Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 4 december 2023

19:30 - 22:16
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rick van Seggelen
Toelichting

Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde)


1. Voor een Visie en Advies-vergadering is vereist dat een vertegenwoordiging van ten minste de helft van het totaal aantal zetels in de raad aanwezig is.


2. In Visie en Advies-vergaderingen geven raads- en burgerleden hun visie op voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraadsvergadering kan. Tevens adviseren zij of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd kan worden tijdens de raadsvergadering.


3. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit de voorzitter de beraadslaging, tenzij de raads- en burgerleden anders beslissen.


4. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de raads- en burgerleden of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden.


5. Indien het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden, adviseren de raads- en burgerleden of het stuk als hamerstuk of bespreekpunt zal worden geagendeerd op de concept-agenda.


6. De besluiten en de adviezen in Visie en Advies-vergaderingen worden vastgesteld op basis van een gewogen stemverhouding die recht doet aan de zetelverhoudingen in de raad. In het advies aan de raad worden naast het meerderheidsstandpunt ook de eventuele afwijkende standpunten opgenomen.


7. Een Hoorzitting bestemmingsplannen is een Visie en Advies-vergadering.


8. In aanvulling op de taken van een Visie en Advies-vergadering zoals beschreven in lid 2 heeft een Hoorzitting bestemmingsplannen de volgende taken:
i. het horen van diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan;
ii. het uitbrengen van een advies aan de raad over de door het college voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
iii. het uitbrengen van advies aan de raad over het (voor)ontwerpbestemmingsplan.


9. De hoorzitting vindt niet eerder plaats dan nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is.


10. De griffier nodigt diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan ten minste veertien kalenderdagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 19:32u.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t.

  Er is één aanmelding ontvangen voor het spreekrecht: de heer Henk van Tol spreekt in bij agendapunt 10: Scenario's bibliotheekfunctie Kaag en Braassem.

 6. 6

  Er is aanleiding om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te actualiseren. Diverse bepalingen moeten worden herzien in het kader van de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast zijn alle artikelen onder de loep genomen wat leidt tot diverse wijzigingsvoorstellen. Tot slot is een voorstel gedaan tot het overhevelen van enkele losse verordeningen, zodat samenhangende regelgeving zoveel mogelijk in één verordening samenkomt. Met het actualiseren van de APV blijft deze juridisch houdbaar en in overeenstemming met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld, waarin de raad wordt voorgesteld de 8e wijziging op de APV vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging bij 8e wijziging Algemene plaatselijke verordening.
  Toezegging bij 8e wijziging Algemene plaatselijke verordening.
 7. 7

  In de Regionale Agenda Kaag en Braassem 2023 – 2026 bepalen we de speerpunten en prioriteiten van Kaag en Braassem die we door regionaal samen te werken willen bereiken. De opzet van de regionale agenda is gespiegeld aan de inhoudelijke hoofdstukken en doelstellingen van onze Omgevingsvisie. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft het college de opdracht gegeven om een actieve rol in de regio te vervullen. Daarbij hoort een inhoudelijk kader waarmee college – en organisatie – actief de regio mee in kunnen. Dit kader wordt in de Regionale Agenda Kaag en Braassem vastgesteld. Bijgevoegd zit een analyse van onze belangrijkste verbonden partijen, hier heeft de gemeenteraad ook opdracht voor gegeven. Op de Context en Kaders avond van 20 maart 2023 heeft het college de kaders voor beide opdrachten opgehaald bij de gemeenteraad. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

 8. 8

  Het Watertakenplan beschrijft hoe we de aankomende jaren (2024-2027) invulling geven aan onze wettelijke watertaken en hoe het plan bijdraagt aan onze ambities. We vervullen onze wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast willen we een stapje extra doen. De inwoners van onze gemeente moeten fijn kunnen (blijven) wonen, werken en leven. We anticiperen op klimaatverandering. Vanuit de gemeentelijke watertaken kunnen we een bijdrage leveren aan deze ambitie.
  In de periode 2024-2027 zetten we de ingeslagen weg voort:
  - we zetten stappen in het proces naar een klimaatbestendige openbare ruimte in 2050
  - we blijven investeren in het op orde houden van onze riolering
  - we dekken de kosten met een kostendekkende rioolheffing.
  Het college heeft besloten de raad voor te stellen het Watertakenplan vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

 9. 9

  De gemeenschappelijke regeling (GR) van de Omgevingsdienst West-Holland wordt aangepast op grond van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeenteraad moet op grond van de Wgr in staat worden gesteld om een zienswijze af te geven over de voorgestelde wijzigingen.
  Het voorstel is om in te stemmen met de wijziging van de GR.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

 10. 10

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Ingekomen brief Dorpsraad Woubrugge inzake de bibliotheek Woubrugge
  Ingekomen brief van Family Factory inzake bibliotheek
 11. 11

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  N.v.t.

  Er is één aanmelding voor het vragenkwartier van de heer Mooren (Mooi K&B) inzake de ontmoetingsplek Meerkreuk. In verband met de afwezigheid van de heer Mooren tijdens deze vergadering zullen de vragen schriftelijk worden beantwoord.

 12. 12

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.16u.