Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 7 februari 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Sandra de Wagenaar
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de kadernotitie dat is aangeleverd door een groep inwoners die zich wil inzetten om een zwemstrand te realiseren. Hiervoor vraagt het college de raad om bereid te zijn hiervoor budget te reserveren zodat er een helder financieel kader ontstaat voor het vervolgproces en inzet van de vrijwilligers.

  Voorgesteld besluit

  1. De komende periode op een gelijkwaardige manier met inwoners en organisaties samen te werken om een concreet plan voor te bereiden om te komen tot een zwemplek in Roelofarendsveen/ Oude Wetering, op geringe afstand van de dorpskern, bruikbaar voor iedereen uit Roelofarendsveen e.o. maar bijzonder geschikt voor (ouders met) kleine kinderen.
  2. In te stemmen met de kadernotitie zwemstrand.
  3. In principe bereid te zijn financiële ruimte voor dit initiatief beschikbaar te stellen van € 127.500 á € 170.000, onder het voorbehoud dat over de definitieve bijdrage nog een apart besluit zal worden genomen.

 2. Het Algemeen bestuur van de VRHM is voornemens deel te nemen aan een op te richten Stichting Risicobeheer. Alvorens het bestuur hierover besluit is het op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht hierover vooraf de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te stellen hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Voorgesteld wordt geen wensen en bedenkingen in te dienen en de VRHM hiervan op de hoogte te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de VRHM aan de Stichting Risicobeheer;
  2. de VRHM hiervan in kennis te stellen overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

 3. De gemeente wil voorkomen dat de gronden binnen (een deel van) het gebied Braassemerland, in Roelofarendsveen, specifiek gelegen ten westen van het Braassemermeer, ten noorden van het Braassemermeer, ten zuiden van de Langeweg en ten oosten van Rijksweg A4, worden vervreemd en dat de gemeente als gevolg daarvan grip op de ontwikkeling van het gebied Braassemerland GEM verliest. Om die reden is het noodzakelijk een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen.
  Het conceptvoorstel aan de raad met de daarbij behorende stukken hebben voor een ieder vanaf 9 december 2021 gedurende vier weken ter inzage gelegen. Hiervan is openbaar kennis gegeven via een publicatie in het Gemeenteblad en in het Leidsch Dagblad, onder vermelding van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Van deze mogelijkheid hebben vier belanghebbenden gebruik gemaakt. In de Nota van beantwoording wordt per binnengekomen zienswijze de strekking daarvan beschreven, gevolgd door een reactie van de gemeente. De raad wordt voorgesteld een besluit te nemen om een voorkeursrecht te vestigen op genoemde percelen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2021 tot het ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorlopig aanwijzen van percelen en perceelsgedeelten.
  2. Te concluderen dat het bestemmingsplan 'Braassemerland 2019', de planologische grondslag vormt op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 3 Wvg wordt gevestigd.
  3. De Nota beantwoording zienswijzen Braassemerland vast te stellen.
  4. Aan te wijzen, op basis van artikel 3 van de Wvg, als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Dit betreft de percelen en perceelsgedeelten, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30445774-01 en perceelslijst met nummer PL-30445774-01, inhoudende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelten, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster per 5 november 2021.
  5. Te concluderen dat de percelen en perceelsgedeelten als bedoeld onder beslispunt 4 in een eerdere aanwijzing ex artikel 2 en 3 Wvg (raadsbesluit d.d. 30 september 2008) betrokken zijn geweest. De eerdere aanwijzing is van rechtswege vervallen (na de werkingsduur van tien jaar), te weten op 30 juli 2019.
  6. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt tien jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Braassemerland 2019', te weten op 28 mei 2029.
  7. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad, en het ter plaatse verschijnende blad het Leidsch Dagblad, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.