Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

maandag 13 november 2023

19:30 - 21:56
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Roy Möllers
Toelichting

Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde)
1. Voor een Visie en Advies-vergadering is vereist dat een vertegenwoordiging van ten minste de helft van het totaal aantal zetels in de raad aanwezig is.


2. In Visie en Advies-vergaderingen geven raads- en burgerleden hun visie op voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraadsvergadering kan. Tevens adviseren zij of het voorstel als hamerstuk of als bespreekstuk geagendeerd kan worden tijdens de raadsvergadering.


3. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit de voorzitter de beraadslaging, tenzij de raads- en burgerleden anders beslissen.


4. Nadat de beraadslaging is gesloten, beslissen de raads- en burgerleden of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden.


5. Indien het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd kan worden, adviseren de raads- en burgerleden of het stuk als hamerstuk of bespreekpunt zal worden geagendeerd op de concept-agenda.


6. De besluiten en de adviezen in Visie en Advies-vergaderingen worden vastgesteld op basis van een gewogen stemverhouding die recht doet aan de zetelverhoudingen in de raad. In het advies aan de raad worden naast het meerderheidsstandpunt ook de eventuele afwijkende standpunten opgenomen.


7. Een Hoorzitting bestemmingsplannen is een Visie en Advies-vergadering.


8. In aanvulling op de taken van een Visie en Advies-vergadering zoals beschreven in lid 2 heeft een Hoorzitting bestemmingsplannen de volgende taken:
i. het horen van diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan;
ii. het uitbrengen van een advies aan de raad over de door het college voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;
iii. het uitbrengen van advies aan de raad over het (voor)ontwerpbestemmingsplan.


9. De hoorzitting vindt niet eerder plaats dan nadat de termijn van terinzagelegging verstreken is.


10. De griffier nodigt diegenen die hun zienswijze naar voren hebben gebracht over een ontwerpbestemmingsplan of de verklaring van geen bedenkingen aangaande een Wabo projectbesluit en de aanvrager daarvan ten minste veertien kalenderdagen voor de hoorzitting schriftelijk uit.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 19:36 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Bestemmingsplan Kerkstraat 1-2, Oude Wetering wordt eerst behandeld, vervolgens wordt Bestemmingsplan Noordkade 21, Roelofarendsveen behandeld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Yvonne Peters-Adrian (wethouder) doet een mededeling.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  De initiatiefnemers zijn voornemens om op het perceel bekend als Kerkstraat 1 en 2 te Oude Wetering elf woningen te realiseren. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het initiatief is eerder al eens kenbaar gemaakt door middel van een principeverzoek en het college heeft hier op 22 februari 2022 een positieve grondhouding op ingenomen. Het ontwerpbestemmingsplan is in lijn met het eerdere verzoek. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 27 november 2023; 
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.
 6. 6

 7. 7

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:56 uur.