Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 7 maart 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

De gemeenteraad vergadert fysiek in de raadzaal. In verband met beperkte ruimte in de raadzaal vragen wij het publiek zich vooraf aan te melden bij griffie@kaagenbraassem.nl.
De vergadering is ook via de livestream te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:04 - 00:00:05 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:00:05 - 00:02:33 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:02:33 - 00:04:05 - Rick van Seggelen
  00:04:05 - 00:04:33 - Theo Scherpenzeel Griffier
  00:05:29 - 00:05:46 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:05:46 - 00:06:50 - Astrid Heijstee - Bolt
 2. 00:06:50 - 00:07:32 - Thijs Mooren
  00:07:32 - 00:07:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:07:41 - 00:07:59 - Nick van Egmond
  00:07:59 - 00:08:05 - Hilde Bax
  00:08:13 - 00:08:15 - Rick van Seggelen
  00:08:21 - 00:08:23 - Peter van Dijk
  00:08:55 - 00:08:58 - Nick van Egmond
  00:09:25 - 00:09:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:09:37 - 00:09:38 - Kelly Straver
  00:09:38 - 00:09:44 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:09:44 - 00:09:49 - Anja de Rijk
  00:09:49 - 00:09:56 - Hans Klink
  00:09:56 - 00:10:00 - Peter van Dijk
  00:10:00 - 00:10:28 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:10:28 - 00:10:36 - Hans Klink
  00:10:52 - 00:10:55 - Sandra de Wagenaar
  00:11:01 - 00:11:03 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:11:03 - 00:11:27 - Nick van Egmond
  00:11:27 - 00:16:13 - Astrid Heijstee - Bolt
 3. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Te benoemen als burgerlid namens de fractie van CDA Kaag en Braassem:
  de heer O.G.M. (Oscar) van Leijden

  00:16:13 - 00:16:20 - Theo Scherpenzeel Griffier
  00:17:44 - 00:18:27 - Astrid Heijstee - Bolt
 4. Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

  00:18:27 - 00:19:10 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 5. De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

  00:19:10 - 00:20:06 - Nick van Egmond
  00:20:06 - 00:20:12 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:20:12 - 00:20:14 - Nick van Egmond
  00:21:17 - 00:25:46 - Astrid Heijstee - Bolt
 6. De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Recht van koop deelperceel Nolina Woubrugge
  Beantwoording schriftelijke vragen PRO - oplevering Westend Roelofarendsveen
  Beantwoording schriftelijke vragen PRO - veiligheid oversteekplaats Rijpwetering
  Beantwoording schriftelijke vragen PRO Kaag en Braassem - communicatie Fixi
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB - Gemeentehuis
  Brief college inzake brand Kaag
  Brief inwoner inzake bestemmingsplan Irenelaan 3a, Kaag
  Brief van het college inzake Covid stand van zaken
  Brief van het college inzake Covid-19 steunpakket 2022 voor vrijwilligersorganisaties
  Brief van het college inzake doorbraakaanpak jeugdzorg
  Brief van het college inzake huisvesting arbeidsmigranten
  Brief van het college inzake huisvesting arbeidsmigranten
  Brief van het college inzake Jeugdhulp
  Brief van het college inzake OZB vrijwilligersorganisaties
  Brief van het college inzake Portefeuilleverdeling college
  Brief van het college inzake proces Sportpad
  Brief van het college inzake resultaten oproep prikkelarme woonvormen
  Coronasteun 2e helft 2021 via een algemene uitkering voor cultuur Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  COVID-19 monitor 14 winter 2022-01-20
  COVID-19 monitor 15 winter 2022-02-04
  COVID-19 monitor 16 winter 2022-02-17
  De nationale week van de AfvalHelden 7 tot en met 13 maart 2022
  Dorpsraad Rijnsaterwoude inzake plan jongerenhuisvesting Woudsedijk-Zuid Woubrugge
  Greenport Aalsmeer Kwartaalverslag Q4 - 2021
  Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken t/m februari 2022
  Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken t/m januari 2022
  Motie behoud kinderhartchirurgie UMCG aangenomen gemeente Leeuwardenbrief aan Ministerie van VWS
  Motie borstonderzoek vrouwen aangenomen gemeente Putten
  Motie Hart voor Groningen aangenomen gemeente Oldambt
  Motie inzake Borstonderzoek voor vrouwen aangenomen gemeente Hengelo
  Motie Transitievisie Warmte aangenomen gemeente Schiermonnikoog
  Ned. Vereniging Omwonenden Windenergie inzake pleidooi om plannen voor windenergie in uw gemeente te temporiseren
  Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSWZ) met betrekking tot QR-toegangscontrole
  Nieuwe model marktverordening VNG inzake problematiek schaarse vergunningen
  Raadsletter 2021 gemeente Kaag en Braassem
  RDOG Hollands Midden Kaderbrief 2023
  Reactie bewoners inzake huisvesting arbeidsmigranten Conservenweg 191 Roelofarendsveen
  Reactie op de discussie huisvesting arbeidsmigranten
  Rekenkamercommissie Kaag en Braassem Jaarverslag 2021
  Schriftelijke vragen CDA - Bibliotheek
  Schriftelijke vragen CDA - Energie armoede
  Schriftelijke vragen CDA - Herenweg Leimuiden
  Schriftelijke vragen CDA - Omgevingswet
  Schriftelijke vragen CDA - Ondersteuning Bijstandsgerechtigden
  Schriftelijke Vragen CDA - reconstructiewerkzaamheden in Hoogmade
  Schriftelijke vragen CDA - recreatiewoning Drechtzone/Vriezekoop
  Schriftelijke vragen D66 - testen bij evenementen
  Schriftelijke vragen PRO - Leimuiderbrug
  Schriftelijke vragen PRO - oplevering Westeind Roelofarendsveen
  Schriftelijke vragen PRO - veiligheid oversteekplaats Rijpwetering
  Schriftelijke vragen PRO Kaag en Braassem - Fixi App
  Schriftelijke vragen SvKB - Gemeentehuis
  VNG ledenbrief gesprekken met het kabinet Coalitieakkoord
  VNG ledenbrief Nieuwe gemeentelijke taken prenatale huisbezoeken JGZ
  VNG ledenbrief opvang asielzoekers
  VRHM Aanbieding Begrotingsuitgangspunten 2023
  WISE Nederland Opslag van kernafval in uw gemeente inclusief bijlagen
  Woon Kracht betreft woningtekort in Nederland
 7. Het raadsbesluit met betrekking tot de vertrouwelijke brief inzake huisvesting arbeidsmigranten is verwijderd. De brief van het college is openbaar geplaatst op 15 februari 2022 onder de ingekomen stukken.

 8. Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
 9. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Noorderhemweg40a Roelofarendsveen’ (NL.IMRO.1884.BPNOORDERHEMWEG40A-ONT) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 10. .

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Veenwetering 2021’ (NL.IMRO.1884.BPVEENWETERING2021-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

 11. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De komende periode op een gelijkwaardige manier met inwoners en organisaties samen te werken om een concreet plan voor te bereiden om te komen tot een zwemplek in Roelofarendsveen/ Oude Wetering, op geringe afstand van de dorpskern, bruikbaar voor iedereen uit Roelofarendsveen e.o. maar bijzonder geschikt voor (ouders met) kleine kinderen.
  2. In te stemmen met de kadernotitie zwemstrand.
  3. In principe bereid te zijn financiële ruimte voor dit initiatief beschikbaar te stellen van € 127.500 á € 170.000, onder het voorbehoud dat over de definitieve bijdrage nog een apart besluit zal worden genomen.

 12. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het besluit d.d. 24 januari 2022 in te trekken.
  2. Het bestemmingsplan ‘CO2 De Kwakel’ NL.IMRO.1884.BPCO2leiding-VAS1 vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 13. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de VRHM aan de Stichting Risicobeheer;
  2. de VRHM hiervan in kennis te stellen overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

 14. Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten. In het voorstel aan de raad is opgenomen dat de beleidsregel jaarlijks zal worden geëvalueerd. Het college heeft een evaluatie uitgevoerd en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op de beleidsregel.

  Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  II. Instemmen met onderbouwing voor behoefte aan arbeidsmigranten binnen de gemeente
  II. Instemmen met gewijzigde definitie arbeidsmigrant
  III. Instemmen met de voorgestelde wijziging voor de parkeernorm
  IV. Instemmen met het opnemen van brandveiligheidseisen
  V. Instemmen met het opnemen van een minimaal gebruiksoppervlak
  VI. Instemmen met een nieuwe maximale instandhoudingstermijn (15 jaar) voor het glastuinbouwgebied
  VII. Instemmen met laten vervallen eis eigen glastuinbouw gerelateerde onderneming
  VIII. Instemmen met opnemen eis buitenruimte glastuinbouwgebied
  IX. Instemmen met opnemen eis buitenruimte bedrijventerreinen
  X. Instemmen met toevoegen van kader met provinciaal beleid

 15. De initiatiefnemers zijn voornemens om elf woningen (vijf vrijstaande en zes waterwoningen) te realiseren op een deel van het recreatieterrein. De bestaande recreatiewoningen worden daarnaast geclusterd in de noordoosthoek van het perceel en het zuidelijke deel van het ‘braakliggende’ terrein krijgt de formele status van openbaar groen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat het perceel in het bestaande bestemmingsplan de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie heeft.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Irenelaan 3a, Kaag’ (NL.IMRO.1884.BPIRENELAAN3A-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
  00:25:46 - 00:25:47 - Hilde Bax
  00:27:36 - 00:27:40 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:27:40 - 00:27:41 - Thijs Mooren
  00:31:22 - 00:31:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:31:28 - 00:31:31 - Rick van Seggelen
  00:31:55 - 00:32:06 - Sandra de Wagenaar
  00:32:06 - 00:32:19 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:32:19 - 00:32:47 - Rick van Seggelen
  00:32:47 - 00:32:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:32:53 - 00:32:56 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:32:56 - 00:32:58 - Nick van Egmond
  00:34:05 - 00:34:06 - Peter van Dijk
  00:38:11 - 00:38:14 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:38:14 - 00:38:18 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:38:18 - 00:38:50 - Rick van Seggelen
  00:38:50 - 00:38:59 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:38:59 - 00:39:00 - Peter van Dijk
  00:40:38 - 00:40:39 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:40:39 - 00:41:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:41:22 - 00:41:36 - Inge van der Meer Wethouder
  00:41:36 - 00:42:39 - Inge van der Meer
  00:42:39 - 00:42:40 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:42:40 - 00:42:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:42:41 - 00:42:43 - Thijs Mooren
  00:43:06 - 00:43:16 - Inge van der Meer
  00:43:16 - 00:43:38 - Thijs Mooren
  00:43:38 - 00:43:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:43:42 - 00:44:05 - Thijs Mooren
  00:44:05 - 00:44:14 - Inge van der Meer
  00:44:14 - 00:44:36 - Inge van der Meer Wethouder
  00:44:36 - 00:44:39 - Thijs Mooren
  00:44:39 - 00:45:19 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:45:19 - 00:45:39 - Inge van der Meer
  00:45:39 - 00:45:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:45:42 - 00:45:56 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:45:56 - 00:48:11 - Hilde Bax
  00:48:11 - 00:48:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:48:12 - 00:48:15 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:48:19 - 00:48:20 - Thijs Mooren
  00:48:56 - 00:49:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:49:19 - 00:49:21 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:49:21 - 00:49:36 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:49:36 - 00:49:37 - Hilde Bax
  00:51:19 - 00:51:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:51:20 - 00:51:24 - Thijs Mooren
  00:51:45 - 00:52:18 - Hilde Bax
  00:52:18 - 00:52:25 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:52:25 - 00:52:28 - Thijs Mooren
  00:52:41 - 00:52:45 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:52:45 - 00:52:46 - Rick van Seggelen
  00:53:03 - 00:53:08 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:53:08 - 00:53:10 - Nick van Egmond
  00:55:03 - 00:55:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:55:04 - 00:55:08 - Astrid Heijstee - Bolt
  00:55:08 - 00:55:09 - Peter van Dijk
  00:59:52 - 01:00:10 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:00:10 - 01:00:14 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:00:14 - 01:00:33 - Nick van Egmond
  01:00:33 - 01:00:48 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:00:48 - 01:00:54 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:00:54 - 01:01:20 - Nick van Egmond
  01:01:20 - 01:01:26 - Anja de Rijk
  01:01:26 - 01:01:43 - Anja de Rijk - de Jong
  01:01:43 - 01:01:59 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:01:59 - 01:02:06 - Hilde Bax
  01:02:06 - 01:02:07 - Thijs Mooren
  01:02:10 - 01:02:14 - Rick van Seggelen
  01:02:14 - 01:02:16 - Nick van Egmond
  01:02:23 - 01:02:36 - Peter van Dijk
  01:02:36 - 01:03:44 - Astrid Heijstee - Bolt
 16. De initiatiefnemer is voornemens om aan de Tuinderij in Leimuiden een woon-zorgcomplex voor mensen met dementie te realiseren. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief. Dit bestemmingsplan voorziet in de verruiming van de bouwmogelijkheden.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Tuinderij, Leimuiden’ (NL.IMRO.1884.BPTUINDERIJ-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement bestemmingsplan Tuinderij, Leimuiden VERWORPEN
  01:03:44 - 01:03:46 - Thijs Mooren
  01:07:30 - 01:07:32 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:07:32 - 01:07:46 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:07:46 - 01:07:47 - Hilde Bax
  01:10:23 - 01:10:27 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:10:27 - 01:10:29 - Peter van Dijk
  01:11:38 - 01:12:43 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:12:48 - 01:12:49 - Nick van Egmond
  01:14:53 - 01:14:55 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:14:55 - 01:14:57 - Rick van Seggelen
  01:15:50 - 01:15:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:15:53 - 01:16:15 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:16:15 - 01:16:22 - Inge van der Meer
  01:16:22 - 01:16:59 - Inge van der Meer Wethouder
  01:16:59 - 01:17:03 - Thijs Mooren
  01:17:03 - 01:17:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:17:07 - 01:17:20 - Thijs Mooren
  01:17:20 - 01:17:21 - Inge van der Meer
  01:17:21 - 01:17:40 - Inge van der Meer Wethouder
  01:17:40 - 01:17:53 - Thijs Mooren
  01:17:53 - 01:17:59 - Anja de Rijk
  01:17:59 - 01:18:03 - Inge van der Meer Wethouder
  01:18:03 - 01:18:36 - Inge van der Meer
  01:18:36 - 01:18:51 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:18:51 - 01:19:23 - Inge van der Meer Wethouder
  01:19:23 - 01:19:25 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:19:25 - 01:19:47 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:19:47 - 01:19:50 - Thijs Mooren
  01:21:14 - 01:21:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:21:17 - 01:21:31 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:21:31 - 01:22:43 - Hilde Bax
  01:22:43 - 01:22:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:22:59 - 01:23:03 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:23:03 - 01:23:04 - Peter van Dijk
  01:24:13 - 01:24:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:24:15 - 01:24:20 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:24:20 - 01:24:33 - Nick van Egmond
  01:24:33 - 01:24:36 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:24:36 - 01:24:37 - Rick van Seggelen
  01:24:44 - 01:25:03 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:25:03 - 01:25:25 - Nick van Egmond
  01:25:25 - 01:25:31 - Hilde Bax
  01:25:31 - 01:25:38 - Peter van Dijk
  01:25:38 - 01:25:46 - Nick van Egmond
  01:25:46 - 01:26:11 - Rick van Seggelen
  01:26:11 - 01:26:14 - Anja de Rijk
  01:26:14 - 01:26:29 - Anja de Rijk - de Jong
  01:26:29 - 01:26:31 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:26:31 - 01:26:51 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:26:51 - 01:26:56 - Hilde Bax
  01:26:56 - 01:27:02 - Peter van Dijk
  01:27:02 - 01:27:07 - Nick van Egmond
  01:27:07 - 01:28:19 - Rick van Seggelen
 17. Het college van B&W heeft op 9 maart 2021 ingestemd met de aanpak TransitieCommissie (hierna: TC) om zo te komen tot een Transitievisie Warmte. Na een intensief proces heeft de TransitieCommissie op 17 januari de definitieve conceptversie van de Transitievisie Warmte tijdens een C&K-avond gepresenteerd en toegelicht aan de gemeenteraad.
  Op basis van de vragen gesteld tijdens de C&K-avond, een juridische check en een aantal laatste inhoudelijke opmerkingen van TC-leden is de definitieve conceptversie aangepast tot een definitieve Transitievisie Warmte. De TC wil deze definitieve Transitievisie Warmte nu ter besluitvorming en instemming voorleggen aan de gemeenteraad.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De eerste Transitievisie Warmte van de gemeente Kaag en Braassem vast te stellen en de daaruit volgende beleidsuitgangspunten, doelstellingen, het samenspel met de verschillende belanghebbenden en de uitwerking op hoofdlijnen van de eerste fase tot 2030.

  01:28:19 - 01:28:20 - Peter van Dijk
  01:32:07 - 01:32:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:32:15 - 01:32:22 - Hans Klink
  01:33:37 - 01:33:44 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:33:44 - 01:33:46 - Johan Hoogendoorn
  01:37:15 - 01:37:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:37:17 - 01:37:22 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:37:22 - 01:37:23 - Nick van Egmond
  01:38:14 - 01:38:15 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:38:15 - 01:38:17 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:38:17 - 01:38:18 - Roland van Beurden
  01:40:12 - 01:40:13 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:40:13 - 01:40:40 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:40:40 - 01:40:42 - Inge van der Meer
  01:40:42 - 01:41:43 - Inge van der Meer Wethouder
  01:41:43 - 01:41:45 - Peter van Dijk
  01:41:58 - 01:42:00 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:42:00 - 01:42:01 - Inge van der Meer
  01:42:01 - 01:44:04 - Inge van der Meer Wethouder
  01:44:04 - 01:44:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:44:07 - 01:44:15 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:44:15 - 01:44:16 - Inge van der Meer
  01:44:16 - 01:44:45 - Inge van der Meer Wethouder
  01:44:45 - 01:44:54 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:44:54 - 01:44:55 - Peter van Dijk
  01:47:21 - 01:48:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:48:21 - 01:48:41 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:48:41 - 01:48:45 - Nick van Egmond
  01:49:01 - 01:49:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:49:02 - 01:49:09 - Peter van Dijk
  01:50:00 - 01:50:10 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:50:10 - 01:50:24 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:50:24 - 01:50:25 - Nick van Egmond
  01:51:08 - 01:51:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:51:09 - 01:51:12 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:51:12 - 01:51:13 - Peter van Dijk
  01:52:26 - 01:52:32 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:52:32 - 01:52:35 - Hans Klink
  01:54:02 - 01:54:14 - Tanja van Klink
  01:54:14 - 01:54:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:54:20 - 01:54:25 - Johan Hoogendoorn
  01:55:19 - 01:55:23 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:55:23 - 01:55:31 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:55:31 - 01:56:18 - Nick van Egmond
  01:56:18 - 01:56:20 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:56:20 - 01:56:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:56:25 - 01:56:34 - Roland van Beurden
  01:57:19 - 01:57:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:57:20 - 01:57:21 - Peter van Dijk
  01:57:42 - 01:57:46 - Roland van Beurden
  01:58:26 - 01:58:36 - Astrid Heijstee - Bolt
  01:58:36 - 01:58:58 - Inge van der Meer Wethouder
  01:58:58 - 01:59:03 - Peter van Dijk
  02:00:18 - 02:00:26 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:00:26 - 02:00:27 - Nick van Egmond
  02:00:30 - 02:00:31 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:00:31 - 02:00:34 - Hans Klink
  02:00:34 - 02:00:39 - Roland van Beurden
  02:00:39 - 02:01:15 - Johan Hoogendoorn
  02:01:15 - 02:01:29 - Sandra de Wagenaar
  02:01:37 - 02:01:40 - Nick van Egmond
 18. Namens D66, SvkB, Pro Kaag en Braassem en de VVD is het verzoek ontvangen deze motie vreemd aan de orde van de dag toe te voegen aan de agenda.

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie vreemd aan de orde van de dag inzake bibliotheek functie AANGENOMEN
 19. Namens D66, CDA, Pro Kaag en Braassem, VVD en Samen voor Kaag en Braassem is het verzoek ontvangen deze motie vreemd aan de orde van de dag toe te voegen aan de agenda.

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  Motie Vreemd aan de orde van de dag Verkeersontwikkelingen Noordeinde- Zuideinde in Roelofarendsveen AANGENOMEN
 20. 02:04:43 - 02:05:07 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:05:07 - 02:06:10 - Sandra de Wagenaar
  02:06:10 - 02:07:02 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:07:02 - 02:07:06 - Kelly Straver
  02:07:06 - 02:08:48 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:08:48 - 02:08:58 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:08:58 - 02:09:51 - Peter van Dijk
  02:09:51 - 02:09:57 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:09:57 - 02:10:00 - Anja de Rijk
  02:10:00 - 02:13:03 - Anja de Rijk - de Jong
  02:13:03 - 02:13:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:13:22 - 02:13:29 - Inge van der Meer
  02:13:29 - 02:13:49 - Inge van der Meer Wethouder
  02:13:49 - 02:14:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:14:42 - 02:14:43 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:14:43 - 02:15:01 - Anja de Rijk
  02:15:01 - 02:15:25 - Anja de Rijk - de Jong
  02:15:25 - 02:15:49 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:15:49 - 02:15:59 - Nick van Egmond
  02:16:21 - 02:16:22 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:16:22 - 02:16:25 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:16:25 - 02:16:27 - Anja de Rijk
  02:16:27 - 02:16:51 - Anja de Rijk - de Jong
  02:16:51 - 02:16:58 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:16:58 - 02:17:11 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:17:11 - 02:17:57 - Inge van der Meer
  02:17:57 - 02:18:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:18:02 - 02:18:14 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:18:14 - 02:18:57 - Anja de Rijk
  02:18:57 - 02:24:46 - Hans Klink
  02:24:46 - 02:24:47 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:24:47 - 02:24:59 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:24:59 - 02:25:00 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:25:00 - 02:27:20 - Kelly Straver
  02:27:20 - 02:27:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:27:24 - 02:27:30 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:27:30 - 02:27:33 - Thijs Mooren
  02:27:33 - 02:28:00 - Hans Klink
  02:28:00 - 02:28:12 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:28:12 - 02:28:18 - Thijs Mooren
  02:28:18 - 02:28:23 - Hans Klink
  02:28:28 - 02:28:36 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:28:36 - 02:28:44 - Thijs Mooren
  02:28:51 - 02:28:53 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:28:53 - 02:29:06 - Kelly Straver
  02:29:06 - 02:29:21 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:29:21 - 02:29:27 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:29:27 - 02:32:41 - Thijs Mooren
  02:32:41 - 02:32:55 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:32:55 - 02:32:58 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:32:58 - 02:33:07 - Kelly Straver
  02:33:07 - 02:33:10 - Thijs Mooren
  02:33:10 - 02:33:14 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:33:14 - 02:33:28 - Thijs Mooren
  02:33:28 - 02:33:39 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:33:39 - 02:33:41 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:33:41 - 02:34:01 - Hilde Bax
  02:34:01 - 02:34:19 - Nick van Egmond
  02:34:19 - 02:34:28 - Conny Punt
  02:34:28 - 02:34:31 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:34:31 - 02:34:39 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:34:39 - 02:34:40 - Peter van Dijk
  02:36:36 - 02:36:44 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:36:44 - 02:36:45 - Hans Klink
  02:36:59 - 02:37:19 - Thijs Mooren
  02:37:19 - 02:37:23 - Hans Klink
  02:37:23 - 02:37:25 - Thijs Mooren
  02:38:00 - 02:38:02 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:38:02 - 02:38:08 - Hans Klink
  02:39:13 - 02:39:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:39:17 - 02:39:20 - Yvonne Peters
  02:39:20 - 02:41:38 - Inge van der Meer Wethouder
  02:41:38 - 02:41:45 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:41:45 - 02:41:49 - Inge van der Meer Wethouder
  02:41:49 - 02:41:58 - Yvonne Peters
  02:41:58 - 02:42:15 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:42:15 - 02:42:18 - Hans Klink
  02:42:24 - 02:42:26 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:42:26 - 02:42:29 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:42:29 - 02:42:32 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:42:32 - 02:42:41 - Kelly Straver
  02:42:41 - 02:42:45 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:42:45 - 02:42:47 - Thijs Mooren
  02:42:48 - 02:42:50 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:42:50 - 02:42:56 - Nick van Egmond
  02:42:56 - 02:42:57 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:42:57 - 02:42:58 - Peter van Dijk
  02:43:11 - 02:43:19 - Astrid Heijstee - Bolt
  02:43:19 - 02:43:32 - Peter van Dijk
  02:43:32 - 02:43:36 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  02:43:36 - 02:44:40 - Astrid Heijstee - Bolt