Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 25 september 2023

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar (Reglement van orde:
Artikel 6. Openbaarheid van presidiumvergaderingen)

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Kelly Straver (SvKB) wordt vervangen door Roland van Beurden (SvKB).

  Besluit

  n.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 18:01 uur uur en meldt dat Kelly Straver vandaag wordt vervangen door Roland van Beurden.

 2. 2

  De leden worden verzocht om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12:00 uur aan de griffie te sturen.

  Besluit

  • De concept-besluitenlijst van 21 augustus 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
  • Inzake agendapunt 4e “Verzoek van G. Wesselman inzake organiseren van bijeenkomst over Schiphol” wordt_voorgesteld om de bijeenkomst te organiseren op 1 november van 19.00 uur tot 20.00 uur. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
  • Inzake agendapunt 6c “Verzoek van A. de Rijk inzake stand van zake rondom de functie gemeentesecretaris” wordt voorgesteld om de fractievoorzitters op 9 oktober van 19.00 uur tot 19.30 uur bij te praten over de functie van gemeentesecretaris is aangenomen. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

 4. 3.a

  Besluit

  N.v.t.

  Dit agendapunt is door het presidium besproken.

 5. 4

  Zie afzonderlijke voorstellen (5A e.v.)

 6. 4.a

  Besluit

  • Het voorstel van het college om het bijpraatmoment inzake Braassemerland te verplaatsen naar de eerstvolgende cyclus in 2024 wordt unaniem aangenomen.
  • Het voorstel van het college om de raad op 11 oktober bij te praten over het sociaal domein vanuit financieel perspectief wordt unaniem aangenomen.
  • De waarnemend gemeentesecretaris zegt toe dat er wordt getracht om deelsessie 1 en 2 op 11 oktober te combineren, zodat er niet parallel wordt vergaderd.
  • De planning voor het raadsvoorstel inzake de bibliotheek wordt pas bekend na de C&K vergadering van 25 september 2023, afhankelijk van wat er die avond wordt opgehaald.
  • De APV wordt aangepast i.v.m. de invoering van de Omgevingswet. De modelverordening van de VNG wordt gebruikt. Dit komt direct in een raadsvoorstel naar de raad en wordt daarom niet eerst besproken in een C&K.
 7. 4.b

  Besluit

  • De concept-agenda wordt ongewijzigd unaniem vastgesteld.
  • Na toezegging van de waarnemend gemeentesecretaris dat agendapunt 8 ( Grietpolder Leimuiden Grondexploitatie en Stedenbouwkundig kader) start met een presentatie, wordt dit agendapunt gehandhaafd in de agenda.
 8. 4.c

  Besluit

  Het concept vergaderschema wordt aangepast met daarbij in acht nemend de volgende voorstellen:
  - maximaal twee fractievergaderingen in het jaar op woensdag;
  - minder fractievergaderingen bij de P&C Cyclus;
  - extra presidium in juni (waarbij in mei wordt besloten of deze ook zinvol is).


  Het aangepaste concept-vergaderschema wordt per e-mail voorgelegd aan de fracties en na akkoord doorgezet als hamerstuk voor de raadsvergadering van 30 oktober 2023.

 9. 4.d

  Besluit

  De begeleidingscommissie wordt gevraagd om het gesprek met BMC te voeren. De griffie zoekt met de leden van de begeleidingscommissie een geschikte datum (bij voorkeur een maandag of een woensdag).

 10. 5
  Lopende en organisatorische vragen.
 11. 5.a

  Aanvulling op het voorstel: De vergadering van de auditcommissie vindt plaats op de 2e fractie-avond van de cyclus van 19:00-19:30 uur.

  Besluit

  Op 4 oktober wordt het voorstel van de VVD besproken met de fractievoorzitters.
  De uitkomst zal zijn;

  • het voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 30 oktober, of;
  • het voorstal gaat als initiatiefvoorstel naar de eerste volgende V&A vergadering.

  De uitkomst wordt gecommuniceerd naar de griffie. De griffie zal afhankelijk van de gekozen uitkomst de gepaste (procedurele) maatregelen nemen.

 12. 5.b

  Besluit

  Het voorstel van de dorpsraad om de avond te organiseren op 10 of 17 oktober wordt afgewezen. De griffie gaat in overleg met de dorpsraad op zoek naar een nieuwe datum en zal deze voorleggen aan de fracties.

 13. 5.c

  Besluit

  In het kader van deskundigheidsbevordering en professionalisering van de raad wordt een heidag georganiseerd. Mevrouw Heijstee-Bolt, de heer Henrotte en de griffie zullen hiertoe een voorstel doen.

 14. 5.d

  Besluit

  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende presidiumvergadering.

 15. 5.e

  Besluit

  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de eerst volgende presidiumvergadering.

 16. 6

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.


  De griffie heeft een nieuwe WhatsApp-groep aangemaakt met de vergadervoorzitters zodat er gemakkelijk een voorzitter kan worden gevonden voor de diverse vergaderingen/bijeenkomsten van de gemeenteraad.

 17. 6.a

  Besluit

  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende presidiumvergadering.

 18. 6.b

  Besluit

  Er wordt niet besloten tot aanpassing van het nieuwe RvO. Tijdens het evaluatiemoment van het nieuwe RvO kunnen voorstellen tot wijziging worden behandeld.

 19. 7

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur.