Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 20 juni 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Sam Vijlbrief
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:35 - 00:01:37 - Voorzitter
 2. 00:01:37 - 00:01:45 - Rick van Seggelen
  00:01:45 - 00:01:54 - Voorzitter
  00:01:54 - 00:03:54 - Rick van Seggelen
 3. Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De presentatie vindt plaats tijdens de Context en Kaders- avond op 8 juni 2022. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond Visie en Advies op 20 juni 2022. De jaarrekening wordt vastgesteld op 4 juli 2022.

  Er is een aangepaste versie van het Raadsvoorstel en de Jaarstukken geplaatst naar aanleiding van vragen tijdens de C&K van 8 juni, de antwoorden volgen later.
  De volgende aanpassing is gemaakt: op blz. 9 is het stukje tekst onder 7. Grondexploitaties aangepast en de tekst op blz. 107 van de jaarstukken is aangepast.

  Voorgesteld besluit

  Resultaat

  1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van
   € 6.673.523 voordelig;
   2a. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 (restant) budget meerjarig beschikbaar te stellen vanaf 2022:
   Focus met ambitie I:
  • € 1.641.566 Kunstgrasvelden;
  • € 249.719 Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein;
   2b. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2022 (m.u.v. Molendag in 2023):
   Focus met ambitie I:
  • € 254.742 Huisvesting bijzondere doelgroepen;
  • € 11.246 Integrale gebiedsvisie Sportpad;
   Overig:
  • € 32.051 Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid;
  • € 211.631 Transitievisie Warmte;
  • € 50.000 Verlenging van de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek;
  • € 10.500 Molendag;
  • € 132.216 Algemene uitkering taakmutaties;
  • € 20.147 DU inburgering;
  • € 36.641 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
  • € 68.810 Opleidingsbudget;
   2c. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 incidenteel nieuw budget beschikbaar te stellen voor AmandiHuis ad € 50.000 in 2023 en € 50.000 in 2024;
   en het resterende voordelige resultaat van € 3.854.254 toe te voegen aan de algemene reserve.
   Bestemmingsreserves
  1. ten laste van de bestemmingsreserve wegeninfrastructuur, budget van € 1.352.976 door
   te schuiven naar 2022;
  2. in te stemmen met het mandateren van het college tot het doen van onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserve Covid als gevolg van Covid-maatregelen, waarbij achteraf via voortgangsrapportage en jaarrekening verslag wordt gedaan.

   Grondexploitaties
  3. de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de rapportage MPG, de MPG en individuele grondexploitaties ex artikel 25, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen:
  • Braassemerland (grondexploitatie)
  • Nieuwe Wetering Noord
  • Centrumplan Leimuiden
  • Elzenlaan - Woubrugge
  • Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude
  1. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  2. de grondexploitatie Connexxionterrein Leimuiden en ESW Gerardusschool af te sluiten per 31 december 2021;
  3. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 8.185.452.
   Dubieuze debiteuren
  4. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op
   € 118.730;
  5. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 411.040.
   Kredieten
  6. de volgende kredieten af te sluiten:
  • 7001006 Ambtswoning burgemeester € 594.083 V
  • 7004103 Bedrijfswagen Renault Master (Groen A) € 0
  • 7004107 Trilplaat klein Revo € 0
  • 7004125 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen B) € 0
  • 7004127 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen C) € 0
  • 7004132 IVECO 18-BRG-7 € 0
  • 7004133 Bedrijfsauto’s Toyota (2x) en VW Caddy 2020 € 0
  • 7004144 Perscontainer papier 2020 € 1 N
  • 7004150 Winterdienstuitrusting Iveco Daily (VGB-08-S) € 0
  1. de volgende kredieten af te sluiten in verband met kapitalisatie:
  • 7057007 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021 € 368.915 V
  • 7021006 IMNOR wegen 2019+2020 € 911.760 V
  • 7021011 IMNOR wegen 2021 € 1.136.813 V
  • 7072013 GRP2020 Vrij verval € 1.703.416 V
  • 7072016 GRP2021 Vrij verval € 1.028.376 V
  • 7072014 GRP2020 Vervangen gemalen € 262.034 V
  • 7072017 GRP2021 Vervangen gemalen € 548.348 V
  • 7072015 GRP2020 Bouwkundige vervangingen € 52.300 V
  • 7072018 GRP2021 Bouwkundige vervangingen € 224.000 V
   en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe kredieten:
  • 7057008 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2022 € 368.915
  • 7021012 IMNOR wegen 2022 € 2.048.573
  • 7072019 GRP 2022 vrij verval € 2.731.792
  • 7072020 GRP 2022 Vervangen gemalen € 810.382
  • 7072021 GRP 2022 Bouwkundige vervangingen € 276.300
  1. het volgende krediet uit te splitsen in verband met afschrijvingstermijnen:
  • 7042003 IKC Leimuiden 2020 € 325.365 V
   en een deelsaldo over te hevelen naar nieuw krediet:
  • 7042010 Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden € 325.365
  1. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:
  • 7042003 IKC Leimuiden 2020 31-12-2022
  • 7042006 IKC Rijnsaterwoude 31-12-2022
  • 7042008 Nieuwbouw IKC Oude Wetering voorbereiding 31-12-2025
  • 7042010 Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden 31-12-2022
  • 7052001 Nieuwbouw Tweesprong voorbereiding 31-12-2026
  • 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan 31-12-2022
  • 7021016 Vervanging kunstwerken 2021 31-12-2022
  • 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag 31-12-2022
  • 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 31-12-2022
  • 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis 31-12-2023
  • 70041xx Voertuigen / gereedschappen 2022 - 2025
   Interbestuurlijk Toezicht
  1. bijlage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.
  00:57:33 - 01:00:27 - Inspreker
  01:00:27 - 01:00:43 - Voorzitter
  01:00:43 - 01:01:09 - Anja de Rijk
  01:01:09 - 01:01:13 - Inspreker
  01:01:13 - 01:02:14 - Voorzitter
  01:02:24 - 01:03:06 - Roy Möllers
  01:03:06 - 01:03:17 - Voorzitter
  01:03:17 - 01:03:32 - Inspreker
  01:03:32 - 01:04:05 - Voorzitter
  01:04:05 - 01:06:46 - Roy Möllers
  01:06:46 - 01:06:53 - Voorzitter
  01:06:53 - 01:08:05 - Rick van Seggelen
  01:08:05 - 01:08:10 - Voorzitter
  01:08:10 - 01:08:48 - Fred Zoetendaal
  01:08:48 - 01:08:52 - Voorzitter
  01:08:52 - 01:17:22 - Anja de Rijk
  01:17:22 - 01:17:47 - Voorzitter
  01:17:47 - 01:19:15 - NO NAME
  01:19:15 - 01:19:17 - Roy Möllers
  01:19:17 - 01:19:35 - Voorzitter
  01:19:35 - 01:20:22 - NO NAME
  01:20:22 - 01:21:25 - Voorzitter
  01:21:25 - 01:23:05 - NO NAME
  01:23:05 - 01:23:07 - Voorzitter
  01:23:07 - 01:23:40 - Roy Möllers
  01:23:40 - 01:24:38 - Voorzitter
  01:24:38 - 01:26:02 - Roy Möllers
  01:26:02 - 01:26:07 - Voorzitter
  01:26:07 - 01:27:47 - NO NAME
  01:27:47 - 01:27:49 - Voorzitter
  01:27:49 - 01:28:29 - Anja de Rijk
  01:28:29 - 01:28:30 - Voorzitter
  01:28:30 - 01:28:40 - Anja de Rijk
  01:28:40 - 01:28:41 - Voorzitter
  01:28:41 - 01:30:26 - NO NAME
  01:30:26 - 01:30:30 - Voorzitter
  01:30:30 - 01:30:35 - Roy Möllers
  01:30:35 - 01:31:31 - NO NAME
  01:31:31 - 01:31:35 - Voorzitter
  01:31:35 - 01:31:50 - NO NAME
  01:31:50 - 01:32:11 - Voorzitter
  01:32:11 - 01:32:58 - NO NAME
  01:32:58 - 01:33:58 - Voorzitter
  01:33:58 - 01:34:15 - Anja de Rijk
  01:34:15 - 01:34:25 - Hilde Bax
  01:34:25 - 01:34:53 - Voorzitter
  01:35:02 - 01:38:50 - NO NAME
  01:38:50 - 01:38:54 - Voorzitter
  01:38:54 - 01:39:08 - Anja de Rijk
  01:39:08 - 01:39:17 - Voorzitter
  01:39:21 - 01:39:56 - NO NAME
  01:39:56 - 01:40:13 - Voorzitter
  01:40:13 - 01:40:29 - Roy Möllers
  01:40:29 - 01:40:33 - Voorzitter
  01:40:33 - 01:40:47 - Rick van Seggelen
  01:40:47 - 01:40:49 - Voorzitter
  01:40:49 - 01:41:05 - Fred Zoetendaal
  01:41:05 - 01:41:08 - Voorzitter
  01:41:08 - 01:41:25 - NO NAME
  01:41:25 - 01:41:27 - Voorzitter
  01:41:27 - 01:42:45 - Anja de Rijk
  01:42:45 - 01:43:43 - Voorzitter
 4. De Richtnota bevat inhoudelijk en financieel het kader voor onze gemeente voor de begroting 2023 en daaropvolgende jaren. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2023 verder worden uitgewerkt.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de inhoudelijke richting voor 2023 e.v. zoals is opgenomen in de Richtmonitor 2023 en deze verwerken in de programmabegroting 2023 (bijlage 1 in de Richtnota).
  2. Vaststellen van de financiële kaders ter verwerking in de begroting 2023 en de meerjarenraming voor 2024-2026, inhoudende:
   I. Instemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota:
   a. Verhogen van de geraamde salarislasten met 3,6%
   b. Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 3 %
   c. de budgetten voor de verbonden partijen in overeenstemming brengen met de diverse begrotingen 2023 van de verbonden partijen
   d. de overige budgetten actualiseren op basis van overeengekomen prijsafspraken en gesignaleerde en te verwachten prijsontwikkelingen
   e. de algemene uitkering bijstellen op basis van de Maartbrief 2022. Na verschijnen van de Meicirculaire 2022 en de Junibrief de algemene uitkering bijstellen op basis van de Meicirculaire en Junibrief.
   II. Het vaststellen van de onontkoombare ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld (figuur 1 in de Richtnota);
   III. Het opnemen van de extra middelen voor de realisatie van Focus met Ambitie in de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026 (figuur 3 in de Richtnota);
   IV. Het opnemen van de middelen voor wensen in de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026 (figuur 2 in de Richtnota).
  3. Opdracht geven aan ons college om in overleg met de financieel specialisten in de raad een voorstel voor het bepalen van de gewenste buffer voor structurele risico’s ter besluitvorming voor te leggen in een aangepaste Nota reserves en voorzieningen voor 2023 e.v.
  01:43:43 - 01:45:35 - Anja de Rijk
  01:45:35 - 01:45:39 - Voorzitter
  01:45:39 - 01:46:11 - Fred Zoetendaal
  01:46:11 - 01:46:25 - Voorzitter
  01:46:25 - 01:47:47 - Rick van Seggelen
  01:47:47 - 01:47:51 - Voorzitter
  01:47:51 - 01:50:02 - Roy Möllers
  01:50:02 - 01:50:12 - Voorzitter
  01:50:12 - 01:50:54 - NO NAME
  01:50:54 - 01:51:12 - Voorzitter
  01:51:12 - 01:54:33 - NO NAME
  01:54:33 - 01:55:04 - Rick van Seggelen
  01:55:04 - 01:55:14 - NO NAME
  01:55:14 - 01:55:19 - Rick van Seggelen
  01:55:19 - 01:56:12 - NO NAME
  01:56:12 - 01:56:16 - Voorzitter
  01:56:16 - 01:56:26 - NO NAME
  01:56:26 - 01:56:38 - Voorzitter
  01:56:38 - 01:57:32 - NO NAME
  01:57:32 - 01:57:46 - Voorzitter
  01:57:46 - 01:58:14 - Anja de Rijk
  01:58:14 - 01:58:20 - Voorzitter
  01:58:20 - 01:58:25 - NO NAME
  01:58:25 - 01:58:27 - Voorzitter
  01:58:27 - 01:58:30 - Fred Zoetendaal
  01:58:30 - 01:58:32 - Voorzitter
  01:58:32 - 01:58:34 - Rick van Seggelen
  01:58:34 - 01:58:36 - Voorzitter
  01:58:36 - 01:58:59 - Roy Möllers
  01:58:59 - 01:59:17 - Voorzitter
 5. Op grond van de geldende Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland mogen raadsleden deel uitmaken van het algemeen bestuur. De aanwezigheid van raadsleden in het algemeen bestuur is in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet schrijft voor omgevingsdiensten voor dat de colleges van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten een gemeenschappelijke regeling (collegeregeling) treffen. De leden van het algemeen bestuur worden bij een collegeregeling door en uit de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten aangewezen. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland dient voor wat betreft de samenstelling van het algemeen bestuur in overeenstemming te worden gebracht met de wet.

  Voorgesteld besluit

  in te stemmen met de 12e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

  00:03:54 - 00:04:21 - Hilde Bax
  00:04:21 - 00:04:26 - Voorzitter
  00:04:26 - 00:05:51 - Carsten Zwaaneveld
  00:05:51 - 00:05:55 - Voorzitter
  00:05:55 - 00:06:09 - Anja de Rijk
  00:06:09 - 00:06:14 - Voorzitter
  00:06:14 - 00:06:37 - Roel van Leeuwen
  00:06:37 - 00:06:42 - Voorzitter
  00:06:42 - 00:06:48 - Roy Möllers
  00:06:48 - 00:07:08 - Voorzitter
  00:07:08 - 00:07:18 - Rick van Seggelen
  00:07:18 - 00:07:20 - Voorzitter
  00:07:20 - 00:10:13 - NO NAME
  00:10:13 - 00:10:43 - Voorzitter
  00:10:43 - 00:10:48 - Hilde Bax
  00:10:48 - 00:10:50 - Voorzitter
  00:10:50 - 00:10:53 - Carsten Zwaaneveld
  00:10:53 - 00:10:55 - Voorzitter
  00:10:55 - 00:10:57 - Anja de Rijk
  00:10:57 - 00:10:58 - Voorzitter
  00:10:58 - 00:11:50 - Roel van Leeuwen
 6. De Transitiecommissie krijgt de formele vervolgopdracht voor het onderzoeken naar de uitvoering van de Transitievisie Warmte, hoe wij per dorp tot Wijkuitvoeringsplannen kunnen komen.

  Voorgesteld besluit

  De Transitiecommissie de formele vervolgopdracht te geven om verder onderzoek te doen naar het duurzaam verwarmen van de gemeente Kaag en Braassem.

  00:11:50 - 00:11:55 - Voorzitter
  00:11:55 - 00:12:44 - Hans Kol
  00:12:44 - 00:12:52 - Voorzitter
  00:12:52 - 00:15:19 - Carsten Zwaaneveld
  00:15:19 - 00:15:23 - Voorzitter
  00:15:23 - 00:16:58 - Hilde Bax
  00:16:58 - 00:17:02 - Voorzitter
  00:17:02 - 00:17:32 - Rick van Seggelen
  00:17:32 - 00:17:37 - Voorzitter
  00:17:37 - 00:18:50 - Roy Möllers
  00:18:50 - 00:18:51 - Voorzitter
  00:18:51 - 00:19:11 - Carsten Zwaaneveld
  00:19:11 - 00:19:59 - Voorzitter
  00:20:28 - 00:22:23 - NO NAME
  00:22:23 - 00:24:06 - Inspreker
  00:24:22 - 00:24:28 - Voorzitter
  00:24:28 - 00:25:19 - Hans Kol
  00:25:19 - 00:25:37 - Voorzitter
  00:25:54 - 00:27:11 - Inspreker
  00:27:11 - 00:28:21 - Voorzitter
  00:28:29 - 00:29:40 - NO NAME
  00:29:40 - 00:29:46 - Voorzitter
  00:29:46 - 00:30:34 - Hilde Bax
  00:30:34 - 00:30:35 - Voorzitter
  00:30:35 - 00:31:23 - NO NAME
  00:31:23 - 00:31:25 - Voorzitter
  00:31:25 - 00:31:51 - Carsten Zwaaneveld
  00:31:51 - 00:31:55 - Voorzitter
  00:31:55 - 00:34:44 - Inspreker
  00:34:44 - 00:34:51 - Voorzitter
  00:34:51 - 00:34:56 - Hans Kol
  00:34:56 - 00:35:26 - Voorzitter
  00:35:32 - 00:36:29 - Inspreker
  00:36:29 - 00:36:36 - Voorzitter
  00:36:36 - 00:37:39 - NO NAME
  00:37:39 - 00:37:46 - Voorzitter
  00:37:46 - 00:38:11 - Roy Möllers
  00:38:11 - 00:38:13 - Voorzitter
  00:38:13 - 00:38:55 - NO NAME
  00:38:55 - 00:39:33 - Inspreker
  00:39:33 - 00:39:36 - Voorzitter
  00:39:36 - 00:40:18 - Roy Möllers
  00:40:18 - 00:40:23 - Voorzitter
  00:40:23 - 00:40:45 - NO NAME
  00:40:45 - 00:40:57 - Voorzitter
  00:40:57 - 00:42:47 - Hans Kol
  00:42:47 - 00:42:58 - Voorzitter
  00:42:58 - 00:43:51 - Carsten Zwaaneveld
  00:43:51 - 00:43:54 - Voorzitter
  00:43:54 - 00:45:13 - Hilde Bax
  00:45:13 - 00:45:18 - Voorzitter
  00:45:18 - 00:45:45 - Rick van Seggelen
  00:45:45 - 00:45:49 - Voorzitter
  00:45:49 - 00:46:22 - Roy Möllers
  00:46:22 - 00:46:43 - Voorzitter
  00:46:43 - 00:46:55 - Roy Möllers
  00:46:55 - 00:47:09 - Voorzitter
  00:47:09 - 00:47:39 - NO NAME
  00:47:39 - 00:47:53 - Roy Möllers
  00:47:53 - 00:49:12 - Voorzitter
 7. In artikel 26 lid 3 sub c van de Verordening sociaal domein Kaag en Braassem is opgenomen dat inwoners die gebruik maken van het collectief vervoer (Regiotaxi) geen eigen bijdrage verschuldigd zijn, maar reizen tegen gereduceerd tarief. De gemeente betaalt de overige kosten van de rit voor de inwoner aan de vervoerder.
  Voorgesteld wordt artikel 26 lid 3 van de Verordening te wijzigen en te vermelden dat voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) een gereduceerd tarief (ritbijdrage) aan de inwoner wordt gevraagd. Voor de inwoner wijzigt niks, zij reizen tegen gereduceerd tarief. Dit betreft een technische aanpassing.

  Voorgesteld besluit

  Verordening sociaal domein gemeente Kaag en Braassem, 1e wijziging vast te stellen.

  Er is een aangepaste versie van het Raadsvoorstel en Raadsbesluit geplaatst vanwege tekstuele aanpassingen in het stuk.

  00:49:12 - 00:49:18 - Voorzitter
  00:49:18 - 00:49:29 - Evert Henrotte
  00:49:29 - 00:49:33 - Voorzitter
  00:49:33 - 00:50:51 - Carsten Zwaaneveld
  00:50:51 - 00:50:54 - Voorzitter
  00:50:54 - 00:51:48 - Hilde Bax
  00:51:48 - 00:51:52 - Voorzitter
  00:51:52 - 00:52:19 - Anja de Rijk
  00:52:19 - 00:52:26 - Voorzitter
  00:52:26 - 00:52:44 - Roy Möllers
  00:52:44 - 00:53:04 - Voorzitter
  00:53:04 - 00:53:57 - NO NAME
  00:53:57 - 00:54:37 - Carsten Zwaaneveld
  00:54:37 - 00:54:41 - Voorzitter
  00:54:41 - 00:54:52 - Roy Möllers
  00:54:52 - 00:55:00 - Voorzitter
  00:55:04 - 00:55:10 - NO NAME
  00:55:10 - 00:55:21 - Anja de Rijk
  00:55:21 - 00:55:27 - NO NAME
  00:55:27 - 00:55:46 - Voorzitter
  00:55:46 - 00:55:52 - Evert Henrotte
  00:55:52 - 00:55:55 - Voorzitter
  00:55:55 - 00:56:03 - Carsten Zwaaneveld
  00:56:03 - 00:56:11 - Voorzitter
  00:56:13 - 00:56:17 - Hilde Bax
  00:56:17 - 00:56:19 - Voorzitter
  00:56:19 - 00:56:21 - Anja de Rijk
  00:56:21 - 00:57:33 - Voorzitter