Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 21 augustus 2023

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar (Reglement van orde:
Artikel 6. Openbaarheid van presidiumvergaderingen)

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  E. Henrotte (PRO) is verhinderd en wordt vervangen door R. van Seggelen (PRO).

  Besluit

  N.v.t.

  • De voorzitter opent de vergadering om 18.07 uur;
  • Evert Henrotte (PRO) is verhinderd en wordt vervangen door Rick van Seggelen (PRO);
  • Thijs Mooren (Mooi Kaag en Braassem) is verhinderd en wordt niet vervangen;
  • Roy Möllers (VVD) is bij aanvang afwezig en is vanaf 18.13 uur aanwezig (vanaf agendapunt 2);
  • Anja de Rijk (CDA) doet de mededeling dat twee burgerleden van het CDA, te weten Bas Kempenaar en Richard Stikkelorum stoppen als burgerlid. Bas Kempenaar is buiten de gemeentegrenzen verhuisd en voldoet niet aan de wettelijke vereisten om burgerlid te zijn. Richard Stikkelorum voldoet niet aan de door het CDA gestelde vereiste van lidmaatschap van de partij om burgerlid te zijn.
 2. 2

  De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur aan de griffie te sturen.

  Besluiten

  De besluitenlijst van 15 mei 2023 wordt ongewijzgd vastgesteld.

  De besluitenlijst van 8 mei 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3
  Terugkoppeling diverse vergaderingen en bijeenkomsten.
 4. 3.a

  -De besluitvorming rondom het CUP - wel of niet bespreken op 12 juni 2023 dan wel verplaatsen naar 3 juli 2023;
  -De mededeling van de heer Van Seggelen (PRO) inzake de Middeleeuwse feesten in Rijpwetering en Oud Ade;
  -De mededeling/opmerking van de heer Van Beurden (SvKB) inzake een voorstelrondje van de griffie bij de fracties.

  Besluit

  N.v.t.

 5. 3.b

  Besluit

  N.v.t.

  Er zal worden gekeken hoe hieraan invulling wordt gegeven, ook in het licht van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke reglingen (Wgr).

 6. 3.c

  Besluit

  N.v.t.

  Het presidium spreekt uit dat de raad in zijn vergaderingen zal moeten letten op de omgangsvormen. Tevens spreekt het presidium uit dat de raad zal moeten letten op het niet herhalen van de gevoerde debatten uit de V&A-vergaderingen in de gemeenteraadsvergaderingen.

 7. 4

  Via een whatsapp-bericht en een mail heeft de heer Mooren gevraagd:
  Wanneer zijn deze avonden (21 augustus en 4 september) in het presidium besproken?
  Op deze vraag heeft de griffie op 7 augustus geantwoord:
  "Inzake 21 augustus: in de driehoek is afgesproken dat de 2 C&K’s gelijktijdig beginnen. De hoorzitting op deze datum gaat niet door.
  Inzake 4 september: over het tijdstip van de V&A en de hoorzitting moet nog worden gesproken. De griffie spreekt hier deze week over met control en zal jullie informeren over de uitkomst."
  Dhr. Mooren vraagt aanvullend per app op 17 augustus met een additionele opmerking: "door deze avonden zo te organiseren heb ik een achterstand qua informatie."
  Antwoord griffie:
  "Zoals ik je gisteren heb geantwoord (zie de appjes van 20.01 en 2017 uur). Kan hierover aanstaande maandag in het presidium nog worden gesproken. Ten aanzien van de 4de september ligt er een voorstel aan het presidium voor.
  Ten aanzien van de 21ste augustus heb ik aangegeven dat we kunnen bespreken of er inderdaad een informatieachterstand voor de fractie van MooiK&B ontstaat, zoals je dat aangaf in je app, met een parallelle sessie die er voor maandag is voorgesteld.
  Ik heb daarbij aangegeven dat er opnamen komen van beide sessies en dat daarmee je alle informatie kan terugluisteren en dat er een mogelijkheid is tevoren of na afloop nog verduidelijkkende vragen te stellen. Ook, zoals je weet, worden er geen besluiten genomen in een C&K, er ligt namelijk geen raadsvoorstel, anders dan eventuele voorstellen van orde met betrekking tot de vergadering.
  Ik zal je vraag in ieder geval ook plaatsen bij het betreffende punt in het presidium, zodat we het niet vergeten te behandelen."

 8. 4.a.1

  -Voorzitter aanwijzen

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

  De griffie gaat op zoek naar een voorzitter voor deze vergadering.

 9. 4.a.2

  -Voorzitter aanwijzen

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

  De griffie gaat op zoek naar een voorzitter voor deze vergadering.

 10. 4.b

  Besluit

  Het presidium gaat akkoord met de bijeenkomst.

  De bijeenkomst wordt gepland op 27 september 2023 om 20.00 uur.

 11. 4.c

  Besluit

  Het presidium gaat akkoord met een bijeenkomst met de Ondernemersvereniging Kaag en Braassem.

  De bijeenkomst wordt gepland op 27 september 2023 om 18.00 uur.

 12. 4.d

  Dit onderwerp staat in de jaaragenda op 25 september 2023 gepland voor een Context en Kadersvergadering.

  Besluit

  De presentatie van De Opiniepijlers inzake het onderzoek naar de bibliotheek wordt gepland op 11 september 2023 van 19.00 uur tot 20.00 uur. De eerstvolgende V&A-vergadering wordt aangehouden voor bespreking van het onderwerp (naar aanleiding van de presentatie van De Opiniepijlers).

 13. 4.e

  De bedoeling van de bijeenkomst is om te kijken of de doelstellingen in de bijgevoegde motie (tevens te vinden via deze link) up-to-date zijn in het licht van de nieuwste ontwikkelingen (zie bijvoorbeeld de raadsinformatiebrief d.d. 16 augustus 2023 inzake Schiphol) en hetgeen besproken is in de Context & Kaders-vergadering d.d. 19 april 2023 inzake Schiphol (zie link).


  Het presidium wordt verzocht om een datum te plannen en aan te geven wie dient te worden uitgenodigd.

  Besluit

  Griffie zal met een voorstel komen voor het bespreken in een C&K-setting op een fractieavond.

 14. 4.f

  De griffie is op dit moment bezig met de organisatie:
  Er wordt gezocht naar een datum, een specifiek onderwerp, naar de vorm van de bijeenkomst, wie uitgenodigd dient te worden, de locatie van de vergadering enz. enz.

  Besluit

  N.v.t.

  De griffie zal de avond organiseren en bij de eerstvolgende presidiumvergadering wordt het plan voorgelegd aan het presidium.

 15. 5
  Lopende en organisatorische vragen.
 16. 5.a

  Besluit

  N.v.t.

  De presidiumleden zullen aan hun respectievelijke fracties vragen of er behoefte is aan een uitleg. Indien er behoefte is aan een uitleg dan zal de griffie de fractieleden die daar behoefte aan hebben persoonlijk begeleiden.

 17. 5.b

  Besluit

  N.v.t.

  Roy Möllers (VVD) zal met een voorstel over de inrichting/vorm van de commissie die zich zal richten op financiën.

 18. 6

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

 19. 6.a

  Besluit

  N.v.t.

  Dit punt wordt doorgeschoven naar een volgende presidiumvergadering opdat Evert Henrotte (PRO) dit voorstel zelf kan uitleggen.

 20. 6.b

  Besluit

  De griffie komt met een voorstel wat in de eerstvolgende presidiumvergadering wordt voorgelegd aan het presidium.

 21. 6.c

  Vraag van mw. A. de Rijk:


  Is het mogelijk dat we een update krijgen over 'stand van zaken' rondom de functie gemeentesecretaris?


  Ons inziens is het onwenselijk de huidige situatie nog lang te laten voorbestaan.

  Besluit

  De voorzitter van de raad zal de fractievoorzitters in september informeren over functie van gemeentesecretaris.

 22. 7

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.19 uur.