Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 4 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Trouwzaal

Voorzitter
Johan Hoogendoorn
Toelichting

De audio-opname van de vergadering is bijgeplaatst. Indien u deze niet kunt afluisteren wordt u aangeraden het scherm opnieuw te laden.


Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde)
1. Voor een Visie en Advies-vergadering is vereist dat een vertegenwoordiging van ten minste de helft van het totaal aantal zetels in de raad aanwezig is.


2. In Visie en Advies-vergaderingen geven raads- en burgerleden hun visie op voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraadsvergadering kan. Tevens adviseren zij of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd kan worden tijdens de raadsvergadering.


3. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit de voorzitter de beraadslaging, tenzij de raads- en burgerleden anders beslissen.


4. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de raads- en burgerleden of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden.


5. Indien het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden, adviseren de raads- en burgerleden of het stuk als hamerstuk of bespreekpunt zal worden geagendeerd op de concept-agenda.


6. De besluiten en de adviezen in Visie en Advies-vergaderingen worden vastgesteld op basis van een gewogen stemverhouding die recht doet aan de zetelverhoudingen in de raad. In het advies aan de raad worden naast het meerderheidsstandpunt ook de eventuele afwijkende standpunten opgenomen.


7. Een Hoorzitting bestemmingsplannen is een Visie en Advies-vergadering.


8. In aanvulling op de taken van een Visie en Advies-vergadering zoals beschreven in lid 2 heeft een Hoorzitting bestemmingsplannen de volgende taken:


i. het horen van diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan;
ii. het uitbrengen van een advies aan de raad over de door het college voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
iii. het uitbrengen van advies aan de raad over het (voor)ontwerpbestemmingsplan.


9. De hoorzitting vindt niet eerder plaats dan nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is.


10. De griffier nodigt diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan ten minste veertien kalenderdagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  00:00:03 - 00:00:11 - Hilde Bax
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:


  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld voor dit agendapunt.

 6. 6

  De gemeente heeft samen met de andere gemeenten van de regio West-Holland een regionale bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer opgesteld. In deze documenten staan regels over het toepassen van en hergebruik van grond en baggerspecie. Met het vaststellen hiervan kan het grondstromenbeleid in de regio West-Holland worden geoptimaliseerd en kunnen besparingen worden gerealiseerd voor de gemeente en haar inwoners.

  Voorgesteld besluit

  1. De regionale nota bodembeheer (met de daar in opgenomen lokale maximale waarden en de keuzes voor gebiedsspecifiek beleid) met bijbehorende oplegnotitie Omgevingswet vast te stellen voor het eigen grondgebied.
  2. Het gehele grondgebied van de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude aan te wijzen als beheergebied waarbinnen grond- en baggerverzet mogelijk is op basis van de nota bodembeheer.
  3. De bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude te accepteren als bewijsmiddel van de chemische kwaliteit van de toe te passen grond vanuit deze gemeenten.
  4. Onderstaande bevoegdheden met een uitvoerend karakter te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders:
  • wijzigingen van de bodemfunctieklassenkaart;
  • het toevoegen van aanvullende gegevens aan de bodemkwaliteitskaart die geen invloed hebben op het gebiedsspecifiek beleid;
  • het onder voorwaarden accepteren van een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de toe te passen grond;
  • het opnieuw bestuurlijk vaststellen van een gewijzigde bodemfunctieklassenkaart en/of bodemkwaliteitskaart onder voorwaarde dat de wijzigingen geen invloed hebben op het in de nota bodembeheer geformuleerde gemeentelijke gebiedsspecifieke beleid.
  5. De regionale nota bodembeheer en de bijbehorende oplegnotitie in werking te laten treden op de dag na publicatie.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  1. de regionale nota bodembeheer (met de daar in opgenomen lokale maximale waarden en de keuzes voor gebiedsspecifiek beleid) met bijbehorende oplegnotitie Omgevingswet vast te stellen voor het eigen grondgebied;
  2. het gehele grondgebied van de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude aan te wijzen als beheergebied waarbinnen grond- en baggerverzet mogelijk is op basis van de nota bodembeheer;
  3. de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude te accepteren als bewijsmiddel van de chemische kwaliteit van de toe te passen grond vanuit deze gemeenten;
  4. onderstaande bevoegdheden met een uitvoerend karakter te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders:
  • wijzigingen van de bodemfunctieklassenkaart;
  • het toevoegen van aanvullende gegevens aan de bodemkwaliteitskaart die geen invloed hebben op het gebiedsspecifiek beleid;
  • het onder voorwaarden accepteren van een bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van de toe te passen grond;
  • het opnieuw bestuurlijk vaststellen van een gewijzigde bodemfunctieklassenkaart en/of bodemkwaliteitskaart onder voorwaarde dat de wijzigingen geen invloed hebben op het in de nota bodembeheer geformuleerde gemeentelijke gebiedsspecifieke beleid;
  5. de regionale nota bodembeheer en de bijbehorende oplegnotitie in werking te laten treden op de dag na publicatie;


  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 18 september 2023 als hamerstuk.

 7. 7

  In de vorige bestuursperiode zijn door het college diverse documenten onder geheimhouding aan de raad verstrekt. Omdat de raad de geheimhouding ervan heeft bekrachtigd, is de raad als enige bevoegd om te besluiten over de opheffing van de geheimhouding. Het college heeft geïnventariseerd welke documenten voor opheffing van de geheimhouding in aanmerking komen. Het betreft in totaal 70 documenten. Het college stelt de raad voor om de geheimhouding van deze documenten op te heffen. Nadat de raad hierover besloten heeft, worden de betreffende documenten openbaar gemaakt.


  De documenten worden pas na de raadsvergadering van 18 september openbaar, als de gemeenteraad daartoe besluit. Voor die tijd zal het college alle documenten nog eens doorlopen op persoonsgegevens die per abuis niet geanonimiseerd zijn en betrokken partijen een zienswijze vragen op de voorgenomen openbaarmaking. De verwachting is dat dit in ieder geval voor de meeste stukken voor de raadsvergadering zal lukken. De burgemeester kan hier vanavond desgewenst een mondelinge toelichting op geven. In overleg met de raad kan dan worden besloten op welke wijze de verdere besluitvorming plaats kan vinden.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  de eerder door het college opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding t.a.v. de
  volgende documenten op te heffen:
  1. Grondexploitatie locatie Van Egmond (volgnummer 1);
  2. Grondexploitatie Extra Sociale Woningbouw behorend bij ontwerpbestemmingsplan Locatie Gerardusschool Oude Wetering (volgnummer 2);
  3. Bijlage totaaloverzicht financiën behorend bij memo Extra Sociale Woningbouw d.d. 20 februari 2018, behorend bij ontwerpbestemmingsplan Locatie Gerardusschool Oude Wetering (volgnummer 3);
  4. Grondexploitatie Sociale woningbouw Van Alcmaerlaan (volgnummer 5a en b);
  5. Grondexploitatie Postkantoor Sotaweg (volgnummer 6a en b);
  6. Grondexploitatie Connexxionterrein Leimuiden (volgnummer 6c, d en e);
  7. Bijlage 1 van het raadsvoorstel Focus met Ambitie (volgnummer 8a);
  8. Bijlage 2 van het raadsvoorstel Focus met Ambitie (volgnummer 8b);
  9. Bijlage 3 van het raadsvoorstel Focus met Ambitie (volgnummer 8c);
  10. Bijlage 4 van het raadsvoorstel Focus met Ambitie (volgnummer 8d);
  11. Grondexploitatie Postkantoor Sotaweg (volgnummer 9a);
  12. Grondexploitatie Connexxionterrein Leimuiden (volgnummer 9b);
  13. Grondexploitatie Locatie Van Egmond (volgnummer 9c);
  14. Grondexploitatie Gerardusschool (volgnummer 9d);
  15. Grondexploitatie Alcmaerlaan (volgnummer 9e);
  16. Budget vervanging Langebrug Oud Ade: bijlage 1 Financiële paragraaf (volgnummer 11a);
  17. Budget vervanging Langebrug Oud Ade: bijlage 2 Variantenstudie (volgnummer 11b);
  18. Bijlage detailinformatie financieel overzicht bij de brief van het college inzake de financiële ontwikkelingen programma 2 d.d. 3 februari 2020 (volgnummer 13);
  19. Memo van het college inzake Skaeve Huse d.d. 7 januari 2020 (volgnummer 15);
  20. Brief van het college inzake onderhoud openbare verlichting d.d. 3 maart 2020 (volgnummer 16);
  21. Beantwoording schriftelijke vragen inzake openbare verlichting d.d. 28 april 2020 (volgnummer 17);
  22. Grondexploitatie Connexxionterrein Leimuiden (volgnummer 18a, b en c);
  23. Grondexploitatie ESW Egmond (volgnummer 18d, e en f);
  24. Grondexploitatie ESW Gerardusschool (volgnummer 18g, h en i);
  25. Grondexploitatie ESW Alcmaerlaan (volgnummer 18j en k);
  26. Verkoop hoogbouw St Ignatiusschool Roelofarendsveen – beoordelingsmatrix (volgnummer 22a);
  27. Verkoop hoogbouw St Ignatiusschool Roelofarendsveen – PVA bieding (volgnummer 22b);
  28. Verkoop hoogbouw St Ignatiusschool Roelofarendsveen – Concept ontwerp
  (volgnummer 22c);
  29. Raadsinformatiebrief inzake bijlage Holland Rijnland PHO+ Energie (volgnummer 23a);
  30. Bijlage Besparingsontwikkeling en potentieel (volgnummer 23b).
  31. Exploitatie Veerpont Kaag-Buitenkaag – Nadere afspraken en rekenschema
  (volgnummer 25a);
  32. Exploitatie Veerpont Kaag-Buitenkaag – Continuïteit (volgnummer 25b).
  33. Exploitatie Veerpont Kaag-Buitenkaag – Concessieovereenkomst (volgnummer 25c);
  34. Raadsinformatiebrief verkoop jachthaven ’t Venegat Rijnsaterwoude (volgnummer 28a);
  35. Recreatieplan Rijnsaterwoude (volgnummer 28b.);
  36. Uitslag enquête Recratie Rijnsaterwoude (volgnummer 28c);
  37. Grondexploitatie Connexxionterrein Leimuiden (volgnummer 30a);
  38. Grondexploitatie Elzenlaan – Woubrugge (volgnummer 30b);
  39. Grondexploitatie EWS Gerardusschool (volgnummer 30c);
  40. Raadsinformatiebrief Uitbreiding elektriciteitsnetwerk stand van zaken (volgnummer 31);
  41. Memo en aanvraagformulieren van organisaties voor het ontvangen van subsidie vanuit het COVID-steunpakket (volgnummer 32a tot en met n);
  42. Raadsinformatiebrief intentie verlening GO! (volgnummer 35);
  43. Raadsinformatiebrief Uitbreiding elektriciteitsnetwerk stand van zaken (volgnummer 37a);
  44. Brief Liander en Tennet d.d. 10 november 2021 (volgnummer 37b);
  45. Evaluatierapport beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten (volgnummer 38);
  46. Grondexploitatie Elzenlaan Woubrugge (volgnummer 40);


  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 18 september 2023 als hamerstuk.

 8. 8

  Met de Nota van Actualisatie geeft het college inzicht in het financiële beeld vanaf de Richtnota begroting 2024 tot het meerjarenbeeld 2024-2027, inclusief alle ambities.
  Het meerjarig begrotingsbeeld wat is ontstaan door de (onontkoombare) lokale ontwikkelingen (oa CUP) en de landelijke ontwikkelingen (val kabinet) geeft een reëel niet sluitend beeld. Dit is conform het advies van de VNG, om voor de jaren 2026 en 2027 zichtbaar te maken dat gemeenten onvoldoende financiële middelen hebben om hun taken uit te voeren. Daarnaast zijn er verschillende scenario’s in beeld gebracht voor bezuiniging en extra inkomsten wanneer keuzes nodig zijn.
  Het college stelt voor om op voorhand niet al grote bezuinigingen en keuzes te maken. Het risico hiervan zou zijn dat vastgestelde ambities vanuit de raad met wensen vanuit de inwoners van Kaag en Braassem niet waar kunnen worden gemaakt.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  op basis van de Nota van Actualisatie het volgende te verwerken in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027:
  1. Het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over te nemen ten aanzien van de programmabegroting 2024-2027, die luidt als volgt:
  • Presenteer voor 2024 en 2025 van de meerjarenraming 2025-2027 een sluitende begroting.
  • Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit uw coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven.
  2. voor alle jaren de effecten van de lopende investeringen en de vertaling van het CUP 2.0 op te nemen in de meerjarenraming 2024-2027;
  3. de begroting voor de jaren 2024 en 2025 sluitend te maken door een incidentele toevoeging vanuit de Algemene Reserve;
  4. de lopende investeringen in onze voorzieningen en buitenruimte te laten doorlopen in de voorbereiding van werkzaamheden die nodig zijn, en de daarvoor noodzakelijke besluiten door college en raad te nemen op de daarvoor geplande momenten; 5. Het knoppenmodel van mogelijke bezuinigingen dan wel extra inkomsten vooralsnog niet in te zetten, en de effecten van deze scenario's met elkaar te verkennen zodat voor eventueel toekomstige noodzakelijke keuzes scenario’s kunnen worden samengesteld;  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 18 september 2023 als bespreekstuk.

 9. 9

  De gemeente Kaag en Braassem heeft de afgelopen periode een nieuwe Maatschappelijke Agenda (MAG) 2024-2027 opgesteld, als uitwerking van de Omgevingsvisie Kaag en Braassem. Hiervoor hebben de afgelopen maanden diverse bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden. De input die tijdens deze bijeenkomsten en gesprekken is opgehaald, is verwerkt in de MAG. Het college besluit de raad voor te stellen de MAG vast te stellen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  de Maatschappelijke Agenda vast te stellen en akkoord te gaan met de daarin opgenomen uitgangspunten en doelen;  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 18 september 2023 als hamerstuk.

 10. 10

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  Voor het vragenkwartier zijn geen vragen ingediend.

 11. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.12 uur.