Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 4 juli 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

CONCEPT AGENDA
definitieve agenda en stukken volgen

Agendapunten

Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Ingekomen stukken

Onderwerp
Afschrift reactie aan inwoner inzake Precedentwerking jongerenhuisvesting Floraweg Roelofarendsveen_Geredigeerd
Beantwoording schriftelijke vragen SvKB - bibliotheekvoorzieningen in KenB
Beantwoording schriftelijke vragen SvKB recreatiewoning Buurterpolder Rijpwetering
Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Sportpad
Brief college Factsheet Afval
Brief college inzake afronding nafase brand op Kaag inclusief Plan van aanpak
Brief college inzake Afronding nafase COVID-19 inclusief bijlagen
Brief college inzake benoeming voorgedragen wethouderskandidaten
Brief college inzake buitengymnastiekvoorziening
Brief college inzake digitale toegankelijkheid website
Brief college inzake portefeuilleverdeling
Brief college inzake prikkelarme woonvormen
Brief college inzake reactie op Programma van Eisen (PvE) OV concessie Zuid-Holland Noord 2024
Brief college inzake stand van zaken nieuw bedrijventerrein Roelofarendsveen
Brief college inzake transportproblemen onderstation Vriezenweg Leimuiden
Brief college inzake Treasurystatuut gemeente Kaag en Braassem 2022
Brief college inzake Uitspraak Raad van State bestemmingsplan De Kolk Oud Ade
Brief college stand van zaken financiën Holland Rijnland
Brief college Wet open overheid
Brief college wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Greenports Nederland inzake huisvesting internationale medewerkers
Informatieverzoek kleinschalige verblijfsaccommodaties aan Hollandse Plassen
Memo college inzake overzicht afgeronde principeverzoeken 1 juni 2022
Omgevingsdienst West-Holland Terugblik 2021 Samen voor een goede en veilige leefomgeving
Opvang vluchtelingen brief aan alle gemeenteraden in NL inzake opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten
Presentatie Businesscase verenigingen Sportpad
Raden in Verzet Voortgangsnotitie Juni 2022
Reactie over het grootschalig opkopen van vakantieparken_Redacted
Schriftelijke vervolgvragen SvKB - recreatiewoning Buurterpolder Rijpwetering
Schriftelijke vragen CDA - Onderstation Leimuiden
Schriftelijke vragen SvKB - bouw nieuwe recreatiewoning Buurterpolder Rijpwetering
Schriftelijke vragen SVKB - Nationaal Programma Landelijk Gebied en kabinetsstandpunt ontwikkelrichtingen landbouw
Schriftelijke vragen VVD - Sportpad nieuwe businesscase verenigingen
Sportpad Verslag fractiegesprekken 9 mei 2022
VNG ledenbrief inwerkingtreden en implementatie Wet open overheid (Woo)

Tijdens de raad van 30 mei waren de heren Blom en Jong  (VVD) en Hans Kol (CDA) afwezig. Vanavond wordt aan hun gevraagd de eed / belofte af te leggen.

Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
    3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
    4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
    5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Op grond van de geldende Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland mogen raadsleden deel uitmaken van het algemeen bestuur. De aanwezigheid van raadsleden in het algemeen bestuur is in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze wet schrijft voor omgevingsdiensten voor dat de colleges van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten een gemeenschappelijke regeling (collegeregeling) treffen. De leden van het algemeen bestuur worden bij een collegeregeling door en uit de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten aangewezen. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland dient voor wat betreft de samenstelling van het algemeen bestuur in overeenstemming te worden gebracht met de wet.

Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De presentatie vindt plaats tijdens de Context en Kaders- avond op 8 juni 2022. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond Visie en Advies op 20 juni 2022. De jaarrekening wordt vastgesteld op 4 juli 2022.

Het college wordt voorgesteld de Richtnota 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De Richtnota bevat inhoudelijk en financieel het kader voor onze gemeente voor de begroting 2023 en daaropvolgende jaren. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2023 verder worden uitgewerkt.