Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 8 mei 2023

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1

    Gino Wesselman (D66) heeft aangegeven dat hij de vergaderingen van het Presidium zelf weer zal bijwonen, daarmee is zijn tijdelijke vervanging door Carsten Zwaaneveld (D66) ten einde.

    Besluit

    nvt

    De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur.
    Naast de mededeling die al in de omschrijving staat geeft de heer Wesselman (D66) aan dat D66 samen met SvKB met een initiatiefvoorstel zal komen over het groen en de bomen in de gemeente .

  2. 2

    De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur aan de griffie te sturen.
    Mw. De Rijk-de Jong heeft n.a.v. het concept verslag de volgende aanvullig:

    • Bij afwezigen: Ruud van der Star is geen fractievoorzitter meer;
    • Carten Zwaaneveld (D66) neemt officieel plaats voor Gino Wesselman (D66) en Kelly Straver - van der Wereld neemt al meer dan 1,5 jaar deel in plaats van Fred Zoetendaal, deze namen kunnen geheel verwijderd worden;
    • De vergadering sluit om 19.22 uur en niet om 20.22 uur (immers; 19.30 uur vergadering).

    De griffie stelt voor: de voorgestelde verandering overnemen.

    Besluit

    Het presidium is akkoord met de besluitenlijst wanneer de aanpassingen van Mw. De Rijk-de Jong (CDA) daarin worden doorgevoerd.

  3. 3

    Zowel de voorzitter van de raad als de griffier hebben een korte mededeling.
    Als één der leden een mededeling heeft wordt gevraagd dit vóór 12.00 uur van de dag van de vergadering aan de griffie door te geven.

    Besluit

    N.v.t.

    De voorzitter deelt mede dat op 6 juni 2023 een bijeenkomst met raads- en burgerleden zal zijn ter afsluiting van het politieke seizoen 2022-2023.
    De griffier deelt mede dat op 15 mei de tweede raadsadviseur, Jochem Huis in 't Veld, zal beginnen. Het gaat dan om de uitbreiding van de griffie waarover de raad in november 2022 een besluit heeft genomen.

  4. 4

    De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie door te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige leden ter kennis gebracht.

    • 20 maart 2023: Context en Kaders
    • 3 april 2023: Hoorzitting
    • 3 april 2023: Visie en Advies
    • 17 april 2023: Gemeenteraad
    • 18 april 2023: Context en Kaders (Trouwzaal)
    • 18 april 2023: Context en Kaders (Raadszaal)

    Besluit

    N.v.t.

    De heer Henrotte (PRO) wil zijn complimenten uitspreken over de raadsvergadering van 17 april 2023, hij heeft deze vergadering als zeer constructief ervaren en bedankt iedereen die daar zijn bijdrage aan heeft geleverd.

  5. 5

    Er zijn geen behandelmemo's die hier besproken behoeven te worden.

    Besluit

    Het presidium besluit dat dit vaste agendapunt van de agenda afgehaald kan worden. Dit omdat door de aanpassing van de vergaderfrequentie er vrijwel nooit mee behandelmemo's op de agenda komen.

  6. 6

    1. Memo van het college met betrekking tot:

    • Behandeldata richtnota en college uitvoeringsprogramma
    • Extra avond C&K
    • Verplaatsen C&K jaarrekening/verantwoordingsmonitor

    2. Memo vaststellen vergaderdata Rekenkamerrapport Grip op beheer civiele kunstwerken.
    3. Agenda Visie en Advies op 22 mei 2023 vaststellen. De agenda voor de raad van 12 juni komt, met uitzondering van de vaste agendapunten voor een raadsvergadering, overeen met deze V&A-vergadering.

    Besluit

    Memo college (drie besluiten):
    1. Presidium is het eens met het houden van een extra C&K-vergadering op 31 mei 2023 over het thema Landbouw. Daarbij is aangegeven dat er deze week nog een behandelmemo voor deze avond wordt gepubliceerd bij de vergadering.
    2. Presidium is het eens met het combineren van het CUP en de Richtnota, ook is het presidium het eens met de vergaderdata die worden voorgesteld in de memo van het college. Wel is daarbij aangegeven dat wanneer blijkt dat de meicirculaire een heel ander beeld geeft dan er nu te verwachten valt, er een extra overleg kan worden ingelast.
    3. Het Presidium is het niet eens met het verzetten van de 7 juni vergadering naar 14 juni. Af gesproken is dat 7 juni wordt gehandhaafd en dat wanneer dat logistiek niet lukt, de vergadering naar 21 juni zal worden verzet.
    Vergaderdata behandeling Rekenkamerrapport:
    Het presidium stemt in om de voorgestelde data in de memo:
    - Context en Kaders 31 mei 2023, 19:00u-19:30u, voorafgaand aan de C&K-landbouw
    - Visie en Advies 19 juni 2023;
    - Gemeenteraad 3 juli 2023


    V&A-vergadering 22 mei 2023.
    Het presidium stemt in met de agenda, wel geeft men aan dat het een erg drukke agenda is die alleen kan worden afgewerkt als men zich tot de essentie van de agendapunten beperkt, vergaderdiscipline is dus belangrijk.
    Daarnaast wordt besloten dat het "Vragenkwartier" als laatste agendapunt, voorafgaand aan de sluiting, komt te staan.

  7. 6.a

    In de jaaragenda zijn de extra vergaderingen reeds opgenomen.

    Besluit

    Naar aanleiding van deze jaaragenda wordt door de plaatsvervangend gemeentesecretaris aangegeven dat inzake "Vervolg raadsbesluit bibliotheken" en "Gebiedsvisie De Baan/Sotaweg" (beiden op de lijst met nog in te plannen onderwerpen) vóór het zomerreces een RIB aan de raad zal worden gestuurd.

  8. 7
    Lopende en organisatorische vragen
  9. 7.a

    LET OP! Het voorliggende reglement van orde is ten opzichte van het vorige week verspreide RvO gewijzigd. Dit staat omschreven in het document: 1. Presidium memo wijzigingen RvO. De wijzigingen zijn evident gemaakt in document 3. Rode tekst wijzigingen nieuw RvO: de teksten in het rood betreft de wijzigingen.

    Besluit

    Ten aanzien van de opmerkingen om al dan niet een termijn te stellen aan de beantwoording van feitelijke vragen is besloten dat door het college, binnen 1 werkdag, wordt aangegeven wanneer de beantwoording kan worden verwacht. Verder besluiten zijn niet genomen.

    Er was onvoldoende tijd om dit punt uitputtend te bespreken. Op maandag 15 mei 2023 van 18.30 tot 19.30 uur zal het presidium hier verder over spreken.

  10. 7.b

    Besluit

    Het presidium stemt in met dit voorstel. Er worden staande de vergadering al enige namen doorgegeven. De fracties die nog geen naam kunnen doorgeven zullen dit later deze week alsnog doen.

  11. 7.c

    Besluit

    Het presidium stemt in met dit voorstel.

  12. 7.d

    Besluit

    Het presidium is het eens met het voorstel, waarbij wordt aangegeven dat de schorsing waarschijnlijk minder lang hoeft te zijn dan het 1/2 uur dat in het memo genoemd staat. De voorzitter zal naar bevind van zaken handelen wanneer er een schorsing wordt aangekondigd.

  13. 7.e

    Besluit

    Het presidium neemt kennis van het vernieuwde sjabloon voor raadsvoorstellen en bedankt voor de inzet van iedereen in deze.

  14. 8

    De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

  15. 8.a

    De heer Mooren (MooiKB) wil het presidium verzoeken het college te vragen om een overzicht te geven welke geheime stukken, waar in het verleden de geheimhouding op is bekrachtigd door de raad, openbaar gemaakt kunnen worden.

    Besluit

    De plaatsvervangend gemeentesecretaris geeft aan dat er een inventarisatie zal worden gemaakt van de stukken waarop door de raad de geheimhouding is bevestigd en waarop de geheimhouding nog steeds niet is opgeheven. Aan de hand van deze inventarisatie zal worden gekeken of daar stukken tussen staan waarvoor inmiddels de geheimhouding kan worden opgeheven.
    Ten aanzien van de documenten waarop vorig jaar de geheimhouding is bevestigd en die partieel openbaar zijn gemaakt in en met het lobby-document bedrijfsterreinen, wordt opgemerkt dat de niet openbaargemaakte onderdelen worden meegenomen in voornoemde inventarisatie.

  16. 9

    De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

    Besluit

    N.v.t.

    De voorzitter sluit de vergadering om 19.28 uur.