Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 3 januari 2022

18:00 - 19:25

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Besluit

  Vergadering wordt door voorzitter om 18.00 uur geopend.

  De voorzitter heeft drie mededelingen:
  - De oud en nieuw viering is in Kaag en Braassem relatief rustig verlopen. De raad zal nog worden ingelicht over de mogelijke schade die in die nacht is veroorzaakt.
  - Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zullen alleen de partijen die in de raad zijn vertegenwoordigd meedoen.
  - de burgemeester heeft een woning gekocht in Woubrugge, Waarschijnlijk zal de verhuizing aanstaande mei plaatsvinden.

 2. De leden wordt gevraagd om hun opmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12 uur aan de griffie te sturen.

  Besluit

  Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Het presidium vraagt wel aandacht voor het aantal raadsvergadering rond de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeentesecretaris wordt gevraagd om te inventariseren of er besluiten over bestemmingsplannen in het geding komen doordat er, volgens de huidige planning in april en mei geen raadsvergaderingen gepland staan. De gemeentesecretaris zegt toe hierop terug te komen in het volgende presidium.

 3. De planning en de agenda's zijn in één overzicht geplaatst.

  DIGITAAL/FYSIEK: De driehoek stelt voor alle vergaderingen tot en met het presidium op 31 januari 2022 digitaal te houden.
  Voor het volgende presidium komt er dan een nieuw voorstel voor de maand februari 2022 en verder.

  Drie opmerkingen bij de planning en de agenda's:

  • bp Irenelaan verplaatst van januari naar februari ivm aantal zienswijzen die moeten worden beantwoord
  • bp Veenwetering verplaatst van januari naar februari ivm idem
  • toegevoegd januari evaluatie huisvesting arbeidsmigranten (niet behandeld in december)

  Besluit

  Planning vastgesteld zoals voorgesteld.
  Vanwege het aantal agendapunten en de zwaarte van sommige punten is besloten dat op 12 januari 2022 eventueel de vergadering zal worden voortgezet.
  De vergaderingen in januari zullen allemaal digitaal gehouden worden. In het volgende presidium zal besloten worden over de vergaderingen van februari en verder.

  Gemeentesecretaris zal op korte termijn laten weten of de vestiging van het voorkeursrecht Braassemerland al dan niet op 10 januari 2022 zal worden geagendeerd. (inmiddels is duidelijk geworden dat dit voorstel wordt behandels op 7 februari (V&A) en 7 maart (raad) 2022.)

 4. Omdat er voor de C&K van 14 februari 2022 geen agendapunten zijn, zijn er ook geen behandelmemo's.

 5. In de driehoek is het onderwerp “toezeggingen” besproken. Uit deze bespreking kwam naar voor
  dat het handig zou zijn de afspraken die nu gelden over dit onderwerp in een procesbeschrijving
  vast te leggen en deze met het presidium en de raad te delen, zodat daarover eenduidigheid
  bestaat.

  Het presidium wordt gevraagd deze procesbeschrijving te bespreken en er, eventueel na wijziging, ermee in te stemmen en onder de aandacht van de raadsleden te brengen. De gemeentesecretaris zal ditzelfde doen in het college en bij de ambtelijke ondersteuning.

  Besluit

  Akkoord

 6. De driehoek heeft Mr. Lianne van Kalken bereid gevonden de evaluatie naar de samenwerkingsagenda te doen. In bijgaand memo staan de achtergronden van de onderzoekster.

  Besluit

  Akkoord ook met de voorwaarde welke door de onderzoekster is gesteld.

 7. Zie memo.

  Besluit

  Akkoord

 8. De voorzitters voor de hoorzitting(en) V&A vergadering(en) vaststellen.

  10 januari 2022: hoorzitting, 1 BP zonder zienswijze, voorzitter:
  10 januari 2022: V&A, 5 agendapunten naast de vaste agendapunten, voorzitter:

  Besluit

  Voorzitter hoorzitting 10 januari 2022 wordt Nick van Egmond
  Voorzitter V&A op 10 januari 2022 (met eventuele uitloop naar 12 januari 2022) wordt Sam Vijlbrief.

 9. De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige ter kennis gebracht.

  Besluit

  n.v.t.

 10. De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden deze doorgegeven aan betrokkenen om deze vragen van een antwoord te kunnen voorzien tijdens de vergadering.

  Besluit

  n.v.t.

  Er zal op gepaste wijze afscheid genomen worden van wethouder Schoonderwoerd.
  PRO zal laten weten of zij gebruik maken van de afspraak of zij een vervanger voor Floris Schoonderwoerd zullen aanwijzen.
  De fracties zullen op tijd de eventuele moties en amendementen aanleveren en met elkaar afstemming voor het agendapunt Omgevingsvisie op de raadsvergadering van 24 januari 2022.

 11. Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.27 uur

 12. Omdat het hier om een verkiezingsactiviteit gaat valt dit buiten de orde van het presidium. Het is wel aan deze agenda toegevoegd, buiten de agenda, omdat bijna alle leden van het presidium betrokken zijn bij deze actie.