Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Context en Kaders

woensdag 8 juni 2022

20:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Volgt
Toelichting

Het college schetst de context bij een bepaald onderwerp en vraagt de raadsleden kaders te geven waarmee het college aan de slag kan.

Door een extra (besloten) bijeenkomst is het aanvangstijdstip gewijzigd naar 20.00 uur. Excuus voor het ongemak.

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:01:05 - 00:02:36 - NO NAME
  00:02:36 - 00:02:52 - Voorzitter
  00:02:52 - 00:03:14 - NO NAME
  00:06:16 - 00:06:38 - Voorzitter
  00:06:38 - 00:08:15 - Kelly Straver
  00:08:15 - 00:08:27 - Voorzitter
  00:10:00 - 00:13:53 - NO NAME
 2. Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De presentatie vindt plaats tijdens de Context en Kaders- avond op 8 juni 2022. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond Visie en Advies op 20 juni 2022. De jaarrekening wordt vastgesteld op 4 juli 2022.

  Voorgesteld besluit

  Resultaat

  1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van
   € 6.673.523 voordelig;
   2a. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 (restant) budget meerjarig beschikbaar te stellen vanaf 2022:
   Focus met ambitie I:
  • € 1.641.566 Kunstgrasvelden;
  • € 249.719 Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein;
   2b. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2022 (m.u.v. Molendag in 2023):
   Focus met ambitie I:
  • € 254.742 Huisvesting bijzondere doelgroepen;
  • € 11.246 Integrale gebiedsvisie Sportpad;
   Overig:
  • € 32.051 Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid;
  • € 211.631 Transitievisie Warmte;
  • € 50.000 Verlenging van de Landschapstafel Rijn- en Veenstreek;
  • € 10.500 Molendag;
  • € 132.216 Algemene uitkering taakmutaties;
  • € 20.147 DU inburgering;
  • € 36.641 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
  • € 68.810 Opleidingsbudget;
   2c. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 incidenteel nieuw budget beschikbaar te stellen voor AmandiHuis ad € 50.000 in 2023 en € 50.000 in 2024;
   en het resterende voordelige resultaat van € 3.854.254 toe te voegen aan de algemene reserve.
   Bestemmingsreserves
  1. ten laste van de bestemmingsreserve wegeninfrastructuur, budget van € 1.352.976 door
   te schuiven naar 2022;
  2. in te stemmen met het mandateren van het college tot het doen van onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserve Covid als gevolg van Covid-maatregelen, waarbij achteraf via voortgangsrapportage en jaarrekening verslag wordt gedaan.

   Grondexploitaties
  3. de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht op de rapportage MPG, de MPG en individuele grondexploitaties ex artikel 25, 3e lid van de Gemeentewet te bekrachtigen:
  • Braassemerland (grondexploitatie)
  • Nieuwe Wetering Noord
  • Centrumplan Leimuiden
  • Elzenlaan - Woubrugge
  • Voormalig gemeentehuis Rijnsaterwoude
  1. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  2. de grondexploitatie Connexxionterrein Leimuiden en ESW Gerardusschool af te sluiten per 31 december 2021;
  3. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 8.185.452.
   Dubieuze debiteuren
  4. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op
   € 118.730;
  5. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 411.040.
   Kredieten
  6. de volgende kredieten af te sluiten:
  • 7001006 Ambtswoning burgemeester € 594.083 V
  • 7004103 Bedrijfswagen Renault Master (Groen A) € 0
  • 7004107 Trilplaat klein Revo € 0
  • 7004125 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen B) € 0
  • 7004127 Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen C) € 0
  • 7004132 IVECO 18-BRG-7 € 0
  • 7004133 Bedrijfsauto’s Toyota (2x) en VW Caddy 2020 € 0
  • 7004144 Perscontainer papier 2020 € 1 N
  • 7004150 Winterdienstuitrusting Iveco Daily (VGB-08-S) € 0
  1. de volgende kredieten af te sluiten in verband met kapitalisatie:
  • 7057007 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2021 € 368.915 V
  • 7021006 IMNOR wegen 2019+2020 € 911.760 V
  • 7021011 IMNOR wegen 2021 € 1.136.813 V
  • 7072013 GRP2020 Vrij verval € 1.703.416 V
  • 7072016 GRP2021 Vrij verval € 1.028.376 V
  • 7072014 GRP2020 Vervangen gemalen € 262.034 V
  • 7072017 GRP2021 Vervangen gemalen € 548.348 V
  • 7072015 GRP2020 Bouwkundige vervangingen € 52.300 V
  • 7072018 GRP2021 Bouwkundige vervangingen € 224.000 V
   en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe kredieten:
  • 7057008 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2022 € 368.915
  • 7021012 IMNOR wegen 2022 € 2.048.573
  • 7072019 GRP 2022 vrij verval € 2.731.792
  • 7072020 GRP 2022 Vervangen gemalen € 810.382
  • 7072021 GRP 2022 Bouwkundige vervangingen € 276.300
  1. het volgende krediet uit te splitsen in verband met afschrijvingstermijnen:
  • 7042003 IKC Leimuiden 2020 € 325.365 V
   en een deelsaldo over te hevelen naar nieuw krediet:
  • 7042010 Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden € 325.365
  1. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:
  • 7042003 IKC Leimuiden 2020 31-12-2022
  • 7042006 IKC Rijnsaterwoude 31-12-2022
  • 7042008 Nieuwbouw IKC Oude Wetering voorbereiding 31-12-2025
  • 7042010 Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden 31-12-2022
  • 7052001 Nieuwbouw Tweesprong voorbereiding 31-12-2026
  • 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan 31-12-2022
  • 7021016 Vervanging kunstwerken 2021 31-12-2022
  • 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag 31-12-2022
  • 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 31-12-2022
  • 7004130 Vervanging vloerbedekking gemeentehuis 31-12-2023
  • 70041xx Voertuigen / gereedschappen 2022 - 2025
   Interbestuurlijk Toezicht
  1. bijlage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.
  00:13:53 - 00:14:21 - Voorzitter
  00:14:21 - 00:15:35 - NO NAME
  00:15:35 - 00:16:52 - Voorzitter
  00:16:52 - 00:18:44 - NO NAME
  00:18:44 - 00:19:16 - Peter van Dijk
  00:19:16 - 00:20:19 - NO NAME
  00:20:19 - 00:20:34 - Voorzitter
  00:20:34 - 00:20:43 - Anja de Rijk
  00:20:43 - 00:21:05 - Marcel Doze
  00:21:05 - 00:22:23 - NO NAME
  00:22:23 - 00:22:27 - Anja de Rijk
  00:22:27 - 00:22:34 - Voorzitter
  00:22:34 - 00:23:16 - Peter van Dijk
  00:23:16 - 00:23:22 - NO NAME
  00:23:22 - 00:24:24 - Voorzitter
  00:25:03 - 00:25:21 - Peter van Dijk
  00:25:21 - 00:25:29 - NO NAME
  00:25:29 - 00:25:43 - Voorzitter
  00:25:43 - 00:25:54 - Inspreker
  00:25:54 - 00:26:00 - NO NAME
  00:26:00 - 00:31:46 - Inspreker
  00:31:46 - 00:31:58 - Voorzitter
  00:31:58 - 00:34:27 - Carsten Zwaaneveld
  00:34:27 - 00:35:31 - Voorzitter
  00:35:31 - 00:35:34 - Inspreker
  00:35:34 - 00:36:08 - Carsten Zwaaneveld
  00:36:08 - 00:36:55 - Voorzitter
  00:36:55 - 00:37:02 - Peter van Dijk
  00:37:02 - 00:37:14 - Rick van Seggelen
  00:37:14 - 00:37:43 - Voorzitter
  00:37:46 - 00:38:01 - Carsten Zwaaneveld
  00:38:01 - 00:38:42 - Inspreker
  00:38:42 - 00:39:08 - Anja de Rijk
  00:39:08 - 00:39:40 - NO NAME
  00:39:40 - 00:42:13 - Voorzitter
  00:42:13 - 00:43:29 - NO NAME
  00:43:29 - 00:44:17 - Inspreker
  00:44:17 - 00:45:11 - NO NAME
  00:45:59 - 00:46:02 - Inspreker
  00:46:02 - 00:46:41 - NO NAME
  00:48:29 - 00:48:42 - Voorzitter
  00:48:42 - 00:49:20 - Rick van Seggelen
  00:49:20 - 00:50:37 - Voorzitter
  00:50:37 - 00:52:31 - Inspreker
  00:52:31 - 00:53:00 - Anja de Rijk
  00:53:00 - 00:53:35 - Inspreker
  00:53:35 - 00:53:42 - Anja de Rijk
  00:53:42 - 00:53:51 - Voorzitter
  00:53:51 - 00:54:09 - Anja de Rijk
  00:54:09 - 00:54:30 - Peter van Dijk
  00:54:30 - 00:55:25 - NO NAME
  00:55:25 - 00:56:06 - Inspreker
  00:56:06 - 00:56:25 - Peter van Dijk
  00:56:25 - 00:57:16 - Voorzitter
  00:57:16 - 00:58:31 - Peter van Dijk
  00:59:13 - 01:03:21 - Inspreker
 3. De Richtnota bevat inhoudelijk en financieel het kader voor onze gemeente voor de begroting 2023 en daaropvolgende jaren. Op basis van de Richtnota zal de begroting 2023 verder worden uitgewerkt.

  01:03:21 - 01:03:41 - Voorzitter
  01:04:38 - 01:05:03 - Anja de Rijk
  01:05:03 - 01:05:40 - Inspreker
  01:05:40 - 01:05:47 - Voorzitter
  01:05:47 - 01:05:57 - Carsten Zwaaneveld
  01:05:57 - 01:07:14 - Inspreker
  01:07:14 - 01:07:26 - Carsten Zwaaneveld
  01:07:38 - 01:08:30 - Inspreker
  01:08:30 - 01:08:38 - Carsten Zwaaneveld
  01:08:38 - 01:15:29 - Inspreker
  01:15:29 - 01:15:42 - Voorzitter
  01:15:42 - 01:15:51 - Anja de Rijk
  01:15:51 - 01:16:15 - Inspreker
  01:16:15 - 01:16:18 - Voorzitter
  01:16:18 - 01:16:40 - Rick van Seggelen
  01:16:40 - 01:16:49 - Inspreker
  01:16:49 - 01:17:07 - Rick van Seggelen
  01:17:07 - 01:19:25 - Inspreker
  01:19:25 - 01:19:27 - Voorzitter
  01:19:27 - 01:19:42 - Peter van Dijk
  01:19:42 - 01:20:01 - Inspreker
  01:22:26 - 01:22:48 - Anja de Rijk
  01:22:48 - 01:23:06 - Inspreker
  01:23:06 - 01:23:25 - Voorzitter
  01:23:25 - 01:23:30 - Inspreker
  01:23:30 - 01:23:46 - Anja de Rijk
  01:23:46 - 01:23:48 - Inspreker
  01:23:48 - 01:24:11 - Voorzitter
  01:24:13 - 01:25:14 - NO NAME
  01:25:14 - 01:27:27 - Inspreker
  01:27:35 - 01:28:28 - Carsten Zwaaneveld
  01:28:28 - 01:28:34 - Inspreker
  01:28:34 - 01:28:37 - Carsten Zwaaneveld
  01:28:37 - 01:29:06 - Inspreker
  01:29:06 - 01:29:14 - Voorzitter
  01:29:14 - 01:29:29 - NO NAME
  01:29:29 - 01:29:47 - Inspreker
  01:29:47 - 01:30:27 - Peter van Dijk
  01:30:27 - 01:31:07 - Inspreker
  01:31:07 - 01:31:17 - NO NAME
  01:31:17 - 01:32:25 - Inspreker
  01:32:25 - 01:32:27 - Voorzitter
  01:32:27 - 01:33:08 - Anja de Rijk
  01:33:08 - 01:34:02 - Voorzitter