Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

woensdag 15 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Johan Hoogendoorn
Toelichting

Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde)
1. Voor een Visie en Advies-vergadering is vereist dat een vertegenwoordiging van ten minste de helft van het totaal aantal zetels in de raad aanwezig is.


2. In Visie en Advies-vergaderingen geven raads- en burgerleden hun visie op voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraadsvergadering kan. Tevens adviseren zij of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd kan worden tijdens de raadsvergadering.


3. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit de voorzitter de beraadslaging, tenzij de raads- en burgerleden anders beslissen.


4. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de raads- en burgerleden of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden.


5. Indien het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden, adviseren de raads- en burgerleden of het stuk als hamerstuk of bespreekpunt zal worden geagendeerd op de concept-agenda.


6. De besluiten en de adviezen in Visie en Advies-vergaderingen worden vastgesteld op basis van een gewogen stemverhouding die recht doet aan de zetelverhoudingen in de raad. In het advies aan de raad worden naast het meerderheidsstandpunt ook de eventuele afwijkende standpunten opgenomen.


7. Een Hoorzitting bestemmingsplannen is een Visie en Advies-vergadering.


8. In aanvulling op de taken van een Visie en Advies-vergadering zoals beschreven in lid 2 heeft een Hoorzitting bestemmingsplannen de volgende taken:


i. het horen van diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan;
ii. het uitbrengen van een advies aan de raad over de door het college voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
iii. het uitbrengen van advies aan de raad over het (voor)ontwerpbestemmingsplan.


9. De hoorzitting vindt niet eerder plaats dan nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is.


10. De griffier nodigt diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan ten minste veertien kalenderdagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 19:32u.

  00:00:07 - 00:00:36 - Johan Hoogendoorn
  00:00:36 - 00:00:46 - Thijs Mooren
  00:00:46 - 00:00:51 - Johan Hoogendoorn
  00:00:51 - 00:01:09 - Thijs Mooren
  00:01:13 - 00:01:19 - Johan Hoogendoorn
  00:04:50 - 00:05:19 - Johan Hoogendoorn
  00:05:29 - 00:07:59 - Nick van Egmond - Wethouder
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:30 - 00:07:59 - Nick van Egmond - Wethouder
 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er is één mededeling van wethouder Van Egmond. Hij geeft een terugkoppeling over wat er afgelopen periode is besproken in het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

  00:05:33 - 00:07:59 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:08:02 - 00:08:04 - Johan Hoogendoorn
  00:08:04 - 00:08:25 - Roland van Beurden
  00:08:25 - 00:09:10 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:09:10 - 00:09:13 - Roland van Beurden
  00:09:16 - 00:09:20 - Johan Hoogendoorn
  00:09:20 - 00:09:34 - Thijs Mooren
  00:09:40 - 00:10:17 - Johan Hoogendoorn
  00:10:17 - 00:11:10 - Johan Hoogendoorn
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:10:23 - 00:11:10 - Johan Hoogendoorn
 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:


  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen: er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  00:10:34 - 00:11:10 - Johan Hoogendoorn
 6. 6

  De regionale dienst Hecht legt een eerste begrotingswijziging 2023 voor. Als gevolg van de cao-afspraken tussen de werkgeversorganisaties (VNG/WSGO) en de bonden nemen de loonkosten van Hecht significant meer toe dan het afgesproken indexeringskader zoals deze voor 2023 door de regionale werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen is vastgesteld. Hecht vraagt de gemeenten om extra bij te dragen. Voordat het Algemeen Bestuur van Hecht een besluit neemt over de begrotingswijziging, wordt een zienswijze gevraagd aan de raden van de deelnemende gemeenten.


  Het college stelt de raad voor om een negatieve zienswijze af te geven en Hecht te verzoeken om de kostenstijging binnen de eigen begroting op te vangen.

  Voorgesteld besluit

  Als zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 Hecht te laten weten dat Kaag en Braassem niet instemt met de extra bijdrage en Hecht verzoekt de kostenstijging binnen de eigen begroting op te vangen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 november 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  00:11:07 - 00:11:10 - Johan Hoogendoorn
  00:11:10 - 00:12:07 - Roland van Beurden
  00:12:07 - 00:12:10 - Johan Hoogendoorn
  00:12:10 - 00:12:13 - Roland van Beurden
  00:12:13 - 00:13:12 - Carsten Zwaaneveld
  00:13:14 - 00:13:18 - Johan Hoogendoorn
  00:13:18 - 00:15:11 - Anja de Rijk
  00:15:11 - 00:15:14 - Johan Hoogendoorn
  00:15:14 - 00:15:41 - Thijs Mooren
  00:15:41 - 00:15:44 - Johan Hoogendoorn
  00:15:44 - 00:16:52 - Ingrid Bader
  00:16:52 - 00:16:56 - Johan Hoogendoorn
  00:16:56 - 00:18:06 - Natasja Homan
  00:18:06 - 00:18:15 - Johan Hoogendoorn
  00:18:31 - 00:25:11 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:25:11 - 00:25:13 - Johan Hoogendoorn
  00:25:13 - 00:25:51 - Roland van Beurden
  00:25:51 - 00:27:04 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:27:04 - 00:27:16 - Johan Hoogendoorn
  00:27:16 - 00:27:20 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:27:20 - 00:27:34 - Johan Hoogendoorn
  00:27:36 - 00:27:40 - Johan Hoogendoorn
  00:27:40 - 00:27:43 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:27:43 - 00:28:00 - Johan Hoogendoorn
 7. 7

  1. Het raadsvoorstel vast te stellen waarin de raad wordt voorgesteld om:
       1. Aan het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Hecht vast te stellen.
  2. Onder voorbehoud van verkregen toestemming daartoe van de gemeenteraad, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Hecht vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 november 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  00:27:44 - 00:28:00 - Johan Hoogendoorn
  00:28:00 - 00:28:06 - Johan Hoogendoorn
  00:28:06 - 00:28:13 - Johan Hoogendoorn
  00:28:13 - 00:28:45 - Natasja Homan
  00:28:45 - 00:28:49 - Johan Hoogendoorn
  00:28:49 - 00:28:59 - Ingrid Bader
  00:28:59 - 00:29:02 - Johan Hoogendoorn
  00:29:02 - 00:29:23 - Anja de Rijk
  00:29:23 - 00:29:26 - Johan Hoogendoorn
  00:29:26 - 00:29:40 - Carsten Zwaaneveld
  00:29:40 - 00:29:43 - Johan Hoogendoorn
  00:29:43 - 00:30:15 - Roland van Beurden
  00:30:15 - 00:30:20 - Johan Hoogendoorn
  00:30:20 - 00:30:40 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:30:40 - 00:30:52 - Johan Hoogendoorn
 8. 8

  De Vriezenweg en Vriezekoop Noord in Leimuiden staan al langere tijd op de lijst om volledig te worden gereconstrueerd. Verschillende weginspecties tonen aan dat de wegen stevig gedegenereerd zijn in kwaliteit. Onderhoud alleen is niet meer voldoende; de weg moet daarom vervangen worden. Met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten wordt groen licht gegeven voor de realisatiefase van deze projecten.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 november 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging bij Krediet reconstructie Vriezenweg en Vriezekoop Noord Leimuiden.
  00:30:52 - 00:30:52 - Johan Hoogendoorn
  00:30:54 - 00:31:39 - Johan Hoogendoorn
  00:31:39 - 00:33:29 - Roy Möllers
  00:33:29 - 00:33:34 - Johan Hoogendoorn
  00:33:34 - 00:36:11 - Thijs Mooren
  00:36:11 - 00:36:15 - Johan Hoogendoorn
  00:36:15 - 00:37:14 - Oscar van Leijden
  00:37:14 - 00:37:19 - Johan Hoogendoorn
  00:37:19 - 00:37:33 - Roy Möllers
  00:37:33 - 00:37:34 - Johan Hoogendoorn
  00:37:34 - 00:38:15 - Oscar van Leijden
  00:38:15 - 00:38:18 - Johan Hoogendoorn
  00:38:18 - 00:39:43 - Carsten Zwaaneveld
  00:39:43 - 00:39:47 - Johan Hoogendoorn
  00:39:47 - 00:40:40 - Fred Zoetendaal
  00:40:40 - 00:40:43 - Johan Hoogendoorn
  00:40:43 - 00:42:16 - Evert Henrotte
  00:42:16 - 00:42:22 - Johan Hoogendoorn
  00:42:44 - 00:46:08 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:46:08 - 00:46:10 - Johan Hoogendoorn
  00:46:10 - 00:46:36 - Roy Möllers
  00:46:36 - 00:46:57 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:46:57 - 00:47:01 - Johan Hoogendoorn
  00:47:01 - 00:47:03 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:47:03 - 00:47:51 - Roy Möllers
  00:47:55 - 00:48:07 - Carsten Zwaaneveld
  00:48:09 - 00:48:11 - Johan Hoogendoorn
  00:48:11 - 00:49:50 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:49:50 - 00:50:14 - Oscar van Leijden
  00:50:14 - 00:50:24 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:50:24 - 00:50:29 - Johan Hoogendoorn
  00:50:29 - 00:50:40 - Evert Henrotte
  00:50:42 - 00:50:49 - Johan Hoogendoorn
  00:50:51 - 00:51:10 - Oscar van Leijden
  00:51:10 - 00:51:17 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:51:17 - 00:52:07 - Johan Hoogendoorn
  00:52:07 - 00:53:17 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:53:17 - 00:53:43 - Thijs Mooren
  00:53:46 - 00:53:54 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:53:54 - 00:53:59 - Thijs Mooren
  00:54:02 - 00:54:53 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:54:53 - 00:55:00 - Thijs Mooren
  00:55:05 - 00:55:25 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:55:25 - 00:55:27 - Johan Hoogendoorn
  00:55:27 - 00:55:45 - Evert Henrotte
  00:55:45 - 00:56:02 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:56:02 - 00:56:12 - Johan Hoogendoorn
  00:56:17 - 00:56:31 - Roy Möllers
  00:56:31 - 00:56:44 - Nick van Egmond - Wethouder
  00:56:49 - 00:56:52 - Roy Möllers
  00:56:52 - 00:56:57 - Johan Hoogendoorn
  00:56:57 - 00:58:04 - Thijs Mooren
  00:58:04 - 00:58:27 - Oscar van Leijden
  00:58:27 - 00:58:31 - Johan Hoogendoorn
  00:58:31 - 00:58:40 - Carsten Zwaaneveld
  00:58:40 - 00:58:43 - Johan Hoogendoorn
  00:58:43 - 00:58:54 - Fred Zoetendaal
  00:58:54 - 00:58:59 - Johan Hoogendoorn
  00:58:59 - 00:59:06 - Evert Henrotte
  00:59:08 - 00:59:12 - Johan Hoogendoorn
  00:59:12 - 01:00:19 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:00:19 - 01:00:40 - Johan Hoogendoorn
  01:00:40 - 01:00:57 - Johan Hoogendoorn
 9. 9

  Na 2023 verloopt het huidige VTH-beleid. Voor de nieuwe beleidsperiode is een nieuwe Handhavings- en Uitvoeringsstrategie opgesteld, verder U&H-strategie genoemd. Deze geldt voor de periode 2024-2027. De nieuwe U&H-strategie valt samen met diverse stelselwijzigingen, waaronder de invoering van de Omgevingswet.
  De U&H-strategie beschrijft de strategie waarmee de gemeente Kaag en Braassem haar capaciteit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving zo efficiënt en effectief mogelijk wil inzetten. Dit doen we door onder andere in te zetten op risicogestuurd toezicht en het continu monitoren en evalueren van onze uitgangspunten.
  De nieuwe U&H-strategie bestaat uit meerdere onderdelen:
  - Beleidsstuk U&H-strategie; een beschrijving van de uitgangspunten voor het te voeren beleid;
  - Omgevingsanalyse; een beschrijving van de omgeving van de gemeente Kaag en Braassem en een duiding van de voorkomende problematiek en risico’s binnen het VTH-domein;
  - Een jaarlijks uitvoeringsprogramma met daarin opgenomen de verdeling van de middelen over de opgenomen prioriteiten.
  In dit raadsvoorstel wordt akkoord gevraagd op de eerste twee onderdelen va de U&H-strategie, te weten het beleidsstuk en de omgevingsanalyse. Het uitvoeringsprogramma wordt in een later stadium opgesteld en is geen onderdeel van de besluitvorming

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 november 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  01:00:44 - 01:00:57 - Johan Hoogendoorn
  01:01:28 - 01:01:33 - Johan Hoogendoorn
  01:01:33 - 01:02:26 - Roland van Beurden
  01:02:26 - 01:02:32 - Johan Hoogendoorn
  01:02:32 - 01:02:34 - Johan Hoogendoorn
  01:02:34 - 01:04:38 - Carsten Zwaaneveld
  01:04:38 - 01:04:42 - Johan Hoogendoorn
  01:04:42 - 01:09:37 - Anja de Rijk
  01:09:37 - 01:09:39 - Johan Hoogendoorn
  01:09:39 - 01:10:47 - Thijs Mooren
  01:10:47 - 01:10:51 - Johan Hoogendoorn
  01:10:51 - 01:11:59 - Ingrid Bader
  01:11:59 - 01:12:34 - Carsten Zwaaneveld
  01:12:34 - 01:12:36 - Johan Hoogendoorn
  01:12:36 - 01:12:47 - Ingrid Bader
  01:12:47 - 01:12:51 - Johan Hoogendoorn
  01:12:51 - 01:13:35 - Evert Henrotte
  01:13:35 - 01:13:40 - Johan Hoogendoorn
  01:13:53 - 01:15:29 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:15:29 - 01:15:50 - Roland van Beurden
  01:15:50 - 01:17:45 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:17:45 - 01:17:50 - Johan Hoogendoorn
  01:17:50 - 01:18:29 - Carsten Zwaaneveld
  01:18:29 - 01:18:32 - Carsten Zwaaneveld
  01:18:32 - 01:18:36 - Johan Hoogendoorn
  01:18:36 - 01:21:46 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:21:46 - 01:21:48 - Johan Hoogendoorn
  01:21:48 - 01:22:07 - Anja de Rijk
  01:22:09 - 01:22:39 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:22:39 - 01:22:41 - Johan Hoogendoorn
  01:22:41 - 01:23:07 - Anja de Rijk
  01:23:07 - 01:25:28 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:25:28 - 01:25:36 - Johan Hoogendoorn
  01:25:39 - 01:26:21 - Roland van Beurden
  01:26:21 - 01:26:25 - Johan Hoogendoorn
  01:26:25 - 01:28:07 - Carsten Zwaaneveld
  01:28:07 - 01:28:17 - Roland van Beurden
  01:28:17 - 01:28:22 - Johan Hoogendoorn
  01:28:22 - 01:28:39 - Anja de Rijk
  01:28:39 - 01:28:42 - Johan Hoogendoorn
  01:28:42 - 01:28:45 - Thijs Mooren
  01:28:45 - 01:28:47 - Johan Hoogendoorn
  01:28:49 - 01:28:52 - Ingrid Bader
  01:28:52 - 01:29:04 - Johan Hoogendoorn
 10. 10

  Per 2023 voeren de gemeenten in Holland Rijnland de Maatschappelijke Zorg zoveel mogelijk lokaal of in subregionaal verband uit. Een klein aantal specialistische taken blijven regionaal uitgevoerd worden. Afspraken over deze regionale taken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een centrumregeling.


  De gemeenteraad heeft op 19 december 2022 besloten om geen zienswijze naar voren te brengen voor deze centrumregeling. De gemeenteraad van Leiden heeft wel een zienswijze ingediend en constateerde dat de artikelen over toe- en uittreding, opheffing en de geschillenregeling verduidelijking behoefden om de Samenwerkingsovereenkomst in overeenstemming te brengen met de Wgr.  Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt nu aan de gemeenteraden gevraagd toestemming te verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke zorg 2023 Holland Rijnland aan te gaan, en in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen. In een Dienstverleningsovereenkomst onder de Samenwerkingsovereenkomst maken de gemeenten van Holland Rijnland afspraken met Gemeente Leiden over de uitvoering en financiering van de gezamenlijke specialistische voorzieningen maatschappelijke zorg.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 november 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  01:29:11 - 01:29:58 - Johan Hoogendoorn
  01:30:01 - 01:32:27 - Esther van der Linden
  01:32:27 - 01:32:31 - Johan Hoogendoorn
  01:32:31 - 01:33:14 - Peter Verbon
  01:33:14 - 01:33:18 - Johan Hoogendoorn
  01:33:18 - 01:34:28 - Anja de Rijk
  01:34:28 - 01:34:31 - Johan Hoogendoorn
  01:34:35 - 01:35:37 - Anke Kusters
  01:35:37 - 01:35:42 - Johan Hoogendoorn
  01:35:42 - 01:36:40 - Roland van Beurden
  01:36:40 - 01:36:46 - Johan Hoogendoorn
  01:37:05 - 01:42:57 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:42:57 - 01:43:10 - Anja de Rijk
  01:43:13 - 01:43:34 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:43:34 - 01:43:37 - Johan Hoogendoorn
  01:43:37 - 01:44:18 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:44:18 - 01:44:33 - Anja de Rijk
  01:44:33 - 01:44:36 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:44:36 - 01:44:38 - Anja de Rijk
  01:44:38 - 01:44:41 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:44:41 - 01:44:57 - Anja de Rijk
  01:45:00 - 01:45:03 - Johan Hoogendoorn
  01:45:05 - 01:45:42 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:45:42 - 01:45:49 - Johan Hoogendoorn
  01:45:49 - 01:45:53 - Johan Hoogendoorn
  01:45:53 - 01:45:55 - Esther van der Linden
  01:45:57 - 01:46:01 - Johan Hoogendoorn
  01:46:03 - 01:46:10 - Anja de Rijk
  01:46:10 - 01:46:14 - Johan Hoogendoorn
  01:46:14 - 01:46:20 - Anke Kusters
  01:46:20 - 01:46:21 - Johan Hoogendoorn
  01:46:21 - 01:46:37 - Anke Kusters
  01:46:37 - 01:46:39 - Roland van Beurden
  01:46:39 - 01:46:48 - Johan Hoogendoorn
 11. 11

  In 2022 hebben de gemeenten in Holland Rijnland de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (GR SOZ) ingericht voor een doelmatige uitvoering van bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Deze gemeenschappelijke regeling moet gewijzigd worden vanwege de beoogde toetreding van gemeente Voorschoten per 1 januari 2024. Ook moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeenteraden van de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben een zienswijze gegeven over de beoogde wijzigingen. Deze zienswijzen zijn nu verwerkt. Het college vraagt aan de gemeenteraad toestemming om de GR SOZ te wijzigen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 november 2023;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.

  01:46:46 - 01:46:48 - Johan Hoogendoorn
  01:46:52 - 01:47:21 - Johan Hoogendoorn
  01:47:21 - 01:49:07 - Anja de Rijk
  01:49:07 - 01:49:10 - Johan Hoogendoorn
  01:49:12 - 01:49:27 - Carsten Zwaaneveld
  01:49:27 - 01:49:29 - Johan Hoogendoorn
  01:49:29 - 01:49:56 - Roland van Beurden
  01:49:56 - 01:50:00 - Johan Hoogendoorn
  01:50:00 - 01:51:07 - Esther van der Linden
  01:51:07 - 01:51:11 - Johan Hoogendoorn
  01:51:11 - 01:51:23 - Peter Verbon
  01:51:23 - 01:51:28 - Johan Hoogendoorn
  01:51:28 - 01:53:41 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:53:41 - 01:54:05 - Johan Hoogendoorn
  01:54:05 - 01:54:12 - Roland van Beurden
  01:54:12 - 02:15:57 - Johan Hoogendoorn
  02:15:57 - 02:16:17 - Johan Hoogendoorn
 12. 12
  GEHEIM AGENDAPUNT
 13. 13

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.

  02:14:32 - 02:15:57 - Johan Hoogendoorn
  02:15:57 - 02:16:17 - Johan Hoogendoorn
 14. 14

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.48u.

  02:16:16 - 02:16:17 - Johan Hoogendoorn