Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 6 mei 2024

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt
Toelichting

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar (Reglement van orde:


Artikel 6. Openbaarheid van presidiumvergaderingen).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Sandra de Wagenaar (PRO) is verhinderd en wordt vervangen door Evert Henrotte (PRO);
  Gino Wesselman (D66) is verhinderd en wordt vervangen door Carsten Zwaaneveld (D66).

  Besluit

  Er is bij dit agendapunt geen besluit genomen.

  1. De voorzitter opent om 18:01 uur de vergadering.
  2. De voorzitter doet de mededeling dat Sandra de Wagenaar (PRO) vervangen wordt door Evert Henrotte (PRO);
  3. De voorzitter doet de mededeling dat Gino Wesselman (D66) vervangen wordt door Carsten Zwaaneveld (D66).
  4. Thijs Mooren (Mooi K&B) is bij aanvang van de vergadering afwezig en is vanaf 18:09 uur aanwezig.
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Naar aanleiding van een vraag van Evert Henrotte (PRO Kaag en Braassem) over de raadsdag op 24 mei aanstaande wordt hierbij het programma voor die dag bijgeplaatst.

  Besluit

  Er is bij dit agendapunt geen besluit genomen.

  1. De voorzitter doet de mededeling dat er een raadsmiddag wordt georganiseerd op 24 mei 2024;
  2. Anja de Rijk - de Jong (CDA) doet de mededeling dat zij verheugd is met de nieuwe nieuwsbrief van de gemeente Kaag en Braassem;
  3. Anja de Rijk - de Jong (CDA) doet de mededeling dat er sinds kort nieuwe fractie e-mailadressen zijn (bijvoorbeeld fractie-cda@raad.kaagenbraassem.nl). E-mails gericht aan deze e-mailadressen worden verspreid onder alle leden van de fractie waaraan de e-mail is gericht.
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewizijgd vastgesteld.

 5. 5

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige leden van het presidium ter kennis gebracht.

 6. 5.A

  • Sandra de Wagenaar en Roy Möllers: De gemeenteraad heeft een half uur stil gestaan bij het vaststellen van de agenda van de vergadering, het verplaatsen van categorieën, moties vreemd en andere zaken. Kan dit efficiënter worden vormgegeven?
  • Roy Möllers: inzake de mededeling van Thijs Mooren over de griffie t.a.v. het bijplaatsen van stukken bij agendapunt Bestemmingsplan ‘Achterdijk 2, Rijpwetering’: het zeggen dat de griffie geen voorstellen mag doen is onjuist: de griffie mag allerlei zaken voorstellen/adviseren en uiteindelijk is het aan de raad om een besluit te nemen. Voorts: het is niet netjes om de griffie in deze context te noemen in de openbare vergadering, zij kunnen immers geen duiding geven. Het betreft interne advisereing van de griffie aan de raad.

  Besluit

  1. Bij de vaststelling van de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen worden voorstellen tot het wijzigen van de agenda (ordevoorstellen) direct in stemming gebracht met de stemkastjes. Dit geldt eveneens voor voorstellen voor het verplaatsen van stukken die op de Lijst van Ingekomen Stukken staan alsook voor de voorstellen ten aanzien van de lijst met moties en lijst met toezeggingen.

  Ten aanzien van het tweede punt van Roy Möllers (VVD), namelijk het noemen van de griffie tijdens de gemeenteraadsvergadering, is aangekondigd dat de gemeenteraad de fatsoensnormen betreffende het niet noemen van ambtenaren/leden van de griffie in acht zullen worden genomen.

 7. 6
  Planning/diverse agenda’s.
 8. 6.A.0

  Besluit

  De jaaragenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  1. Op 5 juni 2024 wordt er een extra Hoorzitting bestemmingsplannen gepland;
  2. Op 3 juli 2024 wordt er een extra Context en Kadersvergadering gepland.
 9. 6.A.1

 10. 6.A.2

  Op 27 mei gaat een bestemmingsplan naar 3 of 5 juni.


  3 juni is overvol, vandaar het verzoek voor een extra avond. 5 juni is makkelijker omdat het later dan in het college kan. Ook handiger met versturen uitnodigingen.

  Besluit

  Akkoord.

 11. 6.A.3

  Besluit

  Niet akkoord. De extra Context en Kadersvergadering wordt op 3 juli 2024 gepland.

 12. 6.A.4

  Besluit

  Niet akkoord. De griffie zal contact opnemen met Greenport Aalsmeer voor een nieuwe datum en de opties wederom voorleggen aan het presidium.

 13. 6.A.5

  Naar aanleiding van de uitnodiging aan de raadsleden om op 15 mei 2024 de informatieavond voor inwoners bij te wonen, wil Roy Möllers (VVD) met het presidium bespreken of iedereen het eens is dat de C&K over dit onderwerp, die eerder was aangekondigd, wordt afgelast. (raadsleden kunnen de volledige tekst van deze uitnodiging vinden in "Uitnodigingen raads en burgerleden". (deze is te raadplegen als er is ingelogd)

  Besluit

  Er wordt bij dit agendapunt geen besluit genomen.

  Tijdens het spreekhalfuur met het college op maandag 13 mei 2024 wordt de gelegenheid geboden aan de fracties om vragen over de LES te stellen.

 14. 6.B

 15. 6.C.1

  Besluit

  1. De agenda wordt vastgesteld.
  2. De Hoorzitting bestemmingsplannen wordt parallel gehouden met de Visie en Adviesvergadering.
 16. 6.C.2

  Besluit

  1. De agenda wordt vastgesteld.
  2. De Visie en Adviesvergdaering wordt parallel gehouden met de Hoorzitting bestemmingsplannen.
 17. 6.D

  Besluit

  1. De agenda wordt vastgesteld.
  2. Aan de agenda worden twee moties toegevoegd:
  • Motie van CDA, SvKB en Mooi K&B inzake Omgevingsplan Dorpsvisie Hoogmade;

  • Motie van Mooi K&B inzake Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen.

 18. 6.E.1

  Besluit

  1. De agenda wordt vastgesteld.
  2. De Hoorzitting bestemmingsplannen wordt parallel gehouden met de Context en Kadersvergadering.
 19. 6.E.2

  Besluit

  1. De agenda wordt vastgesteld.
  2. De Context en Kadersvergadering wordt parallel gehouden met de Hoorzitting bestemmingsplannen.
 20. 6.F

 21. 6.G.1

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 22. 6.G.2

  Besluit

  De presentatie wordt niet op deze datum ingepland. De griffie zal contact opnemen met Greenport Aalsmeer voor een nieuwe datum en de opties wederom voorleggen aan het presidium.

 23. 6.H

  Besluit

  De agenda wordt opgesplitst in twee vergaderingen die parallel aan elkaar worden gehouden:

  • In de raadzaal: 1. Zuid-Hollands programma landelijk gebied; 2. Woningbouwopgave gebiedsontwikkeling Braassemerland, sessie 1.
  • In de trouwzaal: 1. Ontwikkelprogramma participatie; 2. Opdracht Driemaster Welzijn en Preventie.
 24. 6.I

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 25. 6.J

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat de onderwerpen Richtnota en AZC worden toegevoegd aan de agenda.

 26. 6.K

  Besluit

  1. De agenda wordt vastgesteld;
  2. De vergadering wordt op 3 juli 2024 gepland i.p.v. op 26 juni 2024.
 27. 7
  Lopende en organisatorische vragen.
 28. 7.A

  Besluit

  Het college van B&W wordt gevraagd om met een voorstel van een programma te komen. Dat voorstel wordt geagendeerd voor de presidiumvergadering van 24 juni 2024.

 29. 7.B

  Besluit

  1. Ten aanzien van punt 1 in de memo "Gesprek in presidium over de categorie “feitelijke vragen” waarbij een nader standpunt gewenst is over het onderscheid feitelijke vraag en vraag om informatie met politieke context, een politieke verantwoordingsvraag, en met name de plek waar dat oordeel wordt gegeven over de soort vragen": de griffie stuurt vragen zoals die bij de griffie zijn ingediend door aan het college van B&W. Het college van B&W zal oordelen of de vragen dan feitelijk dan wel schriftelijk van aard zijn. Het college stelt de vragensteller hiervan schriftelijk in kennis.

  2. De overige punten in de memo worden geagendeerd ter bespreking in de eerstvolgende presidiumvergadering d.d. 24 juni 2024.

 30. 7.C

  Besluit

  De griffie krijgt de opdracht om opties te verkennen voor een aan de raadzaal gelijkend vergadersysteem voor in de trouwzaal, met de voorwaarde dat dit vergadersysteem ook mobiel inzetbaar is voor vergaderingen buiten het gemeentehuis.

  Ten aanzien voor het budget voor een eventueel aan te schaffen vergadersysteem zal de griffier dit afstemmen met de gemeentesecretaris.

 31. 7.D

  Besluit

  Besloten vergaderingen van de gemeenteraad (V&A, C&K, financiële commissie en gemeenteraadsvergaderingen) zullen worden opgenomen en achter een wachtwoord worden geplaatst.

  De personen die bevoegd zijn om opnamen van besloten vergaderingen te bekijken/besluisteren kunnen de wachtwoorden die toegang verschaffen tot die opnamen opvragen bij de griffie.

 32. 7.E

  Besluit

  De griffie krijgt de opdracht om het invoeren van spreektijden in het vergadersysteem van de raadzaal te onderzoeken en indien het invoeren van spreektijden in het vergadersysteem mogelijk blijkt, zal de griffie komen met voorstellen voor het verdelen van de spreektijden.

 33. 7.F

  Memo op 3 mei 2014 om 17.30 uur bijgeplaatst.

  Besluit

  Als antwoord op haar brief stuurt de griffier een e-mail aan Hilde Bax (SvKB) waarin te kennen wordt geven dat het presidium het vervelend vindt dat een raadslid zich onvoldoende gehoord voelt en dat er lessen zijn getrokken uit de bijzondere procedure tijdens de hoorzitting op 4 maart 2024. Als bijlage wordt de memo gestuurd.

 34. 7.G

  Besluit

  Anja de Rijk - de Jong (CDA) zal namens Kaag en Braassem deelnemen aan de klankbordgroep. Bij verhindering zal Evert Henrotte (PRO) haar vervangen.

 35. 7.H

  Milène Junius, de externe vertrouwenspersoon van onze raad heeft, via de griffie, gevraagd of er een mogelijkheid is kennis te maken met de fracties. De griffie heeft aangegeven dit voor te leggen aan de leden van het presidium.

  Besluit

  Milène Junius zal worden uitgenodigd om op één avond kennis te maken met de fracties tijdens hun fractievergaderingen.

 36. 8

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden vragen voor beantwoording doorgestuurd aan betrokkenen zodat de antwoorden kunnen worden besproken in de vergadering.

 37. 8.A

  Besluit

  De griffie zal komen met een voorstel.

 38. 8.B

  Besluit

  Er is bij dit agendapunt geen besluit genomen.

  De opmerkingen van de heer Möllers die in het AD in de kantlijn staan bij een stuk over de samenwerking tussen Nieuwkoop en Kaag en Braassem i.h.k.v. de spreidingswet zijn best gevoelig. De conclusie is dat we zorgvuldig met deze materie moeten omgaan.

 39. 9

  Besluit

  Er is bij dit agendapunt geen besluit genomen.

  De voorzitter sluit om 19:30 uur de vergadering.