Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Hoorzitting Bestemmingsplannen

maandag 7 februari 2022

19:30 - 20:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Fred Zoetendaal
Toelichting

De hoorzitting is niet live te volgen, op 8 februari 2022 zal de opname van de vergadering worden bijgeplaatst.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De initiatiefnemers zijn voornemens om elf woningen (vijf vrijstaande en zes waterwoningen) te realiseren op een deel van het recreatieterrein. De bestaande recreatiewoningen worden daarnaast geclusterd in de noordoosthoek van het perceel en het zuidelijke deel van het ‘braakliggende’ terrein krijgt de formele status van openbaar groen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat het perceel in het bestaande bestemmingsplan de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie heeft.

  ---
  De woordvoerders van de fracties van PRO en SvKB hebben laten weten aan de griffie dat over het raadsvoorstel kan worden besloten in de gemeenteraadsvergadering op 7 maart 2022, beiden hadden tijdens de hoorzitting al aangegeven dat ze het graag geagendeerd zien worden als bespreekstuk.

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Irenelaan 3a, Kaag’ (NL.IMRO.1884.BPIRENELAAN3A-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 2. De initiatiefnemer is voornemens om aan de Tuinderij in Leimuiden een woon-zorgcomplex voor mensen met dementie te realiseren. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Dit bestemmingsplan voorziet in de verruiming van de bouwmogelijkheden.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Tuinderij, Leimuiden’ (NL.IMRO.1884.BPTUINDERIJ-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

 3. Het bestemmingsplan Veenwetering is gedateerd en dient te worden geactualiseerd. Voor deze bestemmingsplanherziening is eind 2018 een Nota van uitgangspunten voorgelegd aan en akkoord bevonden door de raadscommissie RO. Inmiddels hebben zowel het voorontwerp- als het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Veenwetering 2021’ (NL.IMRO.1884.BPVEENWETERING2021-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

 4. Initiatiefnemer wil in het plangebied Noorderhemweg 40A Roelofarendsveen de bestaande bebouwing grotendeels slopen, het gesloopte deel van het perceel bouwrijp maken en vervolgens een concentratie van zeven levensloopbestendige woningen voor 55-plussers realiseren. Voorliggend voornemen is het vervolg op de positieve besluitvorming d.d. 20 juni 2020 t.a.v. het door initiatiefnemer eerder ingediende principeverzoek. Aangezien deze ontwikkeling op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is wordt de raad dan ook voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Noorderhemweg40a Roelofarendsveen’ (NL.IMRO.1884.BPNOORDERHEMWEG40A-ONT) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 5. Het college van B&W heeft op 9 maart 2021 ingestemd met de aanpak TransitieCommissie (hierna: TC) om zo te komen tot een Transitievisie Warmte. Na een intensief proces heeft de TransitieCommissie op 17 januari de definitieve conceptversie van de Transitievisie Warmte tijdens een C&K-avond gepresenteerd en toegelicht aan de gemeenteraad.
  Op basis van de vragen gesteld tijdens de C&K-avond, een juridische check en een aantal laatste inhoudelijke opmerkingen van TC-leden is de definitieve conceptversie aangepast tot een definitieve Transitievisie Warmte. De TC wil deze definitieve Transitievisie Warmte nu ter besluitvorming en instemming voorleggen aan de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  De eerste Transitievisie Warmte van de gemeente Kaag en Braassem vast te stellen en de daaruit volgende beleidsuitgangspunten, doelstellingen, het samenspel met de verschillende belanghebbenden en de uitwerking op hoofdlijnen van de eerste fase tot 2030.