Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 31 januari 2022

18:00 - 19:25

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Besluit

  Om 18.02 opent de voorzitter de vergadering.

 2. De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur aan de griffie te sturen.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd akkoord bevonden.

 3. Bijgaand treft u de agenda aan voor februari/maart, op pagina 2 van het document staan de redenen van de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten opzicht van de agenda's die begin januari zijn geaccordeerd door het presidium.

  Op 7 februari 2022 is ervoor gekozen (presidium 3 januari 20022) om de hoorzitting en de V&A parallel te houden i.v.m. het aantal agendapunten.

  Besluit

  In verband met het feit dat de portefeuillehouder van de bestemmingsplannen ook de portefeuillehouder is van de Warmtevisie die op de agenda van de V&A staat wordt besloten om het agendapunt Warmtevisie als laatste punt op de agenda van de hoorzitting te zetten.

 4. DIGITAAL/FYSIEK: De driehoek stelt voor de beide vergaderingen in februari 2022 digitaal te doen, dit in verband met de besmettelijkheid van de omikron-variant, en dan voor de laatste reguliere raadsvergadering op 7 maart 2022 alles in het werk te stellen om deze fysiek te doen, waarbij het uitgangspunt zal worden gehanteerd: Fysiek, tenzij.....

  Besluit

  Er wordt besloten dat de vergaderingen in februari 2022 allemaal digitaal worden gehouden en dat de raadsvergaderingen op 7, 23 en 30 maart 2022 fysiek gehouden gaan worden. , als de situatie met betrekking tot corona niet veranderd.  Daarbij zal nog bekeken worden of het verantwoord is daar publiek bij toe te laten.

 5. Besluit

  Op 21 februari 2022 zal er een extra raadsvergadering worden gehouden met alleen de vestiging van het voorkeursrecht op gedeelten van Braassemerland op de agenda.

 6. Omdat de C&K's voor de nieuwe raadsperiode nog niet ingepland zijn, zijn er ook geen behandelmemo's bij dit agendapunt.

 7. Zie afzonderlijke voorstellen (5A e.v.)

 8. Besluiten

  De opmerkingen die door de SvKB aan het presidium zijn rondgemaild zullen vooraf in de begeleidingscommissie moeten worden besproken.

  Het presidium wil graag dat Marcel Doze en Roland van Beurden plaatsnemen in de begeleidingscommissie die de werving van een nieuw lid voor de rekenkamer voor haar rekening neemt.

 9. Voorstel van driehoek om een extra presidium in te plannen.

  Besluit

  Op 5 april 2022 zal er een extra presidium worden ingepland.

 10. Voorstel voor samenwerking met lokale omroep (Studio Kaag en Braassem) voor het organiseren van een lijsttrekkersdebat.

  Besluit

  Op 12 maart 2022 zal er een lijsttrekkersdebat worden georganiseerd in samenwerking met Studio Kaag en Braassem.

 11. De voorzitters voor de V&A vergadering(en) vaststellen.

  Voorzitter hoorzitting 7 februari 2022:
  Voorzitter V&A 7 februari 2022:

  Besluit

  Tijdens het presidium is het niet gelukt om voor de beide vergaderingen die op 7 maart 2022 gepland staan een voorzitter aan te wijzen.

  Later in de week is vast komen te staan dat De V&A op 7 maart 2022 wordt voorgezeten door Sandra de Wagenaar en de hoorzitting op dezelfde avond zal worden voorgezeten door Fred Zoetendaal.

 12. De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige ter kennis gebracht.

  Besluit

  Tijdens het gesprek over de terugblik is besloten op een later moment terug te komen over nut en noodzaak van een notitie over omgangsvormen in het raadswerk.

 13. De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

  Besluit

  Mw. De Rijk heeft het verzoek gedaan (zie bijlage) om het onderzoeksrapport van de rekenkamer inzake participatie alvast zonder het commentaar van het college te publiceren.
  Het presidium constateert dat het publiceren van het onderzoeksrapport zonder commentaar van het college in strijd is met artikel 12, lid 10 van de Verordening op de Rekenkamerfunctie Kaag en Braassem 2017. Derhalve kan niet aan het verzoek van mw. De Rijk worden voldaan.

 14. Besluit

  De voorzitter sluit om 19.35 uur de vergadering.