Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 8 januari 2024

18:00 - 19:25
Locatie

Collegekamer

Voorzitter
A. (Astrid) Heijstee - Bolt
Toelichting

De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, zie Artikel 6. Openbaarheid van presidiumvergaderingen (reglement van orde).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Na een lange afwezigheid van Sandra de Wagenaar is zij per 1 januari weer terug als fractievoorzitter van PRO Kaag en Braassem. Evert Henrotte heeft Sandra al die tijd vervangen en zal derhalve weer terugtreden uit het presidium.


  Kelly Straver, SvKB, die op 18 december jl afscheid heeft genomen als gemeenteraadslid zal in het presidium worden vervangen door Roland van Beurden.

  Besluit

  N.v.t.

  De voorzitter opent de vergadering om 18:02 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  N.v.t.

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst van 13 november 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven voor welke vergadering een terugblik nuttig is. Dit wordt dan aan de overige leden van het presidium ter kennis gebracht.


  Roy Möllers heeft gevraagd om terug te blikken op de raadsvergadering van 27 november 2023, waarbij hij met name het gedrag van een raadslid op die avond wil bespreken.


  Roland van Beurden heeft gevraagd om terug te blikken op proces van het corrigeren van verkeerde/onvolkomen stukken voor de raadsvergadering van 18 december 2023 (en de voorbereidende V&A-commissie).

  Besluit

  N.v.t.

  Dit agendapunt is besproken.

 6. 6

  • Visie en Adviesvergadering d.d. 22 januari 2024 (zie concept-agenda: er zijn twee moties toegevoegd aan de concept-agenda);
  • Hoorzitting bestemmingsplannen d.d. 22 januari 2024 (vooralsnog geen onderwerpen);
  • Financiële commissie d.d. 29 januari 2024 (zie concept-agenda);
  • Context en Kadersvergadering d.d. 12 februari 2024 (zie concept-agenda);
  • Hoorzitting bestemmingsplannen d.d. 12 februari 2024 (vooralsnog geen onderwerpen).

  Besluit

  • De concept-agenda financiële commissie d.d. 29 januari 2024 is akkoord, met dien verstande dat er wordt gekeken of het proces rondom de P&C-cyclus en de rol daarin van de financiële commissie mogelijk ook kan worden  besproken. De ambtelijke organisatie zal de mogelijkheden hiervoor bespreken en afstemmen met de griffie.
  • De concept-agenda Visie en Advies d.d 22 januari 2024 is akkoord, met de wijziging dat agendapunt 9 "Motie CDA inzake Orange-week" vervalt op verzoek van de indiener.
  • De concept-agenda Context en Kaders d.d. 12 februari 2024 is akkoord, met de toevoeging dat het Initiatiefvoorstel "Groen licht voor de boom" (zie agendapunt 6.I.) ook wordt geagendeerd. Het CDA spreekt haar voorkeur uit aan het college om eerst de GREX te behandelen, dan het initiatiefvoorstel en daarna landelijk gebied.

  Inzake de jaaragenda

  • Het CDA ziet graag het onderwerp "Communicatievisie" op de lange termijn agenda. Indien hierover een update wordt gegeven via een raadsinformatiebrief is dat ook akkoord.
  • Eind februari komt de ambtelijke organisatie met een update inzake het aantal hoorzittingen voor het tweede kwartaal.
  • D66 wijst op het gegeven dat er nog meerdere onderwerpen staan geagendeerd voor het eerste kwartaal, maar dat deze nog niet zijn ingepland. Tijdens de volgende presidiumvergadering van 12 februari zullen deze onderwerpen, voor zover mogelijk, concreet over de resterende vergaderingen worden verdeeld. 
  • VVD wil graag meer duidelijkheid over de behandeling van de bestemmingsplannen in de hoorcommissies. Nog te vaak is te onduidelijk voor raadsleden, en ook voor inwoners, wat de kaders zijn waarover wordt beslist. De gemeentesecretaris komt het 1e of 2e kwartaal met een voorstel om dit met de raad in C&K-verband te bespreken.
 7. 6.I

  Voorgestelde data:

  • Context en Kaders 12 februari 2024;
  • Visie en Advies 4 maart 2024;
  • Gemeenteraad 18 maart 2024.

  Besluit

  De voorgestelde data (Context en Kaders 12 februari 2024, Visie en Advies 4 maart 2024, Gemeenteraad 18 maart 2024) voor de behandeling van het voorstel zijn akkoord.

 8. 6.II

  Tijdens de bijeenkomst met de BVO Rijn en Braassem d.d. 6 december 2023 is besproken dat er een nieuwe bijeenkomst gepland moet worden eind Q1, met als onderwerp Transformeren GR BVO (in combinatie met aanpassingen WGR). Het presidium wordt gevraagd een datum te kiezen. Mogelijke opties zijn:

  • 7 februari 2024
  • 28 februari 2024
   OPMERKING
   Omdat intussen nog overleg heeft plaatsgevonden met de griffie van Alphen aan den Rijn zal staande de vergadering hierover nadere mededelingen worden gedaan.

  Besluit

  De datum 28 februari 2024 is akkoord, met dien verstande dat de raadsleden voorafgaand aan de bijeenkomst duidelijk en helder geïnformeerd worden over wat er van wordt verwacht tijdens de bijeenkomst.

 9. 6.III

  De werkgroep veilige Schoolroute heeft de fractievoorzitters benaderd met de onderstaande brief. Intussen is met de fractievoorzitters een afspraak gemaakt om tijdens dit presidium een datum te prikken.


  Beste Fractievoorzitters van de Gemeente Kaag & Braassem,


  Vanuit de **Werkgroep Veilige Schoolroute**benaderen wij u over de zorgwekkende verkeerssituatie in Roelofarendsveen. Onze eigen acties zijn gericht op de wandel- & fietsroutes voor kinderen en ouders richting de Kiem, maar we benaderen het vraagstuk ook graag in een breder perspectief en visie op de ruimtelijke ordening in de gemeente.


  Wij maken ons nog altijd grote zorgen over de situatie en willen daarover met u persoonlijk in gesprek. De werkgroep wil daarbij de resultaten van het onderzoek naar de verkeerssituatie op het Noordeinde en de Kerkweg liever niet afwachten.  Daarom maken wij graag begin van het nieuwe jaar een afspraak, zodat een delegatie vanuit onze werkgroep (minimaal 2 vertegenwoordigers) met u in gesprek kan. Voor het afstemmen van de afspraak kan contact opgenomen worden met E-MAILADRES BEKEND BIJ DE GRIFFIE.  Wij hopen van u te horen!


  Met vriendelijke groeten,
  Mede namens de gehele werkgroep,


  Loes Hoogenboom

  Besluit

  De fracties gaan op 29 januari 2024 van 18.45 uur tot 19.30 uur met de werkgroep Veilige Schoolroute in gesprek over de verkeerssituatie in Roelofarendsveen. In overleg met de werkgroep wordt de bijeenkomst opgenomen. Indien een fractie niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst, zal de werkgroep worden gevraagd of zij op een later tijdstip op 29 januari 2024 met de afwezige fractie in gesprek wil gaan.

 10. 7
  Lopende en organisatorische vragen.
 11. 7.I

  Thijs Mooren (Mooi K&B) heeft bij de griffier zijn ongenoegen geuit ten aanzien van het feit dat de initiatiefnemers van het Sportpad met alle fracties afzonderlijk een gesprek willen voeren over de ontwikkelingen. De heer Mooren geeft aan dat in het verleden is afgesproken dat in dit soort gevallen er voorafgaand aan de fractievergaderingen een gemeenschappelijke bijeenkomst met alle fracties zal worden georganiseerd. dit om een verschil in informatieniveau tussen de fracties te voorkomen. De griffie heeft deze afspraak niet kunnen vinden. 
  Daarop heeft de heer Mooren gevraagd dit te agenderen op deze presidiumvergadering om deze afspraak alsnog te maken. Advies griffie: deze afspraak lijkt onmogelijk te maken te zijn daar het aan de insprekers zelf is om een afspraak te maken met een afzonderlijke fractie. Wanneer insprekers aangeven dat zij met de fracties afzonderlijk willen spreken verstrekt de griffie, als dienstverlening, slechts de mailadressen van de fractievoorzitters, de griffie maakt deze afzonderlijke afspraken niet.

  Besluit

  N.v.t.

  Vanwege afwezigheid van de heer Mooren is dit agendapunt niet behandeld. Het agendapunt zal in overleg worden doorgeschoven naar de volgende presidiumvergadering.

 12. 7.II

  Enige tijd geleden heeft de voorzitter voorgesteld om met de raad een tweedaagse bindingsbijeenkomst te organiseren. Tijdens een dergelijk bijeenkomst kunnen dan verschillende onderwerpen aan de orde worden gesteld en daarin de verdieping worden gezocht. Daarnaast is er de mogelijkheid dat raadsleden elkaar op een andere, wellicht een meer persoonlijke manier, elkaar leren kennen door naast de meer serieuze onderdelen ook recreatieve elementen aan het programma toe te voegen.


  Er worden u twee opties gegeven wanneer deze tweedaagse zou kunnen plaatsvinden:
  optie A: donderdag 23 en vrijdag 24 mei
  optie B: Vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei 


  Hoewel het programma nog moet worden gemaakt wordt gedacht aan de volgende tijden: 
  eerste dag: aanvang rond lunchtijd
  tweede dag: einde na de lunch (rond 14.00 uur)

  Besluit

  Een meerderheid van de fracties heeft een voorkeur uitgesproken voor optie B: vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei, met daarbij de aantekening dat de fracties van PRO, SvKB en D66 niet volledig aanwezig (kunnen) zijn. Daarnaast is vanuit de CDA-fractie de voorkeur uitgesproken om twee zaterdagochtenden te organiseren en niet een tweedaagse met overnachting. 


  Een delegatie uit de raad, bestaande uit Roland van Beurden (SvKB), Gino Wesselman (D66) en Sandra de Wagenaar (PRO) zal in gesprek gaan met de burgemeester over de inhoud en de vorm van de tweedaagse.

 13. 7.III

  -De fractie PRO heeft aangegeven voorstander te zijn.
  -De fracties van SvKB en D66 staan respectievelijk gematigd en minder positief tegenover deze insights voor raadsleden. Met name is het de vraag op welke wijze de resultaten met de raad worden besproken.
  De overige fracties zullen tijdens de vergadering hun standpunt mededelen.
  Op deze laatste vraag van SvKB kan worden aangegeven dat er tijdens de raad-tweedaagse een dagdeel aan de uitkomsten van de insights kan/zal worden besteed.

  Besluit

  Het voorstel om een Insights-onderzoek te doen met de raadsleden wordt met een meerderheid aangenomen.

  SvKB en D66 spreken de wens uit dat er wordt nagedacht op welke wijze de resultaten van het onderzoek bijdragen aan het (in de toekomst) beter functioneren van de raad.

 14. 7.IV

  Het presidium wordt gevraagd een besluit te nemen over de volgende twee beslispunten.
  Beslispunt 1 Raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om reiskosten met terugwerkende kracht te declareren vanaf medio 2021. Een declaratieformulier wordt op korte termijn beschikbaar gesteld. Een ieder die vanaf medio 2021 lid is/was van de raad zal op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid om reiskosten te declareren. De reiskosten zullen, net als bij de ambtelijke medewerkers, op basis van een declaratie worden uitbetaald aan het betreffende raadslid. Het is dus de verantwoordelijkheid van het raadslid deze kosten al dan niet te declareren. 04-01-24 
  Beslispunt 2 De reiskosten voor de burgerleden worden door de fracties zelf vergoed uit het jaarlijks beschikbaar gestelde budget.


  De bijlage is geheim omdat hierin persoonlijke gegevens vermeld zijn. De inhoud geeft een indicatie hoeveel reiskosten de individuele raadsleden kunnen declareren. Het gesommeerde bedrag staat in het memo vermeld.

  Besluit

  Iedereen stemt in met de twee voorgestelde beslispunten, te weten:  Beslispunt 1 Raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om reiskosten met terugwerkende kracht te declareren vanaf medio 2021. Een declaratieformulier wordt op korte termijn beschikbaar gesteld. Een ieder die vanaf medio 2021 lid is/was van de raad zal op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid om reiskosten te declareren. De reiskosten zullen, net als bij de ambtelijke medewerkers, op basis van een declaratie worden uitbetaald aan het betreffende raadslid. Het is dus de verantwoordelijkheid van het raadslid deze kosten al dan niet te declareren.  Beslispunt 2 De reiskosten voor de burgerleden worden door de fracties zelf vergoed uit het jaarlijks beschikbaar gestelde budget.

 15. 7.V

  Het presidium wordt gevraagd een besluit te nemen over het volgende beslispunt:
  Beslispunt


  Er wordt een werkgroep in het leven geroepen die gaat onderzoeken of een aanpassing van de gedragscode moet worden gedaan en die, wanneer een aanpassing van de gedragscode noodzakelijk wordt geacht, voorstellen doet om tot aanpassing van de huidige gedragscode te komen.


  De gedragscode is alhier te vinden: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR608008/1

  Besluit

  Het voorstel voor het formeren van een werkgroep die onderzoek zal doen naar actualisatie van de gedragscode is unaniem akkoord. De griffie informeert bij de fracties wie er in de werkgroep zal plaatsnemen. Er is een voorkeur voor een vertegenwoordiging in de werkgroep van alle fracties.

 16. 8

  De leden worden verzocht om uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 9.00 uur aan de griffie aan te geven welke vragen er zijn voor de rondvraag. Zo nodig worden vragen voor beantwoording doorgestuurd aan betrokkenen zodat de antwoorden kunnen worden besproken in de vergadering.


  Roy Möllers (VVD) heeft aangegeven van gedachten te willen wisselen over een signaal dat in de werkgeverscommissie aan de orde is geweest. In overleg met de heer Möllers zal worden gekeken op welke wijze dit het beste kan worden besproken, De uitkomst hiervan volgt later.


  Roland van Beurden (SvKB) wil graag het proces van het corrigeren van verkeerde/onvolkomen stukken bespreken.

  Besluit

  N.v.t.

  • Op verzoek van de VVD zijn de omgangsvormen in de raad besproken.
  • SvKB brengt voor het voetlicht dat zij tijdens de V&A-vergadering van 4 december 2023 hebben ingestemd met het doorzetten van het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit inzake de Regionale Agenda als hamerstuk, vanwege de toezegging van het college dat het voorstel nog werd aangepast (het stuk over de Baan en Sotaweg zou uit het voorstel worden verwijderd). SvKB spreekt haar voorkeur uit dat dit wordt opgenomen in de besluitenlijst, hetgeen nu niet was gedaan. Daarnaast werd het voorstel uiteindelijk pas na drie nieuwe versies en drie dagen voor de raadsvergadering van 18 december 2023 correct gewijzigd. SvKB benadrukt dat dat proces beter moet.  
  • In de nog op te richten werkgroep rondom de actualisering van de gedragscode zal eveneens aandacht worden besteed aan de samenwerking van de fracties met de griffie.
 17. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.27 uur.