Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Visie en Advies

maandag 17 oktober 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rick van Seggelen
Toelichting

De raadsleden geven hun visie op de voorstellen en adviseren of het voorstel voor besluitvorming naar de gemeenteraad kan.

Concept agenda, stukken volgen

Agendapunten

 1. In april 2021 heeft de gemeenteraad het Masterplan Sportpad vastgesteld. Met het vaststellen van dit Masterplan heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan zoals deze door het ‘kernteam Sportpad ’ is opgesteld. Na het vaststellen van het Masterplan is gestart met het vervolgproces. Dit proces is onder te verdelen in drie deelprojecten:

  1. Fase 1: Uitwerken van de plannen voor het kindcluster en het Sportbedrijf en komen tot een definitief kredietvoorstel ten behoeve van de uitvoering.
  2. Fase 2: voordat fase 2 tot uitvoering kan komen moet een businesscase worden uitgewerkt.
  3. Bestemmingsplan: starten met het proces tot wijzigen van het bestemmingsplan.
   Sinds de vaststelling van het Masterplan is gewerkt aan de uitvoering van deze deelprojecten. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de uitwerking van deelproject 1 (Kredietvoorstel fase 1) en deelproject 3 (bestemmingsplan). Deelproject 2 (fase 2 ontwikkeling) is nu in een fase beland waarbij de raad moet besluiten over het vervolgtraject.
   De gemeenteraad wordt gevraagd of zij kan instemmen met de gemaakte plannen zodat de verenigingen een subsidieaanvraag kunnen voorbereiden voor de uitvoering van fase 2, en er een slag gemaakt kan worden in de ontwikkeling van de vrijvallende locaties en het vervangen van het hoofdriool.
 2. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Bestemmingsplannen worden dan omgevingsplannen. Het wijzigen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de raad. Met voorliggend delegatiebesluit wordt gevraagd aan de raad om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college.
  Daarnaast zal straks met inwerkingtreding van de Omgevingswet ook de buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (BOPA) worden geïntroduceerd. Dit is een vergunning waarmee afgeweken kan worden van het omgevingsplan. Bevoegdheid voor het afgeven van deze vergunning ligt bij het college. De gemeenteraad kan echter gevallen aanwijzen wanneer zij gebruik wil maken van het verzwaard adviesrecht. Met het verzwaard adviesrecht brengt de raad een advies uit waaraan het college gebonden is. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om in sommige gevallen de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college en gevallen aan te wijzen waarbij de raad gebruik maakt van het verzwaard adviesrecht bij een BOPA.

 3. De overheid kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het treffen van een planologische maatregel, het verlenen van een vergunning of door een feitelijke handeling zoals het tijdelijk afsluiten van een openbare weg vanwege werkzaamheden. Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting titel 4.5 van de Awb in werking getiteld ‘nadeelcompensatie’ welk begrip veel breder is dan enkel schade door planologische maatregelen. Op hetzelfde tijdstip treedt naar verwachting afdeling 15.1 van de Omgevingswet in werking en hier staan aanvullende criteria opgenomen aan de hand waarvan een schadeclaim beoordeeld dient te worden. Deze verordening sluit aan op de toekomstige wetgeving en regelt onder meer het procedurele gedeelte van nadeelcompensatie, d.w.z. hoe deze verzoeken intern in behandeling worden genomen.

 4. Om te voldoen aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 17.9 van de Omgevingswet (het instellen van een adviescommissie omgevingskwaliteit) en zodoende voorbereid te zijn op de invoering van die wet, wordt geadviseerd de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vast te stellen en de Stichting Dorp, Stad en Land te benoemen om die commissie voor Kaag en Braassem te vormen.