Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 19 juni 2023

19:30 - 20:45
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Sam Vijlbrief
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

  00:01:55 - 00:03:26 - Sam Vijlbrief
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:05 - 00:03:26 - Sam Vijlbrief
 3. 3

  Besluit

  Er zijn mededelingen van raadslid Mooren (Mooi Kaag & Braassem) en wethouder Van Egmond.

  00:03:16 - 00:03:26 - Sam Vijlbrief
  00:03:26 - 00:04:08 - Thijs Mooren
  00:04:08 - 00:04:15 - Sam Vijlbrief
  00:04:28 - 00:05:31 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:05:34 - 00:06:19 - Sam Vijlbrief
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:40 - 00:06:19 - Sam Vijlbrief
 5. 5

  Besluit

  Er is één aanmelding voor het spreekrecht van mevrouw Loes Hoogenboom namens Werkgroep Veilig Verkeer.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging plaatsen gepaste bewegwijzering in woongebied "De Poelen"
  00:05:56 - 00:06:19 - Sam Vijlbrief
  00:06:32 - 00:06:35 - Sam Vijlbrief
  00:06:35 - 00:08:07 - Ingrid Bader
  00:08:07 - 00:22:58 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:22:58 - 00:23:12 - Sam Vijlbrief
  00:23:12 - 00:23:36 - Evert Henrotte
  00:23:36 - 00:23:45 - Sam Vijlbrief
  00:23:45 - 00:25:00 - Kelly Straver
  00:25:00 - 00:25:09 - Sam Vijlbrief
  00:25:09 - 00:25:46 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:25:46 - 00:25:48 - Sam Vijlbrief
  00:25:50 - 00:26:49 - Oscar van Leijden
  00:26:49 - 00:26:56 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:27:06 - 00:29:29 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:29:29 - 00:29:32 - Sam Vijlbrief
  00:29:32 - 00:30:35 - Oscar van Leijden
  00:30:35 - 00:30:38 - Sam Vijlbrief
  00:30:40 - 00:31:46 - Gino Wesselman
  00:31:46 - 00:31:49 - Sam Vijlbrief
  00:31:49 - 00:32:23 - Roy Möllers
  00:32:23 - 00:32:26 - Sam Vijlbrief
  00:32:26 - 00:33:39 - Thijs Mooren
  00:33:39 - 00:34:35 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:34:35 - 00:35:01 - Thijs Mooren
  00:35:01 - 00:35:28 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:35:28 - 00:35:31 - Sam Vijlbrief
  00:35:31 - 00:36:42 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:36:42 - 00:36:53 - Sam Vijlbrief
  00:37:20 - 00:39:48 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:39:48 - 00:39:52 - Sam Vijlbrief
  00:39:52 - 00:40:12 - Thijs Mooren
  00:40:12 - 00:40:31 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:40:31 - 00:40:38 - Sam Vijlbrief
  00:40:38 - 00:41:06 - Han Brouwer
  00:41:06 - 00:41:09 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:41:11 - 00:41:17 - Sam Vijlbrief
  00:41:17 - 00:41:54 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:41:54 - 00:41:57 - Sam Vijlbrief
  00:41:57 - 00:42:06 - Kelly Straver
  00:42:06 - 00:42:09 - Kelly Straver
  00:42:09 - 00:42:35 - Sam Vijlbrief
  00:42:37 - 00:42:41 - Sam Vijlbrief
  00:42:53 - 00:44:45 - NO NAME
  00:44:55 - 00:45:17 - Sam Vijlbrief
  00:45:17 - 00:46:00 - Anja de Rijk
  00:46:00 - 00:46:07 - Sam Vijlbrief
  00:53:16 - 00:53:33 - Sam Vijlbrief
  00:53:33 - 00:53:35 - Sam Vijlbrief
  00:53:37 - 00:53:40 - Sam Vijlbrief
  00:53:40 - 00:53:51 - Thijs Mooren
  00:53:51 - 00:54:09 - Sam Vijlbrief
 6. 6

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  om de aanbevelingen over te nemen en het college te verzoeken hieraan uitvoering te geven;


  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 3 juli 2023 als bespreekstuk.

  00:54:00 - 00:54:09 - Sam Vijlbrief
  00:54:09 - 00:54:36 - Roy Möllers
  00:54:36 - 00:54:46 - Sam Vijlbrief
  00:54:46 - 00:54:55 - Thijs Mooren
  00:54:55 - 00:55:07 - Sam Vijlbrief
  00:55:07 - 00:55:17 - Anja de Rijk
  00:55:19 - 00:55:26 - Sam Vijlbrief
  00:55:26 - 00:55:38 - Carsten Zwaaneveld
  00:55:40 - 00:55:43 - Sam Vijlbrief
  00:55:43 - 00:55:49 - Roland van Beurden
  00:55:49 - 00:55:56 - Sam Vijlbrief
  00:55:56 - 00:56:02 - Roland van Beurden
  00:56:02 - 00:56:24 - Sam Vijlbrief
  00:56:24 - 00:56:30 - Evert Henrotte
  00:56:30 - 00:57:15 - Sam Vijlbrief
  00:57:35 - 00:57:38 - Sam Vijlbrief
  00:57:38 - 00:58:20 - Roland van Beurden
  00:58:20 - 00:58:23 - Sam Vijlbrief
  00:58:23 - 00:59:57 - Carsten Zwaaneveld
  00:59:57 - 01:00:01 - Sam Vijlbrief
  01:00:01 - 01:00:29 - Oscar van Leijden
  01:00:29 - 01:00:32 - Sam Vijlbrief
  01:00:32 - 01:01:28 - Thijs Mooren
  01:01:28 - 01:01:31 - Sam Vijlbrief
  01:01:31 - 01:01:56 - Ingrid Bader
  01:01:56 - 01:01:59 - Sam Vijlbrief
  01:01:59 - 01:02:52 - Monique Hogenboom
  01:02:52 - 01:02:58 - Sam Vijlbrief
  01:03:20 - 01:03:54 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:03:54 - 01:04:13 - NO NAME
  01:04:13 - 01:05:11 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:05:11 - 01:05:42 - Carsten Zwaaneveld
  01:05:42 - 01:06:30 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:06:30 - 01:06:45 - Oscar van Leijden
  01:06:45 - 01:08:34 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:08:34 - 01:08:41 - Sam Vijlbrief
  01:08:41 - 01:08:48 - Thijs Mooren
  01:08:48 - 01:08:50 - Sam Vijlbrief
  01:08:50 - 01:09:20 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:09:20 - 01:09:23 - Sam Vijlbrief
  01:09:23 - 01:09:39 - Roland van Beurden
  01:09:41 - 01:09:44 - Roland van Beurden
  01:09:44 - 01:10:43 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:10:43 - 01:10:49 - Thijs Mooren
  01:10:49 - 01:10:58 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:10:58 - 01:11:22 - Carsten Zwaaneveld
  01:11:22 - 01:13:06 - Sam Vijlbrief
 7. 7

  Op 27 september 2022 is het wetsvoorstel over de rechtmatigheidsverantwoording definitief aangenomen in de Eerste Kamer. Dit leidt tot een wijziging in het afleggen van verantwoording door het college in de jaarrekening. Deze wijziging geldt vanaf 1 januari 2023.

  De wetswijziging betekent dat het college nog steeds een jaarrekening opstelt en hierbij verantwoording aan uw raad aflegt. Maar in plaats van dat de accountant een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening afgeeft, voegt het college zelf een rechtmatigheids-verantwoording toe.

  Om het college in staat te stellen de wettelijke rechtmatigheidsverplichting vanaf 2023 uit te voeren, zijn op dit moment kaderstellende raadsbesluiten vooraf nodig t.a.v.:
  · het gemeentelijke ambitieniveau met betrekking tot de interne beheersing en de collegeverantwoording daarover,
  · de te hanteren rechtmatigheids-verantwoordinggrens en -rapporteringsgrens, en

  · de te hanteren accountantscontrole-goedkeuringstoleranties en -rapporteringsgrens.

  Voorgesteld besluit

  1. Het gemeentelijke ambitieniveau met betrekking tot de interne beheersing en de collegeverantwoording daarover voor de verslagjaren 2023 t/m 2028 vooralsnog te beperken tot voldoening aan de wettelijk gestelde getrouwheids- en financiële rechtmatigheidseisen, waaronder de opname in de jaarstukken van de wettelijk voorgeschreven:
  - intern onderbouwde en gecontroleerde Rechtmatigheids­verantwoording, en
  - onderbouwde collegetoelichting over de kwaliteit van de interne organisatie.
  2. De rechtmatigheidsverantwoordingsgrens voor de collegeverantwoording via de Rechtmatigheidsverantwoording aan de raad van de ontdekte financiële rechtmatigheids­fouten en onduidelijkheden bij de voor de jaarrekening financieel kritische processen vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op 1% van de totale lasten inclusief reservedotaties.
  3. De rechtmatigheidsrapporteringsgrens voor de collegetoelichting via de paragraaf Bedrijfsvoering aan de raad van de door het college ontdekte financiële rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden, die op basis van beslispunt 2 niet in de Rechtmatigheids­verantwoording opgenomen dienen te worden, vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op ≥ €150.000.
  4. De in voorgaande jaren eerder door de raad vastgestelde accountantscontrole-goedkeurings­toleranties met betrekking tot de strekking van de accountants­controleverklaring conform wettelijke minimumeisen te handhaven en daarmee dus vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op 1% van de totale lasten inclusief reservedotaties voor fouten resp. 3% voor onzekerheden.
  5. De in voorgaande jaren eerder door de raad vastgestelde accountantscontrole-rapporterings­tolerantie met betrekking tot de diepgang van het ‘accountantsverslag van bevindingen’ richting de raad te handhaven en daarmee dus vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op ≥ €150.000.
  6. De juridische gevolgen van de bovenstaande wijzigingen te verwerken in de financiële verordening, de controleverordening en het controleprotocol en deze stuken later in het jaar 2023 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
  7. In te stemmen met de daarvoor benodigde eenmalige projectkosten ad € 730.000,- en structureel € 122.000,- vanaf de begroting 2024 en verder zoals ook opgenomen in de Richtnota 2024 en Jaarrekening 2022.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  1. het gemeentelijke ambitieniveau met betrekking tot de interne beheersing en de collegeverantwoording daarover voor de verslagjaren 2023 t/m 2028 vooralsnog te beperken tot voldoening aan de wettelijk gestelde getrouwheids- en financiële rechtmatigheidseisen, waaronder de opname in de jaarstukken van de wettelijk voorgeschreven:
  - intern onderbouwde en gecontroleerde Rechtmatigheids­verantwoording, en
  - onderbouwde collegetoelichting over de kwaliteit van de interne organisatie;
  2. de rechtmatigheidsverantwoordingsgrens voor de collegeverantwoording via de Rechtmatigheidsverantwoording aan de raad van de ontdekte financiële rechtmatigheids­fouten en onduidelijkheden bij de voor de jaarrekening financieel kritische processen vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op 1% van de totale lasten inclusief reservedotaties;
  3. de rechtmatigheidsrapporteringsgrens voor de collegetoelichting via de paragraaf Bedrijfsvoering aan de raad van de door het college ontdekte financiële rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden, die op basis van beslispunt 2 niet in de Rechtmatigheids­verantwoording opgenomen dienen te worden, vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op ≥ €150.000;
  4. de in voorgaande jaren eerder door de raad vastgestelde accountantscontrole-goedkeurings­toleranties met betrekking tot de strekking van de accountants­controleverklaring conform wettelijke minimumeisen te handhaven en daarmee dus vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op 1% van de totale lasten inclusief reservedotaties voor fouten resp. 3% voor onzekerheden;
  5. de in voorgaande jaren eerder door de raad vastgestelde accountantscontrole-rapporterings­tolerantie met betrekking tot de diepgang van het ‘accountantsverslag van bevindingen’ richting de raad te handhaven en daarmee dus vanaf het verslagjaar 2023 vast te stellen op ≥ €150.000;
  6. de juridische gevolgen van de bovenstaande wijzigingen te verwerken in de financiële verordening, de controleverordening en het controleprotocol en deze stuken later in het jaar 2023 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;
  7. in te stemmen met de daarvoor benodigde eenmalige projectkosten ad € 730.000,- en structureel € 122.000,- vanaf de begroting 2024 en verder zoals ook opgenomen in de Richtnota 2024 en Jaarrekening 2022;


  kan volgens de aanwezige raadsleden worden doorgestuurd naar de raadsvergadering van 3 juli 2023 als bespreekstuk.

  01:11:57 - 01:13:06 - Sam Vijlbrief
  01:13:06 - 01:17:44 - Ingrid Bader
  01:17:44 - 01:17:48 - Sam Vijlbrief
  01:17:48 - 01:18:53 - Monique Hogenboom
  01:18:53 - 01:18:58 - Sam Vijlbrief
  01:18:58 - 01:19:43 - Roland van Beurden
  01:19:43 - 01:19:47 - Sam Vijlbrief
  01:19:47 - 01:20:40 - Gino Wesselman
  01:20:40 - 01:20:43 - Sam Vijlbrief
  01:20:43 - 01:22:15 - Anja de Rijk
  01:22:15 - 01:22:17 - Sam Vijlbrief
  01:22:17 - 01:22:20 - Thijs Mooren
  01:22:20 - 01:22:27 - Sam Vijlbrief
  01:22:35 - 01:22:40 - Sam Vijlbrief
  01:22:44 - 01:25:54 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:25:54 - 01:25:56 - Sam Vijlbrief
  01:25:56 - 01:26:30 - Ingrid Bader
  01:26:30 - 01:26:32 - Sam Vijlbrief
  01:26:32 - 01:28:28 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:28:28 - 01:28:55 - Ingrid Bader
  01:28:55 - 01:29:18 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:29:18 - 01:31:14 - NO NAME
  01:31:14 - 01:31:19 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:31:19 - 01:32:07 - Ingrid Bader
  01:32:07 - 01:32:09 - Sam Vijlbrief
  01:32:09 - 01:33:39 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:33:39 - 01:33:42 - Sam Vijlbrief
  01:33:42 - 01:34:02 - Anja de Rijk
  01:34:02 - 01:34:47 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:34:47 - 01:35:01 - Anja de Rijk
  01:35:03 - 01:36:23 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:36:23 - 01:36:42 - Anja de Rijk
  01:36:42 - 01:39:42 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:39:42 - 01:40:06 - Anja de Rijk
  01:40:06 - 01:41:34 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:41:34 - 01:41:39 - Sam Vijlbrief
  01:41:39 - 01:42:26 - Roland van Beurden
  01:42:28 - 01:42:46 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:42:46 - 01:42:49 - Sam Vijlbrief
  01:42:49 - 01:43:08 - Roland van Beurden
  01:43:08 - 01:44:10 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:44:10 - 01:44:12 - Sam Vijlbrief
  01:44:12 - 01:44:36 - Anja de Rijk
  01:44:36 - 01:45:09 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:45:09 - 01:45:29 - Anja de Rijk
  01:47:56 - 01:48:37 - Anja de Rijk
  01:48:37 - 01:48:40 - Sam Vijlbrief
  01:48:40 - 01:49:39 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:49:39 - 01:49:45 - Ingrid Bader
  01:49:47 - 01:51:49 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:51:49 - 01:52:02 - Sam Vijlbrief
  01:52:02 - 01:53:00 - Ingrid Bader
  01:53:00 - 01:53:12 - Sam Vijlbrief
  01:53:12 - 01:54:24 - Ingrid Bader
  01:54:24 - 01:54:32 - Sam Vijlbrief
  01:54:32 - 01:54:34 - Ingrid Bader
  01:54:34 - 01:54:38 - Sam Vijlbrief
  01:54:38 - 01:54:51 - Monique Hogenboom
  01:54:51 - 01:54:53 - Sam Vijlbrief
  01:54:53 - 01:55:18 - Roland van Beurden
  01:55:18 - 01:55:20 - Sam Vijlbrief
  01:55:20 - 01:55:27 - Gino Wesselman
  01:55:27 - 01:56:09 - Anja de Rijk
  01:56:09 - 01:56:12 - Anja de Rijk
  01:56:12 - 01:56:25 - Sam Vijlbrief
  01:56:25 - 01:56:28 - Anja de Rijk
  01:56:28 - 01:56:31 - Sam Vijlbrief
  01:56:31 - 01:56:58 - Anja de Rijk
  01:56:58 - 01:57:02 - Sam Vijlbrief
  01:57:02 - 01:57:28 - Roland van Beurden
  01:57:28 - 01:57:35 - Sam Vijlbrief
  01:57:35 - 01:58:24 - Ingrid Bader
  01:58:24 - 01:58:43 - Sam Vijlbrief
  01:58:43 - 01:59:05 - Anja de Rijk
  01:59:05 - 01:59:07 - Sam Vijlbrief
  01:59:07 - 02:00:00 - Gino Wesselman
  02:00:00 - 02:00:03 - Sam Vijlbrief
  02:00:03 - 02:00:19 - Roland van Beurden
  02:00:19 - 02:00:28 - Sam Vijlbrief
  02:00:28 - 02:00:48 - Thijs Mooren
  02:00:48 - 02:01:00 - Sam Vijlbrief
  02:01:09 - 02:01:58 - Nick van Egmond - Wethouder
  02:01:58 - 02:02:42 - Sam Vijlbrief
 8. 8

  Na de afsluiting van de cijfers is duidelijk geworden dat we in 2022 een tekort hebben op de Rijksvergoeding BUIG. Het tekort bedraagt € 420.947. Voor een tekort op het BUIG-budget geldt een eigen risicodrempel. Tot een tekort van 7,5% dient de gemeente dit zelf op te vangen. Voor 2022 heeft Kaag en Braassem een tekort van 10,34%. Dit is voor het eerst sinds 2017 dat er weer sprake is van een tekort hoger dan 7,5%. In 2021 was er ook een tekort, maar toen bleven we onder de eigen risicodrempel.

  Een van de voorwaarden voor een succesvolle aanvraag is dat de gemeenteraad verklaart dat het college maatregelen heeft genomen.

  Voorgesteld besluit


  1. te verklaren dat het college maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen;
  2. de visie van het college te onderschrijven en het noodzakelijk te achten dat er een beroep gedaan wordt op de Vangnetuitkering 2022 om het tekort op de Rijksvergoeding BUIG deels op te vangen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit: 


  1. te verklaren dat het college maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen;
  2. de visie van het college te onderschrijven en het noodzakelijk te achten dat er een beroep gedaan wordt op de Vangnetuitkering 2022 om het tekort op de Rijksvergoeding BUIG deels op te vangen;


  te behandelen in de Visie en Adviesvergadering van 21 juni 2023.

 9. 9

  Gemeente Kaag en Braassem neemt vanaf 2023 deel in zes gemeenschappelijke regelingen. Deze partijen hebben allen een ontwerpbegroting voor het jaar 2024 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken.
  Omdat de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) pas na 9 mei is aangeboden voor zienswijze zit deze één cyclus later in de gemeenteraad dan de andere gemeenschappelijke regelingen.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  de zienswijze op de ontwerp-Programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen;


  te behandelen in de Visie en Adviesvergadering van 21 juni 2023.

 10. 10

  Het college heeft in februari 2023 en op 23 mei 2023 een besluit genomen over de inhoudelijke inrichting van de jeugdhulp per 2023. De incidentele kosten voor de inrichting van de jeugdhulp in 2023 en de structurele kosten voor de uitvoering van de jeugdhulp in 2024 en daaropvolgende jaren zijn nu inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat voor 2023 een extra incidenteel budget nodig is en dat voor 2024 en daaropvolgende jaren structureel extra budget nodig is. Het college heeft besloten om een extra budget van € 175.000 voor 2023 aan de raad te vragen. Daarnaast heeft het college besloten om de raad te vragen om het budget voor jeugdhulp vanaf 2024 structureel op te hogen.

  Voorgesteld besluit

  Het raadsvoorstel vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
  1. Een bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele kosten voor de inrichting van de jeugdhulp in 2023 en hiervoor een begrotingswijziging op te nemen in de Voortgangsmonitor.
  2. Het budget voor jeugdhulp in de begroting van 2024 en 2025 op te hogen naar € 6.545.000 en de hogere lasten van respectievelijk € 1.077.000 en
  € 1.477.000 te verwerken in de begroting van 2024 en 2025.

  Besluit

  Het raadsvoorstel met het conceptbesluit:


  1. een bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de incidentele kosten voor de inrichting van de jeugdhulp in 2023 en hiervoor een begrotingswijziging op te nemen in de Voortgangsmonitor;
  2. het budget voor jeugdhulp in de begroting van 2024 en 2025 op te hogen naar € 6.545.000 en de hogere lasten van respectievelijk € 1.077.000 en
  € 1.477.000 te verwerken in de begroting van 2024 en 2025;


  te behandelen in de Visie en Adviesvergadering van 21 juni 2023.

 11. 11

  Besluit

  Het vragenkwartier wordt behandeld in de Visie en Adviesvergadering van 21 juni 2023.

  02:02:35 - 02:02:42 - Sam Vijlbrief
  02:02:44 - 02:02:49 - Roy Möllers
  02:02:49 - 02:02:53 - Sam Vijlbrief
  02:02:53 - 02:02:57 - Evert Henrotte
  02:02:57 - 02:03:04 - Roland van Beurden
  02:03:04 - 02:03:11 - Gino Wesselman
  02:03:11 - 02:03:23 - Sam Vijlbrief
 12. 12

  Besluit

  De vergadering wordt gesloten om 21.33 uur.

  02:03:16 - 02:03:23 - Sam Vijlbrief
  02:03:23 - 02:03:46 - Anja de Rijk
  02:03:48 - 02:04:08 - Sam Vijlbrief
  02:04:08 - 02:04:11 - Thijs Mooren
  02:04:14 - 02:04:20 - Sam Vijlbrief
  02:04:20 - 02:04:41 - Thijs Mooren
  02:04:41 - 02:04:47 - Sam Vijlbrief
  02:04:47 - 02:05:04 - Gino Wesselman
  02:05:04 - 02:05:21 - Sam Vijlbrief