Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 10 januari 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Sam Vijlbrief
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ter voorbereiding op het herzien van het bestemmingsplan Geestweg en Floraweg zal er, gezien het huidige gemengde karakter, een toekomstvisie moeten worden bepaald. Er is een gebiedsinventarisatie voor het gebied Geestweg en Floraweg verricht en er heeft een informatieavond plaatsgevonden waarbij er verschillende visies door de bewoners en gebruikers in het gebied zijn geopperd. De gemeenteraad zal nu een visie moeten gaan bepalen voor de toekomst van het gebied.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  Visie 3 vast te stellen, inhoudende alleen bedrijven aan huis en plattelandswoningen toestaan in het lint, achterliggende gronden alleen voor de teelt met tuinbouwgerelateerde activiteiten met de daarbij behorende keuzes.

 2. Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten. In het voorstel aan de raad is opgenomen dat de beleidsregel jaarlijks zal worden geëvalueerd. Het college heeft een evaluatie uitgevoerd en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op de beleidsregel.

  Voorgesteld besluit

  II. Instemmen met onderbouwing voor behoefte aan arbeidsmigranten binnen de gemeente
  II. Instemmen met gewijzigde definitie arbeidsmigrant
  III. Instemmen met de voorgestelde wijziging voor de parkeernorm
  IV. Instemmen met het opnemen van brandveiligheidseisen
  V. Instemmen met het opnemen van een minimaal gebruiksoppervlak
  VI. Instemmen met een nieuwe maximale instandhoudingstermijn (15 jaar) voor het glastuinbouwgebied
  VII. Instemmen met laten vervallen eis eigen glastuinbouw gerelateerde onderneming
  VIII. Instemmen met opnemen eis buitenruimte glastuinbouwgebied
  IX. Instemmen met opnemen eis buitenruimte bedrijventerreinen
  X. Instemmen met toevoegen van kader met provinciaal beleid

 3. Op dit moment wordt de aanleg en het verwijderen van kabels en leidingen in de ‘AVOI 2016’ en de daarbij behorende regels geregeld. Daarnaast zijn met verschillende netbeheerders in het verleden aparte afspraken gemaakt waardoor deze regels nu niet voor iedereen van toepassing zijn. Het is daarom noodzakelijk te komen tot een geactualiseerde eenduidige regeling, de ‘AVOI 2022’, die zowel van toepassing is op telecomkabels als op netwerken van alle nutsbedrijven, zodat voor alle ondergrondse partijen dezelfde rechten, plichten en procedures gelden.

  Voorgesteld besluit

  1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.
  2. Geheimhouding te leggen op de Reactienota consultatie netbeheerders
 4. Op de Context-en-kadersavond van 10 november heeft de gemeenteraad gesproken over het thema wonen en hoe gestuurd kan worden op de bouw, op het betaalbaar houden van de voorraad en de toewijzing van woningen. Met het voorliggende (proces)voorstel willen we de brede opbrengst van 10 november vervolg geven en beschrijven hoe dit vervolg eruit gaat zien. Per instrument wordt omschreven in de memo welke richtingen op 10 november zijn besproken, in het raadsvoorstel wordt per instrument een grove planning van het vervolg gegeven.

  -----
  De fractie van SvKB heeft afgelopen vrijdag bijgaande mail, met bijlagen, aan de griffie gestuurd. De motivatie die in de mail staat lijkt meer voor de leden van de raad dan voor de medewerkers van de griffie bestemd, daarom hebben we deze mail, inclusief de bijlagen, aan de stukken toegevoegd. Bijlage 1 is een initiatiefvoorstel
  Bijlage 2 is een concept motie

  Artikel 34 van het Reglement van Orde geeft  ten aanzien van het inbrengen van een initiatiefvoorstel aan hoe daar moet worden omgegaan:

  Artikel 34 Initiatiefvoorstel

  1. Een initiatiefvoorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.
  2. Indien niet tijdens het indienen van het initiatiefvoorstel direct door de raad een voorstel van een behandelingsplan wordt vastgesteld, voorziet de agendacommissie het voorstel van een behandelingsplan.
  3. Het behandelingsplan, bedoeld in het tweede lid, houdt in ieder geval in het vragen van een advies aan het college.
  4. Het politiek forum bespreekt het voorstel, zo mogelijk voorzien van een advies van het college. Het politiek forum voorziet het voorstel van een advies om het aan te nemen, te verwerpen, dan wel te wijzigen.
  5. Na behandeling in het politiek forum wordt het voorstel ter besluitvorming in de eerstvolgende raad voorgelegd. Het voorstel wordt als hamerstuk op de agenda geplaatst, indien het politiek forum heeft geadviseerd het te verwerpen.
  6. De raad kan aanvullende voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening.
  7. Op een spoedeisend initiatiefvoorstel, inhoudende het ontslag van een wethouder, zijn de bepalingen in dit artikel niet van toepassing. Een dergelijk voorstel kan na instemming van de raad terstond aan de agenda toegevoegd worden.

  In onderhavige geval is het voor de griffie niet mogelijk geweest de fractie van SvKB te adviseren over het gebruik van het raadsinstrumentarium. Ook heeft het college geen advies kunnen geven over het initiatiefvoorstel. Dat we deze stukken toch hebben bijgeplaatst is om u er kennis van te kunnen laten nemen en eventueel, in de openbaarheid, de SvKB advies te geven hoe met het initiatiefvoorstel en motie kan worden omgegaan.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college opdracht te geven om de instrumenten ‘antispeculatiebeding’ en ‘opkoopbescherming’ uit te werken tot concrete voorstellen.
  2. Het college opdracht te geven om een evaluatie van de doelgroepenverordening voor te bereiden en voor te leggen aan de gemeenteraad.
  3. Het college opdracht te geven om de overige hieronder genoemde instrumenten verder te onderzoeken, de raad daarover te informeren en wanneer mogelijk in een voorstel in te passen.
  4. Het college opdracht te geven om in kaart te brengen wat we kunnen doen om meer in te zetten op het middensegment en te komen tot een concreet voorstel.
  5. In te zetten op een actiever grondbeleid. Als daarmee de gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen (jongerenhuisvesting, CPO, middensegment, etc.) kunnen worden gerealiseerd, zal hiertoe een wijziging van de Nota Grondbeleid worden voorbereid.