Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 20 maart 2023

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Voor deze vergadering is de nieuwe raadsadviseur Christopher Steinebach gevraagd om aanwezig te zijn zodat hij op de hoogte wordt gesteld van de werkwijze van de vergadering opdat hij indien nodig de raadsgriffier kan vervangen.

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering op 18.32 uur.

 2. 2

  De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur aan de griffie te sturen.
  De voorzitter zal naar aanleiding van het verslag nog enkele mededelingen doen.

  Besluit

  De besluitenlijst van 6 februari 2023 wordt akkoord bevonden.

  Bij het afdrukken van de besluitenlijst zal voorlopig ook de toelichting bij het agendapunt worden opgenomen, derhalve wordt daarmee de besluitenlijst wat uitgebreider. Vanwege het verzoek van Mw. De Rijk zal ook de besluitenlijst van 6 februari 2023 van deze uitgebreide versie worden voorzien.

 3. 3

  De griffier doet hier een mededeling over het de ondersteuning van de Rekenkamer in verband met het vertrek van Margot Mellema.

  Besluit

  N.v.t.

  Bij dit agendapunt geeft de griffier aan dat de heer Chris Steinebach als secretaris van de Rekenkamer zal worden aangesteld, op dinsdag zal een gesprek tussen de voorzitter en de heer Steinebach plaatsvinden.

 4. 4

  C&K 6 februari 2023 (trouwzaal)
  C&K 6 februari 2023 (raadszaal)
  Hoorzitting 20 februari 2023
  V&A 20 februari 2023
  C&K 22 februari 2023
  Raad 13 maart 2023 (dhr. Mooren heeft aangegeven hierover te willen praten).

  Besluit

  N.v.t.

  Alleen de raadsvergadering van 13 maart 2023 is in het presidium besproken.

 5. 5

  Er zijn momenteel geen behandelmemo's die behoeven te worden besproken.

  Besluit

  N.v.t.

 6. 6
  Planning/diverse agenda’s
 7. 6.a

  De agenda's voor de V&A op 3 april en de raad op 17 april zijn nog niet gereed. De onderwerpen die op deze agenda's komen, staan in de jaaragenda.


  AANVULLING OP JAARAGENDA
  In het jaaroverzicht ontbreekt de behandeling van twee rapporten van de rekenkamer. Het gaat dan over het onderzoek "Kapitaalgoederen" en het "NVRR Doe Mee onderzoek - "Voor een sterkere volksvertegenwoordiging". De planning kostte wat moeite omdat de C&K-avonden overvol zitten. Daarom is voor de volgende constructie gekozen:

  • 3 april 2023 V&A, bespreken (C&K-behandeling) van beide onderzoeken zonder raadsvoorstel (dit is dus niet gebruikelijk maar op 3 april is er nog ruimte op de agenda)
  • 22 mei in V&A, bespreken MET een raadsvoorstel.
  • 12 juni in de Raad.

  Deze aanpassing zal een volgende keer in de jaaragenda wel worden opgenomen.


  Twee opmerkingen van de heer Mooren n.a.v. dit agendapunt:
  Ik mis nog;
  Gesprek op de Kaag
  Landbouw i.r.t omgevingsvisie 3.0

  Besluit

  Het presidium neemt kennis van de jaaragenda en de daaruit voortvloeiende agenda’s voor de V&A en de Raadsvergadering. Aan de jaaragenda zal het onderwerp Skaeve Huse en de eventuele herziening van het Afwijkingenbeid zoals dat nu is vastgelegd worden toegevoegd op de volgende versie van deze jaaragenda.
  De griffie zal in samenwerking met de ambtelijke ondersteuning een mogelijk programma samenstellen voor een vergadering op Kaag-eiland, in deze vergadering praten de raadsleden met o.a. de bewoners.
  De voorzitter deelt mede dat er morgen een raadsvoorstel aan de raad zal worden gestuurd over de Regionale Opvang van Asielzoekers. Dit zal op de agenda komen voor de V&A op 3 april en de raad op 17 april 2023.
  Ook zal het landbouwbeleid i.h.k.v. de omgevingsvisie op de jaarplanning komen. Op welke wijze dat zal gebeuren zal de volgende keer aan het presidium worden voorgelegd.

  De agenda voor de vergaderavond van 3 april aanstaande zal om 19.00 uur moeten beginnen om alles te kunnen behandelen. Daarom wordt de avond als volgt ingedeeld:
  19.00 uur Twee rapporten van de rekenkamer
  19.30 uur Hoorzitting
  20.00 uur V&A

 8. 6.b

  Het college vraagt om twee extra C&K-avonden in mei in te plannen.

  Besluit

  Het presidium is akkoord met de memo van het college wel wil het presidium in graag de avond die wordt voorgesteld op 10 mei verschuiven naar 19 april 2023.

 9. 6.c

  In de driehoek is besproken of het presidium wil bekijken of het raadzaam en/of mogelijk is de raadsvergadering van 12 juni 2023 te verzetten. Op 13 juni begint het VNG-congres en is in Groningen georganiseerd. Meerdere deelnemers hebben aangegeven de avond tevoren al naar Groningen te willen afreizen.
  Volgens het vergaderschema 2023 is het mogelijk om de raadsvergadering een week te vervroegen en te houden op maandag 5 juni 2023. Hierdoor zullen de fracties echter wel hun fractievergadering moeten verzetten naar een andere dag. Gezien de normale volgorde van de verschillende vergaderingen zou het dan logisch zijn dat de fractievergadering op woensdag 31 mei te houden omdat de maandag 29 mei het de 2de pinksterdag is.

  Besluit

  Presidium stemt in met het voorstel om de raadsvergadering van 12 juni 2023 naar 5 juni 2023 te verzetten.

 10. 7
  Lopende en organisatorische vragen
 11. 7.a

  Besluit

  De V&A op 3 april 2023 zal worden voorgezeten door Mw. Bax
  De Hoorzitting op 3 april 2013 zal worden voorgezeten door Mw. De Rijk.
  De Bespreking van de rekenkamerrapporten zal de heer Henrotte voorzitten.

 12. 7.b

  De heer Henrotte wil bij dit agendapunt de mening peilen van de leden van het presidium inzake een voorstel met betrekking tot het RIF.

  Besluit

  Enkele fracties hebben aangegeven over dit punt nog met elkaar informeel in gesprek te gaan.

 13. 7.c

  Momenteel kent de gemeente één plaatsvervangend griffier, t.w. Margot Mellema. Nu mevrouw Mellema per 1 april a.s. de griffie zal verlaten dient er een nieuwe plaatsvervanger door de raad aangewezen te worden. De griffier draagt hiervoor Christopher Steinebach, de nieuwe raadsadviseur, voor en vraagt het presidium toestemming om een raadsvoorstel dienaangaande op de raadsagenda van 17 april te zetten als hamerstuk. De installatie kan dan ook in die vergadering plaatsvinden.

  Besluit

  Het presidium is akkoord met het voorstel.

 14. 7.d

  Momenteel begint er enige verwarring te ontstaan waarvoor het agendapunt "mededelingen" tijdens een raadsvergadering precies bedoeld is. Vanuit de driehoek is de vraag gekomen om daarover in het presidium te spreken en daarvoor wat richtlijnen mee te geven zodat voor iedereen duidelijk is wat er wel en niet onder dit punt ter tafel kan komen.

  Besluit

  Ten aanzien van het agendapunt “mededelingen in de raad” wordt opgemerkt dat mededelingen van zowel de raadsleden als de collegeleden een zeker mate van urgentie moeten hebben om te te doen. Het is niet de bedoeling dat er over gesproken wordt of dat er vragen over worden gesteld.

 15. 8

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige ter kennis gebracht.


  Op verzoek van mevrouw De Rijk (CDA) worden de volgende punten toegevoegd aan dit agendapunt:
  1. Is het handig als in de besluitenlijst het te nemen besluit (echt alleen het beslispunt) herhaald wordt? Nu staat er alleen akkoord en moet je terug naar de agenda van het vorige presidium om te achterhalen wat het beslispunt was. Wij zouden dit een 'verbeterslag' vinden van de besluitenlijst. (Eigenlijk zoals de besluitenlijst van de raad).
  2. Motie vreemd aan orde van de dag; Wij zouden graag zien dat deze standaard een eigen agendapunt krijgen en niet bij een agendapunt worden geplaatst om 2 redenen; vaak staat de motie los van het onderwerp zelf (kan wel de aanleiding zijn), het besluit over het raadsvoorstel wordt zo 'rommelig'. Wij vernemen graag de reactie van het presidium.


  Op verzoek van de heer Mooren (MKB) wordt het volgende punt toegevoegd aan dit agendapunt:
  1. Ten aanzien van de beantwoording van de informatieve/technische vragen: wat is de reden dat de beantwoording lang duurt?

  Besluit

  Aan de eerste vraag van Mw. De Rijk wordt gehoor gegeven, zie agendapunt 2.
  Te aanzien van de tweede vraag is duidelijk dat zowel fracties als griffie daar verschillende opvattingen over hebben. Een volgende keer zal expliciet een mededeling daarvan worden gemaakt


  Bij de vraag van de heer Mooren wordt aangegeven door de voorzitter en de loco-secretaris dat er altijd de inzet is om dat informatief/technische vragen zo snel als mogelijk worden beantwoord.

 16. 9

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

  Besluit

  N.v.t

  De voorzitter sluit om 20.22 uur de vergadering.