Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

maandag 6 mei 2024

19:30 - 21:50
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. (Roy) Möllers
Toelichting

Een hoorzitting bestemmingsplannen is een type V&A-vergadering. Voor meer informatie over de hoorzittingen bestemmingsplannen, zie Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent om 19:32 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er worden geen mededelingen gedaan.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

  Besluit

  N.v.t.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen.

 6. 6

  De initiatiefnemer is voornemens om het huidige gebruik van de woning Sotaweg 14 te Roelofarendsveen als burgerwoning juridisch-planologisch mogelijk te maken en de woning op termijn middels sloop-nieuwbouw te vervangen. Daarnaast zal er bedrijfsbebouwing worden gesaneerd. Door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Dit bestemmingsplan voorziet in de ombestemming van een woning en bijbehorende gronden met de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ naar ‘Wonen’. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024; 
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 7. 7

  De initiatiefnemers zijn voornemens om het gebouw op Willem van der Veldenweg 24a te Leimuiden om te vormen tot vier appartementen en nog eens zes woningen als opvulling van de linten aan de Willem van der Veldenweg (twee) en Vriezenweg (vier) te realiseren. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.
 8. 8

  Stichting Huisvesting Werkende Jongeren heeft het voornemen om in totaal 75 studio’s en appartementen voor lokale werkende jongeren te realiseren, ter plaatse van het perceel tussen Floraweg 8 en Floraweg 10 te Roelofarendsveen. Om dit initiatief te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan vormt een passend nieuw planologisch kader voor deze ontwikkeling. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld.

  Besluit

  1. Het raadsvoorstel en onderliggende stukken worden doorgestuurd naar de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2024;
  2. Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen Mooi KB inzake de borgstelling voorfinanciering ten behoeve van de realisatie van 75 sociale huurwoningen
  Ingekomen brief inzake bestemmingsplan Floraweg 8b
 9. 9

  Besluit

  N.v.t.

  Thijs Mooren (Mooi K&B) stelt vragen over skaeve huse/scheef huisje/prikkelarme woonvorm.

 10. 10

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit om 21:51 de vergadering.