Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

maandag 27 mei 2024

19:30 - 21:35
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. (Johan) Hoogendoorn
Toelichting

LET OP: Het presidium heeft besloten om de volgorde van de te behandelen bestemmingsplannen te wijzigen: bestemmingsplan Willem van der Veldenweg 33a, Leimuiden is het eerste te behandelen bestemmingsplan geworden, daarna volgen de bestemmingsplannen voor Rijnsaterwoude. Tot slot is de aanvangstijd gewijzigd; dit was 19:00 uur en is gewijzigd naar 19:30 uur.


Een hoorzitting bestemmingsplannen is een type V&A-vergadering. Voor meer informatie over de hoorzittingen bestemmingsplannen, zie Artikel 18. Visie en Advies-vergaderingen (reglement van orde).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening. - 19:30
 2. 2
  Vaststellen van de agenda. - 19:31
 3. 3
  Mededelingen. - 19:32
 4. 4

 5. 5

  Artikel 23. Spreekrecht (reglement van orde)
  1. Eenieder kan inspreken tijdens Visie en Advies-vergaderingen.


  2. Er kan worden ingesproken over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Spreekrecht over geagendeerde onderwerpen kan plaatsvinden bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt.


  3. Het woord kan niet worden gevoerd over:
  i. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  ii. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  iii. een gedraging waarover een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


  4. Insprekers kunnen zich tot 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier aanmelden onder vermelding van het onderwerp waarover zij het woord willen voeren.


  5. De voorzitter stelt de sprekerslijst vast op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.


  6. Insprekers kunnen gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn die het woord willen voeren.


  7. De voorzitter biedt raads- en burgerleden en het college of de burgemeester de mogelijkheid om in ten hoogste één termijn verhelderende vragen te stellen aan de inspreker.


  8. Op voorstel van de voorzitter of een raads- of burgerlid kan de vergadering besluiten de inspreker in de gelegenheid te stellen aan de verdere beraadslaging met betrekking tot een bepaald agendapunt deel te nemen.

 6. 8

  De initiatiefnemers zijn voornemens om de (voormalige) jachthaven ‘Meerzicht’ langs de Herenweg in Rijnsaterwoude en aan het Braassemermeer een kwaliteitsimpuls geven. Het initiatief betreft het realiseren van een recreatiepark bestaande uit 61 verblijfsrecreatieve onderkomens (36 appartementen en 25 arken), een receptie, een restaurant, een parkeergarage, ca. 90 (deels overdekte) ligplaatsen voor boten en twee woningen (één beheerderswoning en één burgerwoning). Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.

 7. 9

  Artikel 45. Vragenkwartier (reglement van orde)
  1. Tijdens iedere Visie en Advies-vergadering is er als laatste agendapunt een vragenkwartier, tenzij bij de griffier geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan het presidium bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.


  2. Raadsleden en burgerleden die tijdens het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minstevierentwintig uur voor aanvang van het vragenkwartier bij de griffier.


  3. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld alsmede de spreektijd voor de overige raads- en burgerleden, het college en de burgemeester.


  4. Per onderwerp wordt aan de vragensteller maximaal anderhalve minuut het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Na de beantwoording daarvan krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.


  5. De voorzitter kan aan andere raads- en burgerleden het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.


  6. Tijdens het vragenkwartier worden geen moties ingediend en geen interrupties toegelaten.

 8. 10
  Sluiting. - 21:35