Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 24 januari 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Te benoemen als burgerlid namens de fractie van CDA Kaag en Braassem:
  a. De heer B. (Bas) Kempenaar

  2. Te benoemen als burgerleden namens de fractie van PRO Kaag en Braassem:
  a. De heer R.R.M. (Roel) van Leeuwen
  b. De heer E.H. (Evert) Henrotte
  c. De heer D. (Dolf) Kistemaker

 2. Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

 3. De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

 4. De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB - Voortgang project afvalscheiding papier
  Brief burgemeester inzake terugkoppeling jaarwisseling
  Brief Dorpsraad Woubrugge inzake het Nolina terrein
  Brief van de fractievoorzitters inzake ontslag wethouder Schoonderwoerd
  Brief van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan het kabinet inzake de horeca- en cultuursector
  Brief van het college inzake Grondprijzen voor 2022
  Brief van het college inzake ontwikkelingen duurzaamheidsleningen
  Brief van het college inzake prikkelarme woonvormen
  Brief van het college inzake recht van koop deelperceel Nolina in Woubrugge
  COVID-19 monitor 13 winter 2022-01-06
  Financieel toezicht begroting 2022 Provincie Zuid-Holland
  Herijking gemeentefonds aangenomen motie gemeente Lelystad
  Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken
  Memo inzake uitspraak Raad van State Derde Tuinbouwgebied 2019
  Memo inzake uitspraak Raad van State Zuidzijderweg 4 Oud Ade
  Motie Borstonderzoek vrouwen aangenomen gemeente Hof van Twente
  Motie Transitievisie warmte aangenomen gemeente Dongen
  Ned. Vereniging Omwonenden Windenergie inzake Wind- en zonnepark en geothermie projecten – gebruik gedragscode
  NSWZ brief inzake zwemlessen vrijstellen van CTB
  ODWH Aanbiedingsformulier Kadernota 2023 voor AB Omgevingsdienst 07-02-2022
  Ontslagbrief van wethouder Schoonderwoerd
  Raden in Verzet - Voortgangsnotitie januari 2022
  Recht van koop deelperceel Nolina Woubrugge
  Schriftelijke vragen Samen voor Kaag en Braassem - Voortgang project afvalscheiding papier
  Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) indexering en gelijkwaardige behandeling groot onderhoud
  Uitnodiging van Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten
  Vereniging Dorpsraad Woubrugge inzake bibliotheek-vestigingen in de dorpen
  VRHM taakdifferentiatie bij de brandweer
  VRHM Wensen en bedenkingen deelname Stichting Risicobeheer
 5. Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
 6. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘CO2 De Kwakel’ (NL.IMRO.1884.CO2DEKWAKEL-VAS1) vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.
 7. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Kaag en Braassem 2022 vast te stellen.
  2. Geheimhouding te leggen op de Reactienota consultatie netbeheerders
 8. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het college opdracht te geven om de instrumenten ‘antispeculatiebeding’ en ‘opkoopbescherming’ uit te werken tot concrete voorstellen.
  2. Het college opdracht te geven om een evaluatie van de doelgroepenverordening voor te bereiden en voor te leggen aan de gemeenteraad.
  3. Het college opdracht te geven om deze instrumenten verder te onderzoeken
   a. aan- en verkoop van betaalbare woningen
   b. opgave sociaal en middensegment
   c. mogelijkheden van tijdelijke oplossingen
   d. woning splitsen
   e. verbreden starterslening
     en de raad daarover te informeren en wanneer mogelijk in een voorstel in te passen.
  4. Het college opdracht te geven om in kaart te brengen wat we kunnen doen om meer in te zetten op het middensegment en te komen tot een concreet voorstel.
  5. In te zetten op een actiever grondbeleid. Als daarmee de gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen (jongerenhuisvesting, CPO, middensegment, gemeenschappelijk wonen voor senioren, etc.) kunnen worden gerealiseerd, zal hiertoe een wijziging van de Nota Grondbeleid worden voorbereid.
 9. Voor het houden van een 100 dagengesprek met de burgemeester is het noodzakelijk er een vertrouwenscommissie wordt benoemd volgens de Verordening op de Vertrouwenscommissie 2015

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Beslispunten
  1. te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie:

  • de heer H.S. van der Star,
  • mevrouw K. Straver-Van der Wereld
  • de heer R. Wesselink
  • de heer N.G. van Egmond
  • de heer P.C. van Dijk
  1. de heer H.S. van der Star aan te wijzen als voorzitter van de vertrouwenscommissie.
 10. Op 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten. In het voorstel aan de raad is opgenomen dat de beleidsregel jaarlijks zal worden geëvalueerd. Het college heeft een evaluatie uitgevoerd en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen op de beleidsregel.

  Dit onderwerp is doorgeschoven naar de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2022.

  Voorgesteld besluit

  II. Instemmen met onderbouwing voor behoefte aan arbeidsmigranten binnen de gemeente
  II. Instemmen met gewijzigde definitie arbeidsmigrant
  III. Instemmen met de voorgestelde wijziging voor de parkeernorm
  IV. Instemmen met het opnemen van brandveiligheidseisen
  V. Instemmen met het opnemen van een minimaal gebruiksoppervlak
  VI. Instemmen met een nieuwe maximale instandhoudingstermijn (15 jaar) voor het glastuinbouwgebied
  VII. Instemmen met laten vervallen eis eigen glastuinbouw gerelateerde onderneming
  VIII. Instemmen met opnemen eis buitenruimte glastuinbouwgebied
  IX. Instemmen met opnemen eis buitenruimte bedrijventerreinen
  X. Instemmen met toevoegen van kader met provinciaal beleid

  Moties

  Titel
  Motie 1 - Arbeidsmigranten INGETROKKEN
  00:20:59 - 00:24:27 - Nick van Egmond
  00:24:27 - 00:25:14 - Sandra van Emmerik
  00:25:14 - 00:26:05 - Johan Hoogendoorn
  00:26:05 - 00:28:13 - Roy Mollers
  00:28:13 - 00:32:44 - Hans Klink
  00:32:44 - 00:33:18 - Sandra van Emmerik
  00:33:18 - 00:33:52 - Hans Klink
  00:33:52 - 00:34:28 - Nick van Egmond
  00:34:28 - 00:34:42 - Hans Klink
  00:38:32 - 00:43:03 - Floris Schoonderwoerd
  00:43:11 - 00:44:28 - Nick van Egmond
  00:44:28 - 00:44:29 - Floris Schoonderwoerd
  00:45:39 - 00:45:52 - Sandra van Emmerik
  00:45:52 - 00:46:02 - Johan Hoogendoorn
  00:46:02 - 00:46:28 - Floris Schoonderwoerd
  00:46:32 - 00:47:23 - Sandra van Emmerik
  00:47:47 - 00:48:08 - Johan Hoogendoorn
  00:48:11 - 00:49:20 - Floris Schoonderwoerd
  00:49:27 - 00:50:03 - Nick van Egmond
  00:50:30 - 00:50:58 - Inge van der Meer
  00:51:11 - 00:51:53 - Hans Klink
  00:51:53 - 00:52:47 - Floris Schoonderwoerd
  00:52:52 - 00:53:53 - Nick van Egmond
  01:06:56 - 01:07:00 - Floris Schoonderwoerd
  01:07:05 - 01:07:13 - Sandra van Emmerik
  01:07:13 - 01:07:24 - Johan Hoogendoorn
  01:07:24 - 01:07:33 - Roy Mollers
  01:07:33 - 01:07:49 - Hans Klink
  01:08:01 - 01:09:31 - Floris Schoonderwoerd
 11. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie in oktober 2020 is bepaald dat de Omgevingsvisie op een aantal thema’s geconcretiseerd kon worden. In het afgelopen jaar is hier invulling aan gegeven. Door het opstellen van gebiedsgerichte programma’s zijn de doelen en activiteiten per gebiedstype concreter beschreven. Tijdens dat traject hebben we de gemeenteraad steeds meegenomen en ook een aantal participatiemomenten georganiseerd om de programma’s met maatschappelijke- en belangenorganisaties en professionals te bespreken. Naar aanleiding van het opstellen van de programma’s, de participatie en maatschappelijke ontwikkelingen, hebben we een aantal voorgestelde wijzigingen voor de Omgevingsvisie. De gebiedsgerichte programma’s zijn, behalve het concreter maken van de visie, ook een goede voorbereiding voor het (opstellen van) Omgevingsplan. Op deze manier werken we met elkaar toe naar een Omgevingsvisie (en Omgevingsplan) voor en van Kaag en Braassem, waarin de ambities en opgaven van onze gemeente helder naar voren komen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen
  2. In te stemmen met het wijzigingsdocument van de Omgevingsvisie

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1a - windmolens en zonnevelden VERWORPEN
  Amendement 1b - windmolens en zonnevelden /gezondheid VERWORPEN
  Amendement 1c - windmolens en zonnevelden / agrarische sector VERWORPEN
  Amendement 1d - windmolens en zonnevelden / duurzame manier VERWORPEN
  Amendement 2 - Drechtzone Wijzigingsdocument Omgevingsvisie VERWORPEN
  Amendement 3 - Drechtzone Omgevingsvisie VERWORPEN

  Moties

  Titel
  Motie 2 - Omgevingsvisie Milieu Effect Rapportage AANGENOMEN
  01:28:07 - 01:29:47 - Sandra de Wagenaar
  01:29:47 - 01:36:12 - Peter van Dijk
  01:37:00 - 01:46:58 - Anja de Rijk - de Jong
  01:46:58 - 01:48:00 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:48:04 - 01:48:16 - Nick van Egmond
  01:48:16 - 01:48:35 - Anja de Rijk - de Jong
  01:48:35 - 01:49:31 - Kelly Straver - van der Wereld
  01:49:36 - 01:53:00 - Nick van Egmond
  01:53:31 - 02:06:30 - Floris Schoonderwoerd
  02:06:30 - 02:07:47 - Peter van Dijk
  02:07:47 - 02:09:27 - Floris Schoonderwoerd
  02:09:27 - 02:10:30 - Peter van Dijk
  02:10:43 - 02:11:32 - Floris Schoonderwoerd
  02:11:38 - 02:14:13 - Inge van der Meer
  02:14:13 - 02:15:01 - Anja de Rijk - de Jong
  02:15:36 - 02:17:00 - Inge van der Meer
  02:17:00 - 02:17:05 - Anja de Rijk - de Jong
  02:17:13 - 02:18:00 - Nick van Egmond
  02:18:00 - 02:18:36 - Inge van der Meer
  02:18:51 - 02:20:45 - Sandra de Wagenaar
  02:20:45 - 02:21:47 - Peter van Dijk
  02:21:47 - 02:22:55 - Sandra de Wagenaar
  02:22:55 - 02:25:52 - Nick van Egmond
  02:25:52 - 02:32:47 - Peter van Dijk
  02:32:51 - 02:39:22 - Anja de Rijk - de Jong
  02:39:38 - 02:42:12 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:42:12 - 02:42:26 - Peter van Dijk
  02:42:26 - 02:44:52 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:44:52 - 02:48:57 - Nick van Egmond
  02:49:00 - 02:49:37 - Peter van Dijk
  02:49:37 - 02:49:44 - Nick van Egmond
  02:51:52 - 02:52:34 - Kelly Straver - van der Wereld
  02:52:34 - 02:55:48 - Nick van Egmond
  02:55:54 - 02:56:19 - Floris Schoonderwoerd
  02:56:19 - 02:58:02 - Inge van der Meer
  02:58:02 - 02:58:20 - Peter van Dijk
  02:58:20 - 02:59:15 - Inge van der Meer
  02:59:15 - 02:59:28 - Peter van Dijk
  02:59:28 - 03:00:08 - Inge van der Meer
  03:00:32 - 03:01:29 - Anja de Rijk - de Jong
  03:13:37 - 03:14:28 - Peter van Dijk
  03:14:28 - 03:14:53 - Anja de Rijk - de Jong
 12. Wethouder Schoonderwoerd heeft te kennen gegeven ontslag te nemen als wethouder omdat hij een andere baan heeft gekregen. Daarmee is deze raadsvergadering de laatste waarin Floris Schoonderwoerd als wethouder zal deelnemen. Op een later moment zal er officieel afscheid van wethouder Schoonderwoerd worden genomen. Om deze laatste vergadering voor wethouder Schoonderwoerd niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan zal hij o.a. door de nestor van de raad, Ruud van der Star, worden toegesproken.

  03:40:16 - 03:53:54 - Floris Schoonderwoerd