Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  nvt

  Tijdens de start van de vergadering blijkt dat onder het kopje "aan/afwezigen" de opsomming niet klopt. Deze worden met het maken van de besluitenlijst definitief gemaakt.

 2. 2

  De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur aan de griffie te sturen.


  Gevraagd besluit: kan het presidium instemmen met voorliggende 'besluitenlijst'?

  Besluit

  Akkoord

 3. 3
  Planning en agenda's
 4. 3.a

  Gevraagde actie: kennis te nemen van voorliggende jaaragenda.

  Besluit

  Akkoord met het kennisnemen van de jaaragenda met inachtneming van de onderstaande toelichting.

  - er komt nog een antwoord op de vraag hoe het zit ten aanzien van Skave Huse en de veronderstelde toezegging in september en oktober 2022 ten aanzien van het bespreken van het buitengebied/landbouw i.h.k.v. vaststellen van de omgevingsplannen.
  - ook zal het college nog met een reactie komen ten aanzien van de toezegging van de wethouder inzake de herziening van het afwijkingenbeleid.

 5. 3.b

  Gevraagde besluiten:


  Kan het presidium instemmen met:

  1. de agenda voor de V&A van 20 februari 2023?
  2. de agenda voor de Hoorzitting Bestemmingsplannen van 20 februari 2023?
  3. het parallel plaatsvinden van deze vergaderingen?

  Wie zal er voorzitten tijdens:
  1. De V&A van 20 februari 2023?
  2. De Hoorzitting Bestemmingsplannen van 20 februari 2023?

  Besluit

  Presidium besluit:
  -Liefst zo min mogelijk parallel;
      daarom begint Hoorzitting om 19.00 uur en de volgorde is dan:
      - bestemmingsplan Europaplantsoen 58 Hoogmade
      - bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied Oost
      - bestemmingsplan Noordeinde 85-87 Roelofarendsveen
      V&A begint dan om 20.00 uur waarbij de volgende voorwaarde geldt:
      - het vragenkwartier gaat naar het einde van de agenda.

 6. 3.c

  De eerstvolgende C&K-avond op 20 maart is al geheel volgepland, waarna er weer een avond in mei is. Op een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in het sociaal domein vindt het college het echter noodzakelijk om de gemeenteraad tussentijds te informeren. Daarom het verzoek voor een extra bijeenkomst op 22 februari as. waarin de raadsleden worden geïnformeerd over de aanpak armoede, onderzoek bibliotheek, opdracht welzijn en preventie vanaf 2024, inkoop jeugdhulp 2024.


  Gevraagd besluit: Kan het presidium instemmen met dit verzoek?

  Besluit

  Het presidium is akkoord.

 7. 3.d

  Gevraagd besluit: kan het presidium instemmen met de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 13 maart 2023?

  Besluit

  Het presidium is akkoord.

 8. 3.e

  Gevraagde actie: kennis te nemen van het vervallen van deze bijeenkomst.

  Besluit

  TKN

  Presidium vraagt zich af of er mogelijkheid is om het bestemmingsplan 1e herziening Buitengebied Oost naar deze avond te verschuiven. Dit zal verder besproken worden bij agendapunt 3f en 3g.

 9. 3.f

  Gevraagde besluiten: Kan het presidium instemmen met:


  1. De volgende onderwerpen voor de C&K van 20 maart 2023?:


  Raadzaal:

  • CUP-knoppenmodel
  • Actualisatie Regionale agenda Kaag & Braassem

  Trouwzaal:

  • Rekenkamerrapport Kapitaalgoederen
  • Rekenkamerrapport Doemee onderzoek naar de staat van de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur

  2. Het parallel plaatsvinden van deze vergaderingen?

  Besluit

  nvt

  Ten aanzien van het parallel vergaderen geeft het presidium aan dat dat is toegestaan met dien verstande dat CUP-knoppenmodel niet in een parallelsessie kan worden behandeld, dus alleen in een sessie waarbij ieder raadslid aanwezig kan zijn.


  Het is nog niet gelukt om een definitief besluit te nemen ten aanzien de avond dat Liander kan langskomen. Er wordt afgesproken dat met de randvoorwaarden er ruim van te voren met een voorstel voor de beide vergadering te gaan komen.

 10. 3.g

  Het college en Liander zouden graag op korte termijn een presentatie houden voor de raad over de ontwikkelingen in het elektriciteitsnetwerk. Op de reguliere C&K-avonden is tot mei geen plaats. Aangezien de ontwikkelingen bij Liander snel gaan en gevolgen hebben voor de gemeente wordt het presidium verzocht een extra C&K-avond in te plannen op woensdag 22 maart. Deze avond kan dan tevens dienen als mogelijke uitloopavond van de C&K van 20 maart, indien het niet lukt de CUP en de Actualisatie Regionale agenda beiden voldoende te bespreken in de tijd.


  Gevraagd besluit: Kan het presidium instemmen met dit verzoek?

  Besluit

  Akkoord

  Zie agendapunt 3f.

 11. 3.h

  Dhr. Van Loenen, vertegenwoordiger van de omwonenden van Willem van der Veldenweg 33a Leimuiden, verzoekt een presentatie te geven inzake de lobby tegen het bouwplan voor Willem van der Veldenweg 33a, Leimuiden die later dit jaar voor gunnen op de agenda van de gemeenteraadsvergadering geplaatst zal worden. Hij geeft aan 30 minuten nodig te hebben voor de presentatie en het beantwoorden van vragen.


  Gevraagde besluiten: Kan het presidium instemmen met:
  1. Dit verzoek?
  2. Het inplannen van deze presentatie voorafgaand aan de fractievergadering (19.00-19.30 uur) op maandag 6 maart 2023?

  Besluit

  Akkoord

  Griffie gaat in overleg met de inspreker of dit wel het juiste moment is omdat later dit jaar het pas in de raad besproken gaat worden (zie jaarplanning) tevens hebben de raadsleden in dit dossier geen stukken en kennis.

 12. 3.i

  Er is verzoek een werkbezoek in te plannen voor de raadsleden en wethouder Van Duin bij de Haardstee. De Haardstee heeft een Beschermd Wonen locatie in Roelofsarendsveen. Omdat gemeente Kaag en Braassem vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk is voor Beschermd Wonen, is het verzoek de raad kennis te laten maken met de aanbieders.


  Gevraagde besluiten: Kan het presidium instemmen met:
  1. Dit verzoek?
  2. Het inplannen van dit werkbezoek op donderdag 11 mei om 19.30 uur?

  Besluit

  Akkoord met 11 mei 2023.

 13. 4

  - Visie en Advies 7 december 2022
  - Hoorzitting Bestemmingsplannen 7 december 2022
  - Context en Kaders 12 december 2022
  - Gemeenteraadsvergadering 19 december 2022
  - Visie en Advies 16 januari 2023
  - Bijeenkomst De Poelen 25 januari 2023
  - Gemeenteraadsvergadering 30 januari 2023


  Het CDA bespreekt graag de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2023
  PRO Kaag en Braassem wil de laatste raadsvergadering van 30 januari en de avond van de 25e januari over De Poelen bespreken
  MooiKB bespreek graag de laatste twee raadsvergaderingen van 19 december 2022 en 30 januari 2023,

  Besluit

  nvt

  is aangegeven dat het duidelijk wordt gemaakt of er nu wel of niet in een raadsvergadering mededelingen door het college mogen worden gedaan. Één der presidiumleden meende een discrepantie te ervaren tussen het gevoerde beleid in deze tussen de vergaderingen van 19 december 2022 en die van 30 januari 2023.


  Tevens vraagt het presidium aan het college eens naar de jaarplanning te kijken om te bezien of er onderwerpen in deze planning staan waarbij het logisch is om te vergaderen over dit onderwerp op Kaag-eiland. Het presidium zou graag dit jaar in ieder geval één keer op Kaag-eiland te vergaderen.

 14. 5
  Lopende en organisatorische vragen
 15. 5.a

  Naar aanleiding van de emailwisseling over het verzoek tot parallel vergaderen tijdens de C&K vergadering van 6 februari is voorgesteld de (on)wenselijkheid van parallel vergaderen in zijn algemeenheid (opnieuw) te bespreken in het presidium.


  Gevraagde besluiten:

  1. Is parallel vergaderen in sommige gevallen bespreekbaar?
  2. Zo ja: in welke gevallen is dat, m.a.w.: binnen welke kaders is parallel vergaderen een optie?

  Besluit

  Het presidium besluit dat het in beginsel niet de voorkeur heeft om parallel te vergaderen. Wanneer het toch noodzakelijk lijkt dan zal het presidium dit graag goed bespreken voordat er toe besloten wordt.

 16. 5.b

  Gevraagde actie: kennis te nemen van deze nieuwe werkwijze.

  Besluit

  Akkoord

 17. 5.c

  Vlak voor het kerstreces van 2022 heeft de werkgroep Toegankelijk Vergadersysteem een rapportage afgerond met daarin een aantal aanbevelingen ten behoeve van een toegankelijker vergadersysteem. De afgelopen periode is door de griffie, het college en de ambtelijke organisatie gewerkt aan een reactie op deze rapportage. Op 30 januari is de werkgroep nog kort bijeen gekomen om op basis van deze reactie van de griffie/college/organisatie op de rapportage aan te geven welke aanbevelingen uit de rapportage zij inderdaad graag ten uitvoer gebracht zien worden. Naar aanleiding van de besluiten tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende aanbevelingen in de praktijk worden gebracht (onder meer in de vorm van een nieuw RvO of bijvoorbeeld in werkafspraken met de ambtelijke organisatie).


  Gevraagde actie: kennis te nemen van de uitkomsten van de eerste fase van de werkgroep Toegankelijker Vergadersysteem.

  Besluit

  Het presidium heeft kennis genomen van de rapportage. daarbij wordt aangegeven dat het de bedoeling is dat uiterlijk in april de griffie naar het presidium komt met een voorstel voor de aanpassing van het Reglement van Orde.

 18. 6

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

 19. 6.a

  Mooi K&B heeft aangegeven over de onderstaande onderwerpen een vraag te hebben:
  - Knipselkrant
  - Wat is de stand van zaken verzoek VVD enige maanden geleden om iemand uit te nodigen over bodemdaling etc.?
  - Verzoek MooiKb inzake spreken over huisvesting van arbeidsmigranten

  Besluit

  nvt

  Ten aanzien van de knipselkrant wordt uitgezocht wat er momenteel mogelijk is naar de raad te sturen dat gelijk te stellen is aan de knipselkrant.
  Op de andere vragen wordt antwoord gegeven en is de MKB tevreden.

 20. 6.b

  PRO Kaag en Braassem heeft aangegeven over onderwerp vragen te hebben:


  Graag willen we als fractie geïnformeerd worden over “kansrijke start voor kinderen” in de gemeente Kaag & Braasem. Hoe is dat binnen Kaag & Braassem georganiseerd? En hoe geeft de Driemaster daar uitvoering aan. Landelijk is een actieprogramma Kansrijke Start gestart. Het doel van dit programma is dat de eerste 1000 dagen van ieder kind zo goed mogelijk zijn. Daarmee wordt er een stap gezet voor een optimale kans op een goede toekomst. Dat is in de eerste plaats van belang voor de kinderen zelf en hun directe omgeving. In de tweede plaats is dat ook goed voor de hele samenleving.

  Besluit

  nvt

  De gemeente secretaris geeft aan dat hij het verzoek van PRO zal meenemen waarbij het de bedoeling is dat het onderwerp wordt ingepland in de jaarplanning.

 21. 7

  Besluit

  nvt

  De gemeente secretaris deelt mede dat het spreekuur van het college voor de verschillende fracties (zoals aanbevolen door de werkgroep Toegankelijker Systeem) op 13 februari 2023 een aanvang zal nemen.


  De voorzitter sluit de vergadering om 19.27 uur.