Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 12 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

Concept agenda. 
Enkele stukken zullen later worden toegevoegd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en berichten van verhindering.
 2. 2
  Vaststelling van de agenda.
 3. 3
  Mededelingen.
 4. 4

  Reglement van Orde artikel 15, lid 3: "Een voorstel tot verandering dient ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de griffier te worden ingediend.".

 5. 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en de toezeggingenlijst vast.

  Om de raad op de hoogte te houden welke moties zijn afgedaan en welke moties door het college nog niet zijn afgedaan zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de raad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra ook de raad deze opvatting met het college deelt dat de motie is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht wat er nog in de pipeline zit om te worden afgedaan en is er bij voorbaat consensus over of een motie al dan niet is afgedaan.

 6. 6

  De lijst van ingekomen stukken heeft een iets andere vorm gekregen dan de raadsleden de afgelopen jaren gewend zijn. Het is nu vormgegeven als één raadsbesluit waarbij de ingekomen stukken in drie subgroepen staan weergegeven. De ingekomen stukken staan niet meer allemaal op de agenda van de raadsvergadering, dit is overzichtelijker en zijn via de "overzichten" (linker kolom in iBabs) te raadplegen.

  Reglement van Orde, Artikel 16 Ingekomen stukken

  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de raad toegezonden en ter inzage gelegd.
  2. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Aanvulling op petitie Kaag en Braassem voor Soedan
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen Mooi K&B - mailwisseling met Rijnland kade Herenweg Leimuiden
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen Mooi Kaag en Braassem - Herenweg, Leimuiden
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen Mooi Kaag en Braassem - Klaverweideweg Hoogmade
  Beantwoording schriftelijke vragen - CDA schoolverlaters
  Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem - ruiterpaden
  Beantwoording schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem inzake omgevingsvergunning Vriezekoop 11J
  Beantwoording schriftelijke vragen MooiKB inzake Herbouw Eijmershof Beatrixlaan 42 Kaag
  Beantwoording schriftelijke vragen MooiKB inzake openbare begraafplaats Woubrugge
  Beantwoording schriftelijke vragen SvkB - bouwplannen Kaag
  Beantwoording schriftelijke vragen SvKB - OZB voor verenigingen
  Behouden van de groenstrook langs HSL/A4
  Brief en informatiekaart rondom energiearmoede
  BVO Rijn en Braassem 1e kwartaal rapportage 2023
  BVO Rijn en Braassem Jaarrekening 2022 en Kadernota 2024
  Concept begroting Holland Rijnland 2024
  Conceptbegroting 2024 Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ)
  Jaarverslag Rekenkamer 2022
  Kadernota 2024 en Voorlopige Jaarstukken 2022 VRHM
  Motie gemeenteraad Dordrecht Behoud herten in park Merwestein
  Nuloptie gemeenten - Keurmerk Coffeeshops
  ODWH Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
  Oprichting Stichting Waarborgfonds veiligheidsregio's
  OVAL input Re-integratieverordening Participatiewet - jobcoaching
  Overzicht afgeronde principeverzoeken
  Overzicht afgeronde principeverzoeken mei 2023
  Petitie Kaag en Braassem voor Soedan
  Programmabegroting 2024 Hecht
  Q&A raadsbijeenkomst 6 en 13 april 2023 Holland Rijnland en Midden-Holland
  Raad voor het Openbaar Bestuur Adviesrapport 'Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities'
  Raadsinformatiebrief AB Holland Rijnland en proces Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland
  Raadsinformatiebrief inzake zaaknummer 540824 (geheim)
  Raadsinformatiebrief jeugdhulp 2024
  Raadsinformatiebrief JeugdzorgPlus
  Raadsinformatiebrief Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid 2022-2026
  Raadsinformatiebrief vergunning Beatrixlaan 42 (Eijmershof).
  Raden in Verzet Voortgangsnotitie mei 2023
  Schriftelijke vervolgvragen Mooi K&B - mailwisseling met Rijnland m.b.t. kade Herenweg Leimuiden
  Schriftelijke vervolgvragen Mooi Kaag en Braassem - Herenweg, Leimuiden
  Schriftelijke vervolgvragen Mooi Kaag en Braassem - Klaverweideweg Hoogmade
  Schriftelijke vragen Mooi K&B - storing rioolput in De Kolk
  Schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem - omgevingsvergunning Vriezekoop 11J
  Schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem - openbare begraafplaats Woubrugge
  Schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem - ruiterpaden / ruiterroutes
  Schriftelijke vragen Mooi Kaag en Braassem- Toekomstige herbouw Eijmershof Kaag
  Schriftelijke vragen PRO - Kwaliteit grondwater rond Schiphol
  Schriftelijke vragen SvkB - bouwplannen Kaag
  Schriftelijke vragen SvKB - OZB voor verenigingen
  Verzoek van inwoner over het fietspontje tussen Knooppunt 8 en Knooppunt 39
  Visitatierapport MeerWonen 2018 - 2021
  VPPG: Wetsvoorstel politieke partijen; Uitspraak zaak Richard de Mos; Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers
  VRHM ontwerp-Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027
  Zienswijze concept begroting 2024 BVO Rijn en Braassem
  Zienswijze nieuwbouw Eijmershof Parkeer en Haven siuatie
 7. 7

  Er zijn geen stukken aangeleverd waarover de geheimhouding dient te worden opgeheven.

 8. 8

  Reglement van Orde, Artikel 22 Hamerstukken en beraadslaging

  1. De voorzitter stelt de hamerstukken tegelijk aan de orde.
  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een lid uiterlijk de vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffie stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.
   3.Een stemverklaring kan worden afgelegd indien een lid aangeeft bij het aan de orde stellen van de hamerstukken tegen het voorstel geacht wil worden te hebben gestemd.
   4.De raad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de raad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
   5.Op verzoek van een lid van de raad of op voorstel van de voorzitter kan de raad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
 9. 8.c

  De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft het voorgenomen besluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Dit waarborgfonds biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen en is de afronding van een traject om de grip op de werknemersverzekeringen bij ongevallen te vergroten. Met het oprichten van de Stichting Waarborgfonds wordt het risicodragerschap door alle Veiligheidsregio’s gezamenlijk aangegaan.

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de Stichting Waarborgfonds.

 10. 8.d

  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor diverse voorzieningen op een perceel nabij Aderpolder 4 te Kaag. Het voorstel aan de gemeenteraad is de daarvoor benodigde verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. Het definitieve besluit vast te stellen om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren inzake de aanvraag voor het realiseren van vier aanlegpalen, twee seizoensligplaatsen, een walstroomvoorziening en een septictank nabij het perceel Aderpolder 4 te Kaag, met inachtneming van de overwegingen zoals deze zijn aangegeven in dit voorstel.
  2. Het definitieve besluit voor een periode van zes weken ter inzage te leggen om belanghebbenden de mogelijkheid te bieden beroep in te stellen.
 11. 8.e

  In 2022 hebben de gemeenten in Holland Rijnland de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland ingericht voor een doelmatige uitvoering van bedrijfsvoeringstaken in het kader van de Jeugdwet. Deze gemeenschappelijke regeling moet gewijzigd worden vanwege de beoogde toetreding van gemeente Voorschoten per 1 januari 2024. Ook moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het college stelt de gemeenteraad voor om een zienswijze op deze wijzigingen in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) vast te stellen en in te dienen bij het bestuur van de SOZ.

 12. 8.f

  De gemeenschappelijke regeling (GR) van het regionaal samenwerkingsorgaan Hecht wordt aangepast op grond van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeenteraad moet op grond van de Wgr in staat worden gesteld om een zienswijze af te geven over de voorgestelde wijzigingen.
  Het voorstel is om in te stemmen met de aangepaste GR.

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht vast te stellen

 13. 8.g
  Benoeming burgerlid fractie PRO Kaag en Braassem (STUKKEN WORDEN NAGEZONDEN).
 14. 9
  Beëdiging burgerlid PRO Kaag en Braassem + plaatsvervangend raadsgriffier
 15. 10

  Eind 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het College Uitvoeringsprogramma (CUP). Het CUP is een mooie vertaling van het raadsbrede akkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’. Vervolgens zijn de verschillende thema’s verder uitgewerkt om de prioritering te kunnen bepalen.
  De gemeenteraad is de afgelopen maanden actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze vervolgstap. Er is een klankbordgroep ingesteld om het proces van een vernieuwde CUP 2.0 met elkaar af te stemmen. Daarnaast is er door de fracties aangegeven welke prioritering zij wenselijk vinden. Op basis hiervan is dit voorstel gemaakt. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde prioritering vast te stellen zodat de financiële gevolgen kunnen worden verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  1. De voorgestelde prioritering vast te stellen zoals in de bijlage is weergegeven.
  2. Ter inhoudelijke onderbouwing van bovenstaande financiële consequenties bijgevoegd CUP 2.0 vast te stellen.
  3. De financiële consequenties voor 2023 uit de lopende begroting te dekken en de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.
  4. De financiële consequenties voor 2024 mee te nemen in het proces richting begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2028, waarmee een integrale afweging kan worden gemaakt tussen de Richtnota inclusief effecten meicirculaire en septembercirculaire en de prioritering vanuit het CUP 2.0.
 16. 11

  Het college wordt voorgesteld de Richtnota 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De Richtnota bevat een financieel kader voor onze gemeente voor de begroting 2024 en daaropvolgende jaren. Hierin is opgenomen de onvermijdbare ontwikkelingen alsmede de wettelijke verplichtingen aan de lastenzijde van de begroting. Later volgt o.a. de meicirculaire. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2024 verder worden uitgewerkt.

  Voorgesteld besluit

  1. De financiële kaders vast te stellen ter verwerking in de begroting 2024 en de meerjarenraming voor 2025-2027, inhoudende:
  I. In te stemmen met de uitgangspunten bij het opstellen van de Richtnota:
  a. Verhogen van de geraamde salarislasten met 10%
  b. Indexeren gemeentelijke belastingen en leges en waar contractueel mogelijk de huren en pachten met een index van 5,2 %
  c. de budgetten voor de verbonden partijen in overeenstemming brengen met de diverse begrotingen 2024 van de verbonden partijen, (gem 7%) en autonome groei.
  d. 100% kostendekkende tarieven voor leges.
  e. de overige budgetten actualiseren op basis van overeengekomen prijsafspraken en gesignaleerde en te verwachten prijsontwikkelingen
  f. Na verschijnen van de Meicirculaire 2022 en de junibrief de algemene uitkering bij te stellen op basis van de Meicirculaire en junibrief.
  II. Het vaststellen van de onontkoombare ontwikkelingen met financiële consequenties, die meegenomen worden in het nieuwe begrotingsbeeld;
  III. Het opnemen van de middelen voor de realisatie van Focus met Ambitie in de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026;
  IV. Het opnemen van de middelen voor de genomen besluiten uit de begroting 2023 en in het meerjarenbeeld 2024-2026.

  2. Opdracht te geven aan ons college om na het zomerreces te komen met een nota van actualisatie ter voorbereiding op de algemene beschouwingen voor de begroting 2024. Hierin zullen keuzes moeten worden gemaakt om een sluitend meerjarenbeeld te kunnen presenteren. Gelet op de vele ontwikkelingen zullen wij enkele scenario’s presenteren inclusief een voorkeursscenario vanuit ons college.

 17. 12

  De concept zienswijzen voor de begrotingen 2024 van 5 van de 6 gemeenschappelijke regelingen worden aangeboden aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Het gaat om Holland Rijnland, Omgevingsdienst West Holland, Hecht, Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem en Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.
  De conceptbegroting van de Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt pas na 9 mei aangeboden voor zienswijze en deze zal één cyclus later (gemeenteraad 3 juli 2023) in de gemeenteraad geagendeerd staan.

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Holland Rijnland vast te stellen;
  2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen;
  3. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Hecht vast te stellen;
  4. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de BVO Rijn en Braassem vast te stellen;
  5. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de SOZ Holland Rijnland vast te stellen.
 18. 13
  Sluiting.