Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

P&C-cyclus

maandag 8 juli 2024

19:30 - 21:25
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  1. De voorzitter opent om 19:31 uur de vergadering;
  2. De voorzitter meldt dat Roel van Leeuwen (PRO) afwezig is met bericht van verhindering en dat er 20 raadsleden aanwezig zijn.
  3. De voorzitter doet de mededeling dat de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Hoogmade heropend is.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aanbiedingsbrief actualisatie programma Beter Bestuur provincie Zuid-Holland
  Ingekomen mail inzake Goedkeuring Hof Noordeinde
  00:00:38 - 00:02:05 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 2. 2

  Mooi Kaag en Braassem heeft een interpellatie aangevraagd, Het RvO art. 42 geeft aan wat de regels zijn voor een dergelijke interpellatie:
  Artikel 42. Interpellatie

  1. Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie schriftelijk in bij de voorzitter. Het verzoek bevat in ieder geval de te stellen vragen.
  2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de wethouders.
  3. Over verzoeken die ten laatste om 09:00 uur op de dag van een raadsvergadering zijn ingediend of in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd bij de behandeling van het vaststellen van de agenda. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering.
  4. De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.
  Bijgaand treft u de vragen aan die Mooi Kaag en Braassem tijdens deze interpellatie wil stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie Mooi K&B (1), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Het voorstel van Hilde Bax (SvKB) om het wijzigingsverzoek inzake stuk 2670 (het verplaatsen naar categorie IV) toe te voegen aan agendapunt 5 wordt aangenomen.

  00:01:54 - 00:02:05 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:02:05 - 00:04:51 - Thijs Mooren
  00:04:51 - 00:05:29 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:05:29 - 00:06:02 - Anja de Rijk-de Jong
  00:06:02 - 00:06:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:06:07 - 00:06:30 - Gino Wesselman
  00:06:30 - 00:06:36 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:06:36 - 00:07:03 - Roland van Beurden
  00:07:03 - 00:07:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:07:17 - 00:07:19 - Roland van Beurden
  00:07:19 - 00:07:25 - Sandra de Wagenaar
  00:07:25 - 00:07:29 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:07:29 - 00:07:43 - Roy Möllers
  00:07:43 - 00:08:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:08:30 - 00:09:53 - Hilde Bax
  00:09:53 - 00:10:27 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:10:27 - 00:10:50 - Gino Wesselman
  00:10:50 - 00:11:14 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:11:14 - 00:11:31 - Gino Wesselman
  00:11:31 - 00:11:33 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:11:33 - 00:12:14 - Hilde Bax
  00:12:14 - 00:12:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:12:17 - 00:12:47 - Anja de Rijk-de Jong
  00:12:49 - 00:12:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:12:53 - 00:13:09 - Roy Möllers
  00:13:12 - 00:13:21 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:13:21 - 00:13:38 - Sandra de Wagenaar
  00:13:41 - 00:14:03 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:14:03 - 00:15:13 - Hilde Bax
  00:15:13 - 00:15:51 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:15:51 - 00:16:01 - Anja de Rijk-de Jong
  00:16:01 - 00:16:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:16:58 - 00:18:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter doet een mededeling bij agendapunt 1 Opening en berichten van verhindering.

  00:18:06 - 00:18:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:18:16 - 00:18:51 - Thijs Mooren
  00:18:51 - 00:20:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 4. 4

  Artikel 31. Verslag en besluitenlijst, lid 5 (reglement van orde):
  De vergaderdeelnemers en de voorzitter hebben het recht een voorstel tot wijziging van het concept-besluitenlijst te doen, indien deze onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is. Het wijzigingsvoorstel dient op de dag waarop de eerstvolgende vergadering plaatsvindt, voor 12:00 uur, bij de griffier te worden ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie Mooi K&B (1), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:19:42 - 00:20:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie Mooi K&B (1), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De Lijst van Ingekomen Stukken af te doen volgens het afdoeningsadvies.

  1. Het wijzigingsverzoek van Thijs Mooren (Mooi K&B) om stuk 2664 te verplaatsen naar categorie IV wordt verworpen;
  2. Het wijzigingsverzoek van Hilde Bax (SvKB) om stuk 2670 te verplaatsen naar categorie IV wordt verworpen.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen CDA inzake Schuldhulpverlening en BKR-registratie
  Beantwoording schriftelijke vragen Mooi K&B inzake Scheef Huisje
  Bewonersbrief inzake tijdelijk fietspad door Fase 11 Braassemerland
  Brief Mulderbouw Architecten n.a.v hoorzitting jachthaven meerzicht
  Brief over actualisatie regionale huisvestingsverordening 2024
  Ingekomen brief Alzheimer Nederland
  Ingekomen brief inzake Googermolenweg Oude Wetering
  Ingekomen brief Mulderblauw Architecten inzake Jachthaven Meerzicht parkeerplaatsen
  Ingekomen brief Platform Tuinbouw Veenstreek inzake jongerenhuisvesting Floraweg 8b
  Ingekomen brief van "bezorgde inwoners gemeente Kaag en Braassem en omstreken" inzake de LES
  initiatiefvoorstel "Sterke raad gewoon doen!" van gemeenteraad Leiden
  Jaarverslag 2023 Platform Nederland Cannabisondernemingen (PCN)
  Kwartaalverslag Greenport Aalsmeer Q1 - 2024
  Presentatie uit informatieve bijeenkomst van de VRHM voor raadsleden van 13 juni jl.
  Raadsinformatiebrief Archiefinspectie verslag (KPI) 2022 - 2023
  Raadsinformatiebrief Leimuiderbrug
  Raadsinformatiebrief Opgave Vluchtelingenopvang
  Raadsinformatiebrief Welzijn Preventie, De Driemaster
  Raadsinformatiebrief Woudse Juffen
  Schriftelijke vragen fractie Mooi K&B inzake principeverzoek Julianalaan 44 te Kaag
  Schriftelijke vragen fractie Mooi K&B n.a.v. C&K 12 juni inzake Zuid Hollands programma landelijk gebied
  00:20:17 - 00:20:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:20:46 - 00:20:53 - Thijs Mooren
  00:20:53 - 00:23:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:23:04 - 00:23:06 - Anja de Rijk-de Jong
  00:23:06 - 00:24:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:24:12 - 00:24:41 - Thijs Mooren
  00:24:41 - 00:25:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:25:00 - 00:25:24 - Thijs Mooren
  00:25:24 - 00:25:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:25:35 - 00:25:50 - Thijs Mooren
  00:25:50 - 00:27:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 6. 6

  Artikel 26. Hamerstukken (reglement van orde)
  1. De voorzitter stelt hamerstukken tegelijk aan de orde.


  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een raadslid uiterlijk de vrijdag 12:00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffier stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.


  3. Een raadslid kan een stemverklaring afleggen indien het raadslid bij het aan de orde stellen van de hamerstukken aangeeft tegen een of meer van de betreffende voorstellen geacht wil worden te hebben gestemd.

 7. 6.A

  Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De presentatie vindt plaats tijdens de Context en Kaders- avond op 19 juni 2024. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond Visie en Advies op 24 juni 2024. De jaarrekening wordt vastgesteld op 8 juli 2024.


  Van de griffie: Op 2 juni 2024 zijn de JAARSTUKKEN 2023 (Finale versie) toegevoegd aan de stukken. Deze staan direct onder de oorspronkelijke JAARSTUKKEN 2023 (oude versie). Tevens is aangegeven dat daarmee ook het stuk met de naam _“20240605 Rechtmatigheidsverantwoording model Baker Tilly - aangepast 95 KB”_komt te vervallen omdat de rechtmatigheidsverantwoording integraal is op genomen in de Jaarstukken 2023 (finale versie).


  De volgende aanpassingen in de JAARSTUKKEN 2023 (finale versie) zijn doorgevoerd:
  Aanpassingen:

  • Op twee plekken in het document is de tekst “in overleg met de accountant” verwijderd.
  • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling: de waarderingsgrondslagen van de voorzieningen en de reserves zijn nu uitgeschreven. Er werd eerder via een weblink verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2023, maar dit is formeel niet toereikend.
  • Overige gegevens, onderdeel Rechtmatigheidsverantwoording: de bevinding van het college inzake rechtmatigheid is aangescherpt. De relatie wordt gelegd met de door de Raad vastgestelde acceptabele afwijkingen conform de financiële verordening 2023.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Mooi K&B (1)

  Besluit

  Resultaat en bestemming
  1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van € 7.868.241 voordelig;
  2. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2023:
  a. een bedrag van € 479.000 beschikbaar te stellen als budget 2024, voor uitbetaling van de (rijks)energietoelagen;
  b. een bedrag van € 502.000 beschikbaar te stellen als storting in de in te stellen bestemmingsreserve duurzaamheid;
  en het resterende voordelige resultaat van € 6.887.241 toe te voegen aan de algemene reserve,


  Bestemmingsreserves
  3. een bestemmingsreserve duurzaamheid in te stellen, bedoeld ter egalisatie van schommelingen in de jaarlijkse inkomsten en uitgaven;


  Grondexploitaties
  4. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  5. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie
  genomen gronden te bepalen op € 8.235.152;


  Dubieuze debiteuren
  6. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op
  € 142.449;
  7. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen
  op € 403.711;


  Kredieten
  8. de volgende kredieten af te sluiten:

  7042003 IKC Leimuiden 2020 € 6.320 V
  7004156 Bureaus / stoelen /tafel € 37.237 N
  7042011 Gymnastiekvoorziening Rsw 2022 € 75 V
  7004136 1 assige aanhangwagen (versnipperaar) 2020 € 708 V
  7004151 Heftruck Still 2021 € 21.210 V
  7004154 Voertuigen/gereedschappen 2023 € 13.500 V
  7004145 Veeg- en onkruidborstels, pitbull shovel € 16.268 V
  7004148 Sneeuwploeg 2021 € 8.500 V
  7004149 Zoutoplosser 2021 € 26.000 V

  9. de volgende kredieten af te sluiten en het restant over te hevelen naar één verzamelkrediet:

  7004130 Vervanging vloerbedekking / toegangssysteem gemeentehuis € 103.890 V
  7004152 Vervanging werkplekken 2022 € 38.328 V
  7004153 Aanpassingen huisvesting (vervangingskrediet) € 42.727 V

  10. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:
  7042007 IKC Woubrugge 31-12-2027
  7042008 Nieuwbouw IKC Oude Wetering 31-12-2026
  7042009 Uitbreiding IKC Kaskade/Kiem 31-12-2026
  7052001 Nieuwbouw Tweesprong 31-12-2026
  7021012 IMNOR wegen 2022 31-12-2024
  7021013 IMNOR wegen 2023 31-12-2024
  7021015 Aanleg infrastructuur Sportpad 31-12-2026
  7021018 Vervanging kunstwerken 2023 31-12-2024
  7021020 Infrastructuur IKC Woubrugge 2024 31-12-2027
  7021021 Uitbreiding Kaskade Infra 31-12-2026
  7021022 Reconstructie Vriezenweg Leimuiden 31-12-2024
  7021023 Reconstructie Vriezekoop Noord Leimuiden 31-12-2024
  7025001 Vervanging veerstoepen Kaag 31-12-2024
  7072019 GRP2022 Vrij verval 31-12-2024
  7072020 GRP2022 Vervangen gemalen 31-12-2024
  7072021 GRP2022 Bouwkundige vervangingen 31-12-2024
  7072022 GRP2023 Vrij verval 31-12-2024
  7075001 Herinrichting begraafplaats Kerkweg Woubrugge 31-12-2024
  divers Vervoermiddelen / gereedschappen 2022-2025
  7057009 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2023 31-12-2024

  Thijs Mooren (Mooi K&B) legt een stemverklaring af. Hij wil geacht worden tegen te hebben gestemd.

 8. 6.B

  Gemeente Kaag en Braassem neemt deel in zes gemeenschappelijke regelingen. Deze partijen hebben alle een ontwerpbegroting voor het jaar 2025 opgesteld voor de aan hen opgedragen taken. Zo ook de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld waarin de raad wordt voorgesteld de zienswijze op de begroting vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie Mooi K&B (1), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  De zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen.

 9. 6.C

  De gemeenschappelijke regeling (GR) van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt aangepast op grond van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeenteraad moet op grond van de Wgr in staat worden gesteld om een zienswijze af te geven voor de voorgestelde wijzigingen.
  Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de gewijzigde GR. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie Mooi K&B (1), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRHM en in te stemmen met voorliggende gewijzigde GR VHRM.

  00:26:25 - 00:27:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 10. 6.D

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie Mooi K&B (1), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Besluit:
  1. Aan te schaffen een nieuw vergadersysteem voor de trouwzaal;
  2. De aanschaf en installatie van dit vergadersysteem á € 57.070,00 komen ten laste van het reeds beschikbaar gestelde krediet voor geluids-/opnameinstallaties;
  3. De aanschaf voor de apparatuur om te kunnen uitzenden á € 5.000,00 wordt gedekt door de budgettaire ruimte van 2024;
  4. De griffie opdracht te geven om na één jaar gebruik inzichtelijk te maken wat de structurele kosten zijn voor het vergaderen met dit vergadersysteem;
  5. Deze structurele kosten toe te voegen aan het griffiebudget.

  00:26:34 - 00:27:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 11. 6.E

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie PRO (6), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Mooi K&B (1)

  Besluit

  1. Aan te schaffen de spreektijdenmodule voor het vergadersysteem in de raadzaal;
  2. De eenmalige kosten á € 8.650,00 voor de aanschaf en het programmeren van deze module te dekken uit de budgettaire ruimte van 2024.

  Thijs Mooren (Mooi K&B) legt een stemverklaring af. Hij wil geacht worden tegen te hebben gestemd.

  00:26:40 - 00:27:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 12. 7

  In november 2023 heeft de gemeenteraad bij wijze van uitzondering de programmabegroting 2024 vastgesteld zonder sluitend meerjarenperspectief. De raad gaf daarbij opdracht aan het college om meteen ná de vaststelling, te werken aan een sluitend meerjarenperspectief. Het college is gestart vanuit van een brede voorbereiding gericht op het in kaart brengen van mogelijke ombuigingen. Er zijn hierbij op voorhand geen onderdelen uitgezonderd. In de uitwerking heeft dit geleid tot voorstellen die zijn gericht op bezuinigingen, keuzes in taken, of het vergroten van inkomsten, die realistisch zijn en feitelijke implementeerbaar. De raadsopdracht is uitgewerkt in deze Richtnota 2025, waarbij het financiële voorstel wordt gepresenteerd. Het college biedt een scenario aan waarbij er op de sluitende meerjarenraming, nog ruimte blijft voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
  Update meicirculaire: Inmiddels heeft het Rijk de meicirculaire gepubliceerd en de financiële effecten voor het meerjarenbeeld zijn bekend. Het meerjarenbeeld wordt dusdanig positiever dat het college besluit om dit effect zichtbaar te verwerken in de richtnota en het raadsvoorstel. Beslispunt 2 is aangepast van:
  - Kennis te nemen van de verwachte effecten van meicirculaire, zoals benoemd in hoofdstuk 2 van de richtnota;
  Naar:
  - Kennis te nemen van de effecten van meicirculaire, zoals benoemd in hoofdstuk 2 van de richtnota.

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (3), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Mooi K&B (1), Fractie PRO (6)

  Besluit

  De financiële kaders voor verwerking in de meerjarenbegroting 2025-2028 vast te stellen, inhoudende:
  1. De onontkoombare ontwikkelingen zoals benoemd in hoofdstuk 2 van de richtnota vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de effecten van meicirculaire, zoals benoemd in hoofdstuk 2 van de richtnota.
  3. In te stemmen met de voorgestelde ombuigingen zoals benoemd in hoofdstuk 2 van de richtnota, onderdeel:
  a. Ombuigingen programma 1 en overhead; met uitzondering van ‘Werkkostenregeling (WKR) aanscherpen (fiscaal)’.
  b. Ombuigingen programma 3;
  c. Ombuigingen financieel-technisch; waarbij de tektregel “Verhogen OZB (bedrag tot niveau rijksraming)” uit de tekst wordt gehaald;
  4. In te stemmen met de uitgangspunten zoals benoemd in hoofdstuk 3 van de richtnota.

  Amendementen

  Onderwerp
  A. Amendement VVD inzake Richtnota, WKR
  C. Amendement CDA, PRO, D66 en Mooi K&B Am. I Schrappen regel OZB tekst
  D. Amendement CDA, Am. II Toeristenbelasting alleen voor 2025 laten vervallen
  E. Amendement CDA, PRO, D66 en Mooi K&B Am. III Schrappen ombuigingen in programma 2
  00:26:58 - 00:27:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:27:22 - 00:33:52 - Ruud van der Star
  00:33:52 - 00:34:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:34:00 - 00:34:54 - Ruud van der Star
  00:34:54 - 00:34:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:34:59 - 00:41:41 - Ingrid Bader
  00:41:41 - 00:41:50 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:41:50 - 00:48:25 - Anja de Rijk-de Jong
  00:48:25 - 00:48:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:48:30 - 00:49:09 - Ruud van der Star
  00:49:09 - 00:50:01 - Anja de Rijk-de Jong
  00:50:01 - 00:50:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:50:18 - 00:51:43 - Gino Wesselman
  00:51:43 - 00:51:47 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:51:47 - 00:52:46 - Ruud van der Star
  00:52:46 - 00:53:12 - Gino Wesselman
  00:53:12 - 00:53:14 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:53:14 - 00:53:21 - Ruud van der Star
  00:53:21 - 00:53:32 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:53:32 - 00:53:51 - Anja de Rijk-de Jong
  00:53:51 - 00:54:15 - Gino Wesselman
  00:54:15 - 00:54:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:54:18 - 00:54:40 - Anja de Rijk-de Jong
  00:54:40 - 00:55:06 - Gino Wesselman
  00:55:06 - 00:55:13 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:55:13 - 00:55:49 - Ingrid Bader
  00:55:49 - 00:55:52 - Ruud van der Star
  00:55:52 - 00:56:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:56:00 - 00:56:28 - Ingrid Bader
  00:56:28 - 00:56:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:56:30 - 00:57:11 - Gino Wesselman
  00:57:11 - 00:57:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:57:15 - 00:57:58 - Ruud van der Star
  00:57:58 - 00:58:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:58:00 - 00:58:12 - Ingrid Bader
  00:58:12 - 00:58:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:58:18 - 00:58:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:58:20 - 00:59:52 - Gino Wesselman
  00:59:52 - 00:59:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  00:59:56 - 01:01:28 - Roland van Beurden
  01:01:28 - 01:01:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:01:39 - 01:01:53 - Ruud van der Star
  01:01:53 - 01:02:40 - Roland van Beurden
  01:02:40 - 01:02:43 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:02:48 - 01:04:08 - Roland van Beurden
  01:04:08 - 01:04:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:04:12 - 01:08:20 - Thijs Mooren
  01:08:20 - 01:08:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:08:38 - 01:08:54 - Anja de Rijk-de Jong
  01:08:54 - 01:09:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:09:07 - 01:11:02 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:11:02 - 01:11:08 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:11:08 - 01:12:15 - Ingrid Bader
  01:12:15 - 01:12:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:12:24 - 01:13:24 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:13:24 - 01:13:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:13:30 - 01:14:02 - Anja de Rijk-de Jong
  01:14:02 - 01:14:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:14:04 - 01:17:36 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:17:36 - 01:17:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:17:37 - 01:19:29 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:19:29 - 01:19:31 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:19:31 - 01:19:37 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:19:37 - 01:20:26 - Anja de Rijk-de Jong
  01:20:26 - 01:20:36 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:20:36 - 01:21:25 - Thijs Mooren
  01:21:25 - 01:21:29 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:21:29 - 01:22:40 - Nick van Egmond - Wethouder
  01:22:40 - 01:23:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:23:17 - 01:23:27 - Anja de Rijk-de Jong
  01:23:27 - 01:23:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:23:34 - 01:23:40 - Roland van Beurden
  01:23:40 - 01:24:19 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:24:19 - 01:26:21 - Ruud van der Star
  01:26:21 - 01:26:22 - Ingrid Bader
  01:26:25 - 01:26:30 - Ruud van der Star
  01:26:30 - 01:26:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:26:39 - 01:27:32 - Ingrid Bader
  01:27:32 - 01:29:08 - Ruud van der Star
  01:29:08 - 01:29:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:29:12 - 01:29:55 - Roland van Beurden
  01:29:55 - 01:30:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:30:00 - 01:30:21 - Ruud van der Star
  01:30:21 - 01:30:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:30:24 - 01:30:54 - Roland van Beurden
  01:30:54 - 01:31:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:31:00 - 01:32:12 - Ruud van der Star
  01:32:14 - 01:32:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:32:26 - 01:34:19 - Ingrid Bader
  01:34:19 - 01:34:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:34:24 - 01:35:33 - Anja de Rijk-de Jong
  01:35:33 - 01:35:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:35:39 - 01:36:26 - Gino Wesselman
  01:36:26 - 01:36:31 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:36:31 - 01:36:50 - Roland van Beurden
  01:36:50 - 01:37:21 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:37:21 - 01:37:25 - Thijs Mooren
  01:37:25 - 01:37:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:37:30 - 01:37:37 - Ruud van der Star
  01:37:37 - 01:37:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:37:39 - 01:37:45 - Roland van Beurden
  01:37:45 - 01:37:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:37:46 - 01:40:29 - Thijs Mooren
  01:40:29 - 01:40:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:40:34 - 01:40:42 - Roland van Beurden
  01:40:42 - 01:40:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:40:46 - 01:42:30 - Thijs Mooren
  01:42:33 - 01:43:43 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
  01:49:34 - 01:53:40 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad
 13. 8

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit om 21:25 uur de vergadering.

  01:53:01 - 01:53:40 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter gemeenteraad