Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 13 juni 2022

18:00 - 19:25

Locatie
Collegekamer
Voorzitter
Astrid Heijstee-Bolt
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Er is een bericht van verhindering ontvangen van Kelly Straver, zij wordt vervangen door Hilde Bax.
  Er is een bericht van verhindering ontvangen van Sandra de Wagenaar, zij wordt vervangen door Rick van Seggelen.
  Er is een bericht van verhindering ontvangen van Anja de Rijk, zij wordt vervangen door Johan Hoogendoorn.

  Besluit

  nvt

  Ook de gemeentesecretaris kan niet aanwezig zijn bij deze vergadering.

 2. De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur aan de griffie te sturen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Eén der aanwezigen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de voorzitters. Vóór het reces zal hier een update door de griffie worden gegeven.

 3. Besluit

  nvt

  Er zijn geen mededelingen.

 4. O

  Besluit

  Het behandelmemo voor de C&K-avond van 27 juni 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
  Er wordt ingestemd met het parallel vergaderen, waarbij men uitspreekt dat het de voorkeur geniet dat het onderwerp Jeugdzorg in de raadszaal wordt gehouden, dit omdat het dan direct via iBabs wordt uitgezonden en beter is terug te kijken.

 5. Besluit

  Het presidium stemt niet in met het houden van een extra vergadering, op 6 juli 2022, voor de behandeling van het rekenkamerrapport over de WOB en de kennismaking tussen raad en leden van de rekenkamer.

  Als alternatief wordt voorgesteld om deze bespreking en kennismaking te plannen op de C&K van 7 september 2022. Hierbij kan de kennismaking eventueel voorafgaand aan de officiële vergadering plaatsvinden.

 6. Het presidium krijgt elke maand de jaaragenda voor de komende drie maanden ter bespreking voorgelegd. Dat is in dit geval de periode juni tot en met oktober. In deze versie is al verwerkt het voorstel dat we aan het presidium gaan doen om de C+K-avond in november over de Omgevingswet te verplaatsen naar oktober en de C+K-avonden die daar al stonden te verplaatsen naar de V+A-avond van 26 september.

  Besluit

  Het presidium is akkoord met deze jaaragenda.

  De vraag is gesteld waarom in twee gevallen de hoorzitting als "hoorzitting MvdW" te boek staat. Wellicht zijn dit de initialen van de behandelend ambtenaar. Mocht dit geen andere betekenis hebben dan dat kan dit uit de jaaragenda verwijderd worden.

 7. Besluit

  Het presidium neemt kennis van deze agenda.

  Er is aandacht gevraagd voor een eventuele uitloop van deze vergadering. Mocht de vergadering uitlopen na 23 uur zal gekeken worden welke datum voor de uitloop ingeruimd kan worden.

 8. Alleen de agenda van 4 juli is bijgevoegd.

  Besluit

  Het presidium neemt kennis van de agenda van deze vergadering.

  De griffie zal de burgerleden die nog de eed of de gelofte moeten afleggen middels een uitnodiging voor deze vergadering hiervan op de hoogte stellen.

 9. De voorzitters voor de  vergadering(en) vaststellen.

  Besluit

  De V&A van 20 juni 2022 zal worden voorgezeten door Sam Vijlbrief (D66)

 10. De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige ter kennis gebracht.

  Besluit

  nvt

  Er worden bij dit agendapunt geen opmerkingen door de leden van het presidium gemaakt.

 11. Voorstel van de VVD: Presentaties die tijdens een vergadering worden getoond worden vooraf (mag dezelfde avond) aan de vergadering bij het agendapunt op iBabs geplaats, zodat alle (burger)raadsleden de presentatie kunnen volgen op hun eigen laptop, zodat de tekst en zeker ook de cijfers beter te lezen en daarmee te volgen zijn tijdens de vergadering. Op de monitoren in de raadzaal is dit nu niet altijd het geval.

  Besluit

  nvt

  De griffie zal erop toezien dat de presentaties ook via iBabs te volgen zijn. Ook de ambtelijke ondersteuning zal gevraagd worden de presentaties voorafgaand aan de vergadering aan te leveren zodat deze bij de stukken kunnen worden geplaatst.
  In de werkafspraken tussen griffie en ambtelijk organisatie zal dit onderwerp ook worden aangekaart.

 12. De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

  SvKB, Hilde Bax, heeft de volgende vragen voor de rondvraag doorgegeven, deze zullen door de griffier worden beantwoord:

  1. Tot op heden was maandagavond de vaste avond voor raadsvergaderingen en andere overleggen. In drukke perioden werd daarnaast ook de woensdag gebruikt voor informatieavonden. Wat is de reden dat er een raadsvergadering geagendeerd staat op woensdag 22 juni en dat deze niet op maandag 20 of 27 juni plaatsvindt?
  2. Blijft in de nieuwe raadsperiode de vaste vergaderavond op maandag of is de donderdag ook in het vizier?
  3. Wie gaan in de komende raadsperiode de bijeenkomsten context & kaders voorzitten? Wie gaan de voorzitters worden voor de bijeenkomsten visie & advies?

  Besluiten

  n.v.t.

  Antwoorden griffier:
  vraag 1. Om de 22ste juni te gebruiken als avond voor een raadsvergadering is een uitzondering en hangt samen met het feit dat het college graag de richtnota en de jaarrekening vóór de installatievergadering wil behandelen in V&A-verband.
  vraag 2. In het raadsakkoord is aangegeven dat de vergadersystematiek na het reces in een daarvoor op te richten commissie/werkgroep zal worden besproken. Deze commissie/werkgroep zal met aanbevelingen komen voor het eventueel aanpassen van het R.v.O. Het lijkt voor de hand te liggen de wens op een andere dag te vergaderen in dit verband aanhangig te maken.
  Vraag 3. Beide vragen zullen ook besproken kunnen worden in de bij vraag 2 genoemde commissie/werkgroep. Overigens is het mogelijk de burgerleden ook de V&A-avonden voor te laten zitten.

  nvt

  Naar aanleiding van de vraag van de griffier of er een behoefte bestaat bij de raad om de nieuw te benoemen wethouders te ondervragen voordat ze verkozen worden is het antwoord negatief.

 13. Besluit

  nvt

  De voorzitter sluit de vergadering om 19:06 uur.