Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begroting

maandag 6 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  N.v.t.

  • De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur;
  • De voorzitter meldt dat Anke Kusters (D66) afwezig is met bericht van verhindering;
  • De voorzitter meldt dat er 20 raadsleden zijn.
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie PRO (7), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Thijs Mooren (Mooi K&B) is op 7 oktober 2023 getrouwd. Hilde Bax (SvKB) overhandigt Thijs namens SvKB een presentje.

 4. 4

  Reglement van Orde Artikel 31. Verslag en besluitenlijst, lid 5:
  "De vergaderdeelnemers en de voorzitter hebben het recht een voorstel tot wijziging van het concept-besluitenlijst te doen, indien deze onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is. Het wijzigingsvoorstel dient op de dag waarop de eerstvolgende vergadering plaatsvindt, voor 12:00 uur, bij de griffier te worden ingediend."

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie PRO (7), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3), Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Het college heeft de Voortgangsmonitor 2023 opgesteld, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen op de cijfers van de programmabegroting. Dit betekent dat de beleidsdoelen, inspanningen en budgetten die niet genoemd of toegelicht worden conform programmabegroting en de daarin beschikbare budgetten worden uitgevoerd. De inspanningen op de acties uit het college uitvoeringsprogramma zijn echter wel apart meegenomen in de bijlage omdat hier voor het jaar 2023 extra middelen zijn toegekend en daarmee voor 2023 niet binnen de reguliere dagelijkse werkzaamheden vallen.
  In de Context- en Kadersavond van 11 oktober is de mogelijkheid om per programma een toelichting te krijgen op de overige inzet. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld om de financiële consequenties die voortvloeien uit deze voortgangsmonitor, door de raad te laten vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie PRO (7), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Besluit

  1. de Voortgangsmonitor 2023 met per saldo een voordelig effect van € 1.252.654 vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen; 
  2. a. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2023 het budget voor huisvesting van bijzondere doelgroepen ter grootte van € 249.990 beschikbaar te stellen voor 2024; 
  b. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2023 het resterende budget voor rechtmatigheid en horizontaal toezicht ter grootte van € 330.000 beschikbaar te stellen voor 2024. 


  Bestemmingsreserves 
  3. het doen van onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserve Covid als gevolg van Covid-maatregelen; en het resterende saldo te laten vrijvallen; 
  4. dekking bijdrage sportpad ad € 6.542.497 over te hevelen van reserve algemeen naar bestemmingsreserve sportpad; 
  5. dekking bijdrage kunstgrasmiddelen van EMM en HCA ad € 831.600 over te hevelen van reserve algemeen naar bestemmingsreserve sportpad; 
  6. budget voor gebiedsontwikkeling Sport voorbereidingskosten fase 2 beschikbaar te stellen via bestemmingsreserve sportpad ad € 280.000. 


  Kredieten 
  7. een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 2; 
  8. de volgende kredieten af te sluiten: 
  - 7004134 1 assige aanhangwagen (divers) 2020 € 0
  - 7004135 1 assige aanhangwagen (actiewagen) 2020 € 0 
  - 7004136 1 assige aanhangwagen (versnipperaar) 2020 € 0 
  - 7004137 1 assige middenas aanhangwagen (actiewagen) € 0 
  9. de volgende kredieten af te sluiten: 
  - 7021016 Vervanging kunstwerken 2021 € 4.557 V 
  - 7021017 Vervanging kunstwerken 2022 € 174.896 V en het saldo over te hevelen naar bestaande krediet: 
  - 7021018 Vervanging kunstwerken 2023 € 179.453

  • De door Roy Möllers (VVD) ingediende motie wordt verworpen met 4 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 
  • Er wordt een stemverklaring afgelegd door Thijs Mooren (Mooi K&B): hij stemt tegen het raadsvoorstel.
  • Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen.

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD inzake participatiewet (voortgangsmonitor).

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging bij Voortgangsmonitor 2023
 6. 6

  Vóór 15 november 2023 moet de door de gemeenteraad vastgestelde Programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan de provincie worden aangeboden. De provincie bericht voor het einde van het jaar of zij akkoord gaat met de begroting. Hierna kan de gemeente met de in deze begroting opgenomen middelen aan de slag gaan met de voor 2024 vastgestelde beleidsdoelen en inspanningen. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld waarmee de begroting aan de gemeenteraad voor besluitvorming wordt voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (2), Fractie PRO (7), Fractie SvKB (4), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Mooi Kaag en Braassem (1)

  Besluit

  1. Programmabegroting 2024 met de volgende uitgangspunten vast te stellen: 

  • 1. Instemmen met de doelen, inspanningen en middelen zoals opgenomen in de programma’s 1 tot en met 3 van deze programmabegroting; 
  • 2. Instemmen met de financiële kaders, zoals verwoord in de begroting, onderdeel “Gehanteerde kaders voor de begroting 2024”; 
  • 3. Instemmen met het verwerken van de financiële effecten van de September circulaire als eerste begrotingswijziging op de begroting 2024-2027. 

  2. De geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2024 vast te stellen.

  • De door Roy Möllers (VVD) aangekondigde motie wordt ingetrokken en daarmee niet in stemming gebracht.
  • Er wordt een stemverklaring afgelegd door Thijs Mooren (Mooi K&B): hij stemt tegen het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen.

  Moties

  Onderwerp
  INGETROKKEN - Motie VVD inzake grip op kosten sociaal domein (programmabegroting)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toezegging bij programmabegroting 2024
 7. 7

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 22.00 uur.