Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Zoeken op de website

Resultaat

20 februari 2024 -- Met de vaststelling van de begroting 2024 en de bijbehorende meerjarenraming lag er ook een opdracht voor het college om te werken aan een structurele balans tussen inkomsten en uitgaven...
Tegelijk houdt de gemeente het uitgangspunt van een meerjarig sluitende begroting...

13 februari 2024 -- De gemeente Kaag en Braassem als aandeelhouder moet voor 1 december 2023 de begroting 2024 van De Tweesprong B...
Dat is tot op heden niet gebeurd, omdat de definitieve begroting 2024 nog niet aan de gemeente was aangeboden...
Het college stelt de begroting 2024 met dit besluit vast...
De Tweesprong doet in de begroting twee aannames ten aanzien van gemeentelijke compensatie...
De begroting 2024 en de brief aan De Tweesprong B...
over de begroting 2024 is vastgesteld

19 december 2023 -- Met de gemeenteraad is afgesproken dat er direct na de vaststelling van de begroting 2024 een proces wordt gestart voor de Richtnota 2025 waar voorstellen worden voorbereid voor bezuinigingen, keuzes in taken en vergroten van inkomsten...

12 december 2023 -- Op 14 december 2023 is er een aandeelhoudersvergadering van Cyclus. Ter voorbereiding is een ambtelijk advies opgesteld. Op de agenda staan de begroting 2024 en het demontagebedrijf.

27 november 2023 -- De regionale dienst Hecht legt een eerste begrotingswijziging 2023 voor...
Voordat het Algemeen Bestuur van Hecht een besluit neemt over de begrotingswijziging, wordt een zienswijze gevraagd aan de raden van de deelnemende gemeenten...
Het college stelt de raad voor om een negatieve zienswijze af te geven en Hecht te verzoeken om de kostenstijging binnen de eigen begroting op te vangen

15 november 2023 -- De regionale dienst Hecht legt een eerste begrotingswijziging 2023 voor...
Voordat het Algemeen Bestuur van Hecht een besluit neemt over de begrotingswijziging, wordt een zienswijze gevraagd aan de raden van de deelnemende gemeenten...
Het college stelt de raad voor om een negatieve zienswijze af te geven en Hecht te verzoeken om de kostenstijging binnen de eigen begroting op te vangen

6 november 2023 -- Vóór 15 november 2023 moet de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan de provincie worden aangeboden...
De provincie bericht voor het einde van het jaar of zij akkoord gaat met de begroting...
Hierna kan de gemeente met de in deze begroting opgenomen middelen aan de slag gaan met de voor 2024 vastgestelde beleidsdoelen en inspanningen...
Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld waarmee de begroting aan de gemeenteraad voor besluitvorming wordt voorgelegd

25 oktober 2023 -- Vóór 15 november 2023 moet de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan de provincie worden aangeboden...
De provincie bericht voor het einde van het jaar of zij akkoord gaat met de begroting...
Hierna kan de gemeente met de in deze begroting opgenomen middelen aan de slag gaan met de voor 2024 vastgestelde beleidsdoelen en inspanningen...
Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld waarmee de begroting aan de gemeenteraad voor besluitvorming wordt voorgelegd

24 oktober 2023 -- De regionale dienst Hecht legt een eerste begrotingswijziging 2023 voor...
Voordat het Algemeen Bestuur van Hecht een besluit neemt over de begrotingswijziging, wordt een zienswijze gevraagd aan de raden van de deelnemende gemeenten...
Het college stelt de raad voor om een negatieve zienswijze af te geven en Hecht te verzoeken om de kostenstijging binnen de eigen begroting op te vangen

10 oktober 2023 -- Vóór 15 november 2023 moet de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan de provincie worden aangeboden...
De provincie bericht voor het einde van het jaar of zij akkoord gaat met de begroting...
Hierna kan de gemeente met de in deze begroting opgenomen middelen aan de slag gaan met de voor 2024 vastgestelde beleidsdoelen en inspanningen...
Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld waarmee de begroting aan de gemeenteraad voor besluitvorming wordt voorgelegd

18 september 2023 -- Met de Nota van Actualisatie geeft het college inzicht in het financiële beeld vanaf de Richtnota begroting 2024 tot het meerjarenbeeld 2024-2027, inclusief alle ambities...
Het meerjarig begrotingsbeeld wat is ontstaan door de (onontkoombare) lokale ontwikkelingen (oa CUP) en de landelijke ontwikkelingen (val kabinet) geeft een reëel niet sluitend beeld...

12 september 2023 -- Bijgevoegde Raadsinformatiebrief is reeds verzonden naar de gemeenteraad en wordt bekrachtigd door het college...

5 september 2023 -- Hecht heeft een 1e begrotingswijziging in voorbereiding...

4 september 2023 -- Met de Nota van Actualisatie geeft het college inzicht in het financiële beeld vanaf de Richtnota begroting 2024 tot het meerjarenbeeld 2024-2027, inclusief alle ambities...
Het meerjarig begrotingsbeeld wat is ontstaan door de (onontkoombare) lokale ontwikkelingen (oa CUP) en de landelijke ontwikkelingen (val kabinet) geeft een reëel niet sluitend beeld...

22 augustus 2023 -- Met de Nota van Actualisatie geeft het college inzicht in het financiële beeld vanaf de Richtnota begroting 2024 tot het meerjarenbeeld 2024-2027, inclusief alle ambities...
Het meerjarig begrotingsbeeld wat is ontstaan door de (onontkoombare) lokale ontwikkelingen (oa CUP) en de landelijke ontwikkelingen (val kabinet) geeft een reëel niet sluitend beeld...

19 juli 2023 -- In de gemeenteraad waar de Richtnota besproken werd, is toegezegd om met een Nota van Actualisatie te komen...
Het college zal deze scenario’s aan de raad voorleggen waarna de raad keuzes kan maken en het college op basis van de gemaakte keuzes de begroting kan afronden en aan de raad zal voorleggen

12 juni 2023 -- De Richtnota bevat een financieel kader voor onze gemeente voor de begroting 2024 en daaropvolgende jaren...
Hierin is opgenomen de onvermijdbare ontwikkelingen alsmede de wettelijke verplichtingen aan de lastenzijde van de begroting...
Op basis van de Richtnota zal de begroting 2024 verder worden uitgewerkt

22 mei 2023 -- Het college wordt voorgesteld de Richtnota 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad...
De Richtnota bevat een financieel kader voor onze gemeente voor de begroting 2024 en daaropvolgende jaren...
Hierin is opgenomen de onvermijdbare ontwikkelingen alsmede de wettelijke verplichtingen aan de lastenzijde van de begroting...
Op basis van de Richtnota zal de begroting 2024 verder worden uitgewerkt