Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 13 november 2023

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar (Reglement van orde:
Artikel 6. Openbaarheid van presidiumvergaderingen).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 18:06 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  Het agendapunt "verzoek Evert Henrotte (PRO) inzake het organiseren van een Iftar" wordt als eerste punt behandeld bij agendapunt 7. Lopende en organisatorische vragen.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter doet de volgende mededelingen:

  • Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 december 2023 wordt er een diner georganiseerd ter afsluiting van het jaar 2023;
  • Roland van Beurden (SvKB) is in het presidium voorts de vaste vervanger van Kelly Straver - van der Wereld (SvKB);
  • Dat zij (de voorzitter) lid wordt van het bestuur van Waterrecreatie Nederland.
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  • C&K d.d. 25 september 2023;
  • V&A d.d. 9 oktober 2023;
  • C&K d.d. 11 oktober 2023;
  • V&A d.d. 25 oktober 2023;
  • Gemeenteraad d.d. 30 oktober 2023;
  • Openbare bijeenkomst raad inzake Schiphol d.d. 1 november 2023;
  • Gemeenteraad d.d. 6 november 2023.

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige ter kennis gebracht.  Vraag van Thijs Mooren (Mooi K&B) inzake de V&A d.d. 25 oktober 2023: Wat is de argumentatie van het college/de gemeentesecretaris om de gemaakte afspraken t.a.v. de beantwoording van de vooraf gestelde vragen niet na te komen?
  Evert Henrotte (PRO) heeft een mededeling t.a.v. de V&A d.d. 25 oktober 2023: het is jammer dat niemand gebruik heeft gemaakt van de avond die is aangeboden door het college/ambtenaren om een toelichting te geven op de financiële vragen die er waren, dit gesprek had wellicht geholpen omdat de V&A nu laat werd door de hoeveelheid aan vragen.

  Besluit

  In de toekomst zal worden gekeken of de gemaakte afspraken t.a.v. de vooraf gestelde vragen in het kader van de P&C-cyclus beter nageleefd dan wel anders ingevuld kunnen worden.

 6. 6

  Besluit

  N.v.t.

  De waarnemend gemeentesecretaris doet de volgende mededelingen:

  • Het raadsvoorstel over de bibliotheek wordt op 21 november 2023 besproken in het college en wordt vervolgens in dezelfde week verstuurd naar de gemeenteraad/griffie;
  • In april/mei 2024 worden veel stukken voor de hoorzittingen verwacht, hetgeen betekent dat er wellicht extra hoorzittingen (bovenop de reeds door de gemeenteraad vastgestelde data voor 2024) moeten worden gepland. Het presidium wordt hierover tijdig geïnformeerd.

  Thijs Mooren (Mooi K&B) heeft twee vragen:

  1. Waarom is in de jaarplanning twee keer de omgevingsvisie vermeld?
  2. Wat is de reden dat de bespreking in de C&K d.d. 29 november 2023 van het onderzoek naar de verkeersveiligheid Noordeinde-Zuideinde niet openbaar is?

  De waarnemend gemeentesecretaris beantwoord beide vragen:

  1. Dit heeft ermee te maken dat de omgevingsvisie voorafgaand aan de C&K-vergadering wordt behandeld in het college. Vervolgens wordt dit onderwerp nogmaals in de B&W-vergadering behandeld, inclusief raadsvoorstel. De genoteerde data van de V&A-vergadering en de gemeenteraadsvergaderingen zijn bij beide vermeldingen van het onderwerp omgevingsvisie dezelfde.
  2. De bespreking is niet openbaar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp onder de inwoners.

  Anja de Rijk - de Jong (CDA) geeft aan dat zij de V&A-vergadering van 4 december 2023 wil opsplitsen in een parallelle sessie. Thijs Mooren (Mooi K&B) zal als eenmansfractie een lijst aanleveren met onderwerpen die hij graag wil bijwonen. Op grond van de lijst van Thijs Mooren zal de waarnemend gemeentesecretaris een voorstel sturen naar de griffie voor de splitsing van de onderwerpen.

 7. 7
  Lopende en organisatorische vragen.
 8. 7.a

  Besluit

  De griffie zal een voorstel maken voor een cursus politiek actief voor jongeren.

  De griffie zal voor het voorstel ook kijken naar andere vormen van deze cursus dan de vorm die de vorige keer/keren is/zijn gehanteerd.

 9. 7.b

  Besluit

  De vergadering op Kaageiland wordt op 10 of 24 januari 2024 georganiseerd.

  De vergadering op Kaageiland wordt niet op dezelfde dag georganiseerd als het werkbezoek aan Rijnvicus.

 10. 7.c

  Het leerwerkbedrijf van Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, Rijnvicus, heeft de raad uitgenodigd voor een werkbezoek. Dit kan plaatsvinden op woensdag 10, 17 of 24 januari. Het bezoek zal circa 2.5 uur duren. Graag vernemen zij welke datum het beste schikt.

  Besluit

  Het werkbezoek aan Rijnvicus wordt op 10 of 24 januari 2024 georganiseerd.

  Het werkbezoek aan Rijnvicus wordt niet op dezelfde dag georganiseerd als de vergadering op Kaageiland.

 11. 7.d

  In aanvulling op het eerste gedeelte van de voorzitterstraining  eerder dit jaar komt er een tweede deel waarbij de eerste lichting die de cursus gevolgd heeft zal reflecteren op hun optreden als voorzitter. De cursus wordt ook aangeboden voor een tweede lichting voorzitters uit de raad, daar gebleken is dat daar behoefte aan is.

  Besluit

  1. De griffie zal de voorzitterstraining plannen in februari 2024 en de specifieke datum communiceren met de raad.
  2. Evert Henrotte (PRO) wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

  Met het vertrek van Kelly Straver - van der Wereld (SvKB) uit de gemeenteraad (eind 2023) is er een vacature ontstaan voor de functie van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Het presidium wijst Evert Henrotte (PRO) aan als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Daartoe wordt een raadsvoorstel opgesteld door de griffie en geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 18 december 2023.

 12. 7.e

  Naar aanleiding van de wens van de raad een financiële commissie in te stellen heeft er een gesprek plaatsgevonden met de financieel woordvoerders van de raad op 4 oktober jl., in dit overleg is geconcludeerd dat er een mogelijkheid is om binnen de grenzen van het RvO een dergelijke commissie in het leven te roepen. Dit naar analogie van de commissie sociaal domein. Wel is er gekozen om voor deze commissie spelregels op te stellen om de contouren aan te geven over het beleidsvlak dat in de commissie besproken kan worden.  Er is een vast vergadertijdstip in de vergadercyclus geprikt en er aangegeven dat het voorzitterschap in afwijking van hetgeen in het RvO bepaald is voor de C&K in handen ligt van een raadslid. 
  Het presidium wordt gevraagd de spelregels vast te stellen zodat de financiële commissie haar werkzaamheden kan aanvangen.

  Besluit

  1. De spelregels voor de commissie financiën worden gewijzigd vastgesteld.
  2. De vergadering van de commissie financiën d.d. 11 december 2023 wordt digitaal gehouden i.p.v. in de raadzaal.
  • De regel dat de voorzitter geen stem heeft wordt geschrapt.
  • De standaard aanvangstijd wordt gewijzigd: 18:45 uur i.p.v. 18:30 uur.
  • Het agendapunt (en de bijbehorende stukken) "Financiële verordeningen, Controleprotocol en Visie op control" wordt geagendeerd voor de financiële commissie d.d. 20 november 2023. Dit agendapunt (en bijbehorende stukken) wordt wederom geagendeerd voor de Visie en Adviesvergadering d.d. 4 december 2023. In de laatst genoemde vergadering wordt een besluit genomen over het al of niet agenderen van dit onderwerp in een gemeenteraadsvergadering.
 13. 7.f

  Het bijgevoegde raadsvoorstel is geagendeerd voor de financiële commissie (V&A) d.d. 20 november 2023. Als de financiële commissie het raadsvoorstel doorstuurt naar de gemeenteraad voor de besluitvorming dan zal het raadsvoorstel worden geagendeerd voor de raadsvergadering d.d. 27 november 2023. De agenda van deze raadsvergadering dient uiterlijk op 16 november 2023 te worden gepubliceerd. Aangezien de vergadering van de financiële commissie na de laatst genoemde datum valt, zal het raadsvoorstel nagezonden worden en uiterlijk op 21 november 2023 worden gepubliceerd op de agenda van de raadsvergadering (als de finaciële commissie besluit het raadsvoorstel door te sturen).

  Besluit

  N.v.t.

 14. 7.g

  Voorstel aan het presidium om voor alle raadsleden een persoonlijk Insights Discovery profiel te laten maken.

  Besluit

  N.v.t.

  De leden van het presidium zullen in hun respectievelijke fracties peilen of er behoefte is aan insights. De griffie stuurt in december 2023 een reminder aan de leden van het presidium zodat in de presidiumvergadering van januari 2024 dit onderwerp wederom kan worden geagendeerd voor een besluit van het presidium.

 15. 7.h

  • verslagen van gesprekken tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie (ambtelijke bijstand);
  • extra type bij ingekomen stukken: "gespreksverslagen";
  • toezeggingen/beloften in RIBs registreren zodat de raad het college daarop kan aanspreken;
  • OCR iBabs.

  Besluit

  N.v.t.

  De griffie zal voorts toezeggingen/beloften in raadsinformatiebrieven registreren zodat de raad kan toezien op naleving van deze toezeggingen/beloften.

 16. 7.i

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter geeft aan dat er een raadsvoorstel over het rapporteren uit vergaderingen van Holland Rijnland wordt gestuurd naar de gemeenteraad.

 17. 7.j

  Besluit

  Het presidium gaat niet akkoord met dit voorstel.

  De voorzitter zal kijken of De Driemaster diverse feesten zou kunnen organiseren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar een Iftar maar ook naar andere religieuze feesten.

 18. 7.k

  Besluit

  N.v.t.

  Het presidium neemt de memo voor kennisgeving aan.

 19. 8

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.`


  • Vraag van Thijs Mooren (Mooi K&B): Komt er dit jaar nog een nieuwjaarsreceptie/kerstborrel?

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter meldt dat de vraag van Thijs Mooren (Mooi K&B) over het organiseren van een jaarafsluiting is behandeld bij de mededelingen.

 20. 9

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 19:30 uur.