Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 30 mei 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:20 - 00:00:40 - NO NAME
  00:02:08 - 00:02:27 - Kelly Straver
  00:02:27 - 00:02:39 - Petra van der Wereld
  00:02:39 - 00:03:47 - Dolf Kistemaker
  00:03:47 - 00:04:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:04:16 - 00:05:25 - Theo Scherpenzeel Griffier
  00:05:25 - 00:07:04 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 2. 00:07:04 - 00:07:11 - Anja de Rijk
  00:07:11 - 00:07:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:07:24 - 00:07:29 - Anja de Rijk
  00:07:29 - 00:07:41 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 3. 00:07:41 - 00:08:29 - Anja de Rijk
  00:08:29 - 00:08:33 - Peter van Dijk
  00:08:33 - 00:08:37 - Ingrid Bader
  00:08:37 - 00:08:38 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:08:38 - 00:10:20 - Peter van Dijk
 4. Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

 5. De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

 6. De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  1e Kwartaalrapportage 2022 BVO Kaag en Braassem
  Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem Jaarverslag 2021
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen PRO - Veiligheid oversteekplaats Oud Adeselaan
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen VVD - Sportpad
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA - recreatiewoning Drechtzone / Vriezekoop
  Beantwoording schriftelijke vragen PRO - Kerkweg Roelofarendsveen
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB - Googermolenweg Oude Wetering
  Brief college inzake Ambtshalve uitkering energietoeslag
  Brief college inzake beantwoording brief werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord
  Brief college inzake bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart
  Brief college inzake Buitengymnastiekvoorziening Rijnsaterwoude
  Brief college inzake exploitatiebijdrage Veerdienst Kaag
  Brief college inzake geen deelname onderzoek Wmo van Ombudsman
  Brief college inzake opvang vluchtelingen Oekraïne
  Brief college inzake prikkelarme woonvormen
  Brief college inzake reactie petitie bibliotheek Leimuiden
  Brief college inzake snippergrond Rembrandt van Rijnsingel Roelofarendsveen
  Brief college inzake uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021
  Brief inwoner inzake vertrouwelijke stukken
  BVO Rijn en Braassem aanbieding Jaarrekening 2021 en Kadernota 2023 Kaag en Braassem
  BVO Rijn en Braassem brief zienswijze concept begroting 2023
  Gezonde gemeente. Bijenlandschap-gemeente biodiversiteit in de woonomgeving
  Hecht (RDOG Hollands Midden) Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023
  Hecht (RDOG Hollands Midden) conceptjaarstukken 2021
  Holland Rijnland Aanbiedingsbrief bij werkprogramma 2022-2026 Holland Rijnland Kaag en Braassem
  Holland Rijnland Begroting 2023
  Holland Rijnland Jaarstukken 2021
  Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken 2 mei 2022
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Kennisgeving Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistakenpakket
  Nationale Ombudsman Openingsbrief Participatie en invloed-Wmo
  ODWH Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en de 1e begrotingswijziging 2023
  ODWH Jaarverslag 2021 Omgevingsdienst West-Holland
  ODWH Kadernota 2023 Omgevingsdienst West-Holland
  Raad van State Kennisgeving beroep ingesteld bestemmingsplan Irenelaan 3a Kaag
  Reactie van inwoner en omwonenden inzake Geluidsoverlast IKC De Lei Leimuiden 220426
  Rekenkamercommissie Kaag en Braassem inzake bestuurlijke reactie WOB onderzoek
  RKC Kaag en Braassem - Eindrapport praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
  Schriftelijke vragen CDA - Gnephoek
  Schriftelijke vragen PRO - Kerkweg Roelofarendsveen
  Schriftelijke vragen SvKB - bibliotheekvoorzieningen in KenB
  Schriftelijke vragen SvKB - Googermolenweg Oude Wetering
  Schriftelijke vragen VVD - Sportpad
  Staatsontvoeringen in Nederland
  Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV)
  Vereniging Dorpsraad woubrugge inzake reactie op Rekenkameronderzoek inwonersparticipatie
  VNG Introductieprogramma energietransitie voor raadsleden
  VNG ledenbrief Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026
  VNG ledenbrief koers richting kabinet
  VNG ledenbrief model verordening voor behandeling van bezwaarschriften
  VNG ledenbrief ontwikkelingen Oekraïne
  VNG ledenbrief ontwikkelingen Oekraïne
  VNG ledenbrief ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvesting
  VNG ledenbrief vervolg herijking gemeentefonds
  VNG ledenbrief wijzigingen VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en VNG-model Verordening op de Raadscommissie
  VRHM voorlopige Jaarstukken 2021
  00:10:20 - 00:10:44 - Anja de Rijk
  00:10:44 - 00:11:28 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:11:28 - 00:13:09 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  00:13:09 - 00:13:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:13:16 - 00:15:06 - Thijs Mooren
  00:15:06 - 00:16:36 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
 7. 00:16:36 - 00:17:30 - Thijs Mooren
  00:17:30 - 00:17:54 - Roy Möllers
  00:17:54 - 00:18:35 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 8. Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
  00:18:35 - 00:19:24 - Oscar van Leijden
  00:19:24 - 00:21:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 9. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de verordening gemeentelijke rekenkamer Kaag en Braassem 2022

 10. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen statutenwijziging van de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade.

 11. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw K. (Kelly) Straver - van der Wereld te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de raad;
  2. De heer H.C. (Ruud) van der Star te belasten met het woordvoerderschap namens de raad, in voorkomende gevallen, en hem daarmee te zien als de nestor van de raad.
 12. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om een B&B boot aan te meren aan het perceel gelegen tussen het Weteringpad 15 en 17 in Woubrugge. De ontwikkeling past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan, maar door middel van het opstellen van een zogenaamd postzegelbestemmingsplan kan de gemeente medewerking verlenen aan het initiatief.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording zienswijze vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Weteringpad B&B boot, Woubrugge’ (NL.IMRO.1884.WETERINGPADBENB-VAS1) vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

 13. Initiatiefnemer wil op de percelen achter de woning aan het Noordeinde 133 te Roelofarendsveen één vrijstaande, levensloopbestendige en energieneutrale woning realiseren en het bestaande kantoorgebouw ombouwen tot twee appartementen. Aangezien deze ontwikkeling op die locatie onder bepaalde voorwaarden planologisch/juridisch te verantwoorden is wordt de raad dan ook voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Noordeinde 131 Roelofarendsveen’ (NL.IMRO.1884.BPNOORDEINDE131-ONT1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 14. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Beslispunten
  1. Te benoemen als burgerleden namens de fractie van PRO Kaag en Braassem:
  a. Mw. T.E.M. (Thea) Wesselman
  b. Dhr. J.J. (Julian) Dias

  2. Te benoemen als burgerleden namens de fractie van het CDA:
  a. Dhr. M.E. (Marcel) Doze
  b. Dhr. J.M. (Hans) Kol
  c. Dhr. R.R. (Richard) Stikkelorum
  d. Dhr. B. (Bas) Kempenaar
  e. Dhr. H.C.M. (Hen) van der Meer
  f. Mw. E.M.T. (Ellen) Rijkelijkhuizen

  3. Te benoemen als burgerleden namens de fractie van Samen voor Kaag en Braassem:
  a. Dhr. R. (Roland) van Beurden
  b. Dhr. P.J. (Peter) Verbon
  c. Dhr. J.J. (Job) de Jong
  d. Dhr. J.H. (Jack) Klijnstra

  4. Te benoemen als burgerleden namens D66:
  a. Dhr. C.W. (Carsten) Zwaaneveld
  b. Mw. A.C.J. (Anke) Kusters

  5. Te benoemen als burgerleden namens de VVD:
  a. Dhr. D. (Dennis) Jong
  b. Dhr. C.J. (Aad) Blom

  00:21:56 - 00:28:40 - Anja de Rijk
 15. De huidige voorzitter heeft schriftelijk te kennen gegeven zijn lidmaatschap als voorzitter te willen beëindigen. De rekenkamer heeft in februari de vacature opengesteld en begin april twee gesprekken (van de acht sollicitanten) gevoerd met potentiële nieuwe leden, dit heeft helaas niet geresulteerd in een voordracht van een nieuw lid. Voor de continuïteit van de rekenkamer zal tijdens de raad van 30 mei worden voorgesteld Wiebe Blok als lid te herbenoemen en Harmen Binnema te herbenoemen, nu in de rol van voorzitter.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Dhr. W. (Wiebe) Blok te herbenoemen tot lid van de rekenkamer Kaag en Braassem per 30 mei 2022
  2. Dhr. H. (Harmen) Binnema benoemen tot voorzitter van de rekenkamer Kaag en Braassem per 30 mei 2022

  00:28:40 - 00:29:08 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:29:08 - 00:30:01 - Kelly Straver
  00:30:01 - 00:32:23 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 16. Via bijgevoegde aanbiedingsbrief worden de begrotingen van Holland Rijnland, de VRHM, de ODWH, Hecht en de BVO Rijn en Braassem aangeboden. Ook zijn ter kennisname de jaarstukken 2021 bijgevoegd.
  Tijdens de Visie en Advies van 16 mei hebben de leden ingestemd met een hamerstuk van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de ODWH (beslispunt 3). De overige zienswijzen worden als bespreekstuk behandeld.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Holland Rijnland;
  2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Hollands Midden;
  3. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Omgevingsdienst West-Holland;
  4. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Hecht;
  5. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de BVO Rijn en Braassem.

  Amendementen

  Titel
  Amendement A - Begrotingen gemeenschappelijke regelingen: zienswijze Holland Rijnland AANGENOMEN
  Amendement B - Begrotingen gemeenschappelijke regelingen: zienswijze BVO Rijn en Braassem AANGENOMEN
  00:46:35 - 00:47:42 - Ingrid Bader
  00:47:42 - 00:47:54 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:47:54 - 00:48:48 - Ingrid Bader
  00:48:48 - 00:48:54 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:48:54 - 00:49:42 - Anja de Rijk
  00:49:42 - 00:49:53 - Fred Zoetendaal
  00:49:53 - 00:49:56 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:49:56 - 00:50:04 - Evert Henrotte
  00:50:04 - 00:50:07 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:50:07 - 00:50:47 - Nick van Egmond
  00:50:47 - 00:51:30 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  00:51:30 - 00:52:57 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:52:57 - 00:53:12 - Roy Möllers
  00:53:12 - 00:55:21 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:55:21 - 00:58:24 - Peter van Dijk
  00:58:24 - 00:58:34 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:58:34 - 00:59:19 - Anja de Rijk
  00:59:19 - 00:59:26 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  00:59:26 - 01:00:27 - Nick van Egmond
  01:00:27 - 01:00:32 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:00:32 - 01:00:54 - Fred Zoetendaal
  01:00:54 - 01:00:58 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:00:58 - 01:01:18 - Evert Henrotte
  01:01:18 - 01:03:17 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  01:03:17 - 01:03:24 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:03:24 - 01:03:45 - Peter van Dijk
  01:03:45 - 01:04:05 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:04:07 - 01:04:24 - Anja de Rijk
  01:04:24 - 01:04:44 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:05:00 - 01:05:20 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  01:05:20 - 01:05:33 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:05:33 - 01:08:16 - Peter van Dijk
  01:08:16 - 01:08:25 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:08:25 - 01:08:43 - Anja de Rijk
  01:08:43 - 01:09:32 - Nick van Egmond
  01:09:32 - 01:09:37 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:09:37 - 01:09:49 - Fred Zoetendaal
  01:09:49 - 01:11:54 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
 17. Op 1 juli 2022 treedt titel 4.5 van de Awb in werking getiteld ‘nadeelcompensatie’ welk begrip veel breder is dan enkel schade door planologische maatregelen. Ook treedt naar verwachting op 1 januari 2023 afdeling 15.1 van de Omgevingswet in werking en hier staan aanvullende criteria opgenomen aan de hand waarvan een schadeclaim beoordeeld dient te worden. Deze verordening sluit aan op de toekomstige wetgeving en regelt onder meer het procedurele gedeelte van nadeelcompensatie, d.w.z. hoe deze verzoeken intern in behandeling worden genomen.

  Voorgesteld besluit

  De Verordening Nadeelcompensatie Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.

  01:11:54 - 01:12:40 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:12:40 - 01:14:25 - Sam Vijlbrief
  01:14:25 - 01:14:31 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:14:31 - 01:15:00 - Johan Hoogendoorn
  01:15:00 - 01:15:05 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:15:05 - 01:17:13 - Peter van Dijk
  01:17:13 - 01:17:16 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:17:16 - 01:17:39 - Evert Henrotte
  01:17:39 - 01:17:42 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:17:42 - 01:18:06 - Fred Zoetendaal
  01:18:06 - 01:18:11 - Astrid Heijstee-Bolt - Voorzitter
  01:18:11 - 01:22:06 - Astrid Heijstee-Bolt - Burgemeester
  01:22:06 - 01:22:34 - NO NAME
 18. De gemeenteraad wil bij dit agendapunt het raadsakkoord vaststellen, een formateur benoemen, het proces voor de formatie van het nieuwe college  en de profielschets voor de nieuwe wethouders vaststellen.

  Het raadsakkoord dat u  bij dit agendapunt aantreft is een tekstversie, bij de installatie van het nieuwe college zal hiervan een aantrekkelijker opgemaakte versie worden gepresenteerd.

  In de bijlagen bij dit agendapunt staat ook het rapport van de verkenners over fase I en II met de appendix met een bijlage.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het Raadsakkoord 2022– 2026 vast te stellen;
  2. Mevrouw S.C. (Sandra) de Wagenaar namens PRO Kaag en Braassem te
   benoemen als formateur voor het nieuw te vormen dagelijks bestuur van de gemeente Kaag en Braassem;
  3. Het procesvoorstel formatie college en de profielschets wethouder Kaag en
   Braassem vast te stellen.
  01:31:18 - 01:32:12 - NO NAME