gevallen, de verhoging met het prijsindexcijfer van 5,2%.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  Wethouder Van Egmond stuurt een antwoord op de vraag van mw. De Rijk – de Jong (CDA) inzake de zogenaamde “Vrijgestelde objecten” vóór de raadsvergadering naar de raad.

 6. 6

  Naar aanleiding van onder meer de wetswijziging met betrekking tot de rechtmatigheids¬verantwoording door het college met ingang van het verslagjaar 2023, heeft de raad raad op 3 juli 2023 een aantal kaders vastgesteld.


  De kaders die de raad heeft vastgesteld zijn in onderstaande voorliggende stukken verwerkt. Deze stukken worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd ter formele besluitvorming. Het betreft:
  • Financiële verordening;
  • Controleverordening;
  • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur;
  • Controleprotocol;
  • Normenkader;
  • Visie op Control ( de operationele inbedding van de nieuw te implementeren verantwoordelijkheden voor processen en controle in de primaire organisatie én ook in het college uit te werken in de besturingsprocessen).

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  Naar aanleiding van het antwoord op de mondeling gestelde vraag van dhr. Möllers (VVD) in de financiële commissie op 20 november jl. (zie bijlage bij dit agendapunt) geeft de commissie unaniem aan dat zij ermee kunnen instemmen om het Artikel 7 lid 3 aan te passen op de wijze zoals in de voornoemde bijlage is aangegeven.

 7. 7

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Kaag en Braassem van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd. De laatste actualisatie dateert van 1 januari 2023. Om een aantal redenen zijn er ook nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te actualiseren voor komend jaar. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen. Een aantal artikelen wordt gewijzigd die zowel betrekking hebben op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet. Daarnaast zijn er wijzigingen noodzakelijk vanuit de Participatiewet door het van kracht worden van de wet Breed Offensief per 1 juli 2023.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 8. 8

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenkwartier.

 9. 9

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit om 20:20 uur de vergadering.