Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 22 april 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Astrid Heijstee - Bolt

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en berichten van verhindering. - 19:30
 2. 2

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Raadsinformatiebrief inzake Bestemmingsplan ‘Achterdijk 2, Rijpwetering’.

  Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag van Mooi K&B inzake Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 3. 3
  Mededelingen. - 19:32
 4. 4

  Artikel 31. Verslag en besluitenlijst, lid 5 (reglement van orde):
  De vergaderdeelnemers en de voorzitter hebben het recht een voorstel tot wijziging van het concept-besluitenlijst te doen, indien deze onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is. Het wijzigingsvoorstel dient op de dag waarop de eerstvolgende vergadering plaatsvindt, voor 12:00 uur, bij de griffier te worden ingediend.

 5. 5

  De raad stelt het overzicht van de moties en het overzicht van de toezeggingen vast.


  Om de raad op de hoogte te houden welke moties en toezeggingen wel en niet door het college zijn afgedaan en wat de tussentijdse updates m.b.t. de uitvoering van de moties en toezeggingen zal er elke raadsvergadering een overzicht aan de gemeenteraad ter instemming worden voorgelegd. Het college is gevraagd in een raadsvoorstel of in een collegebrief expliciet aan te geven wanneer een motie/toezegging is afgedaan. Dit zal dan op de lijst komen te staan met een verwijzing naar het raadsvoorstel of collegebrief. De motie zal van de lijst gehaald worden, zodra de raad de opvatting met het college deelt dat een motie/toezegging is afgedaan. Op deze manier houdt de raad overzicht op de stand van zaken van de moties en de toezeggingen.

 6. 5.I

  De griffie houdt een lijst bij waarop de moties staan opgenomen. Een reactie over de voortgang van de afhandeling van de moties is toegevoegd. Het college heeft de geactualiseerde lijst vastgesteld.

 7. 5.II

  De griffie houdt van elke door een collegelid gedane toezegging in een raadsvergadering een lijst bij. Een reactie over de voortgang van de afhandeling van de toezeggingen is toegevoegd. Het college heeft de geactualiseerde lijst vastgesteld.

 8. 6

  Artikel 32. Ingekomen stukken (reglement van orde)
  1. Bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad, worden met een voorstel tot afdoening in een bepaalde categorie op een Lijst Ingekomen Stukken geplaatst die aan de raadsleden wordt toegezonden en ter inzage wordt gelegd.


  2. Er zijn vijf categorieën waarin een ingekomen stuk kan worden ingedeeld, namelijk:
  I. voor kennisgeving aannemen;
  II. verzoek aan het college om een afschrift van de beantwoording aan de raad te sturen;
  III. het college vragen om een concept antwoord voor te bereiden;
  IV. ter bespreking aan de raad aanbieden;
  V. de griffier vragen een concept antwoord voor te bereiden.


  3. Maandag 16:00 uur de week voor de raadsvergadering sluit de griffier de Lijst Ingekomen Stukken voor die betreffende vergadercyclus. Ingekomen stukken die na dit moment binnenkomen bij de griffier worden geplaatst op de Lijst Ingekomen Stukken van de raadsvergadering van de vergadercyclus daarna.


  4. Fracties kunnen de volgende dag, de dinsdag, verzoeken voor een andere dan voorgestelde afdoening toegelicht toesturen aan de griffier.


  5. Op de woensdag publiceert de griffier een overzicht openbaar op de vergaderagenda waarin alle verzoeken inclusief toelichting vermeld staan.


  5.a. Indien de in lid 3, 4 en 5 genoemde dagen op een feestdag vallen, wordt naar bevind van zaken de genoemde dagen aangepast.


  6. Alle verzoeken tot verplaatsing naar categorie II worden altijd gehonoreerd en worden enkel ter kennisname gedeeld door de voorzitter tijdens de raadsvergadering.


  7. Alle verzoeken tot verplaatsing naar categorie III, IV of V worden door de voorzitter in stemming gebracht. Hierover wordt niet beraadslaagd.


  8. Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van de voorzitter, of in geval van onverwijlde spoed de griffier, de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Schriftelijke vragen fractie Mooi K&B inzake principeverzoek Oudendijkseweg 28, Woubrugge
  Aangenomen Motie gemeente Kerkrade "Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen"
  Aangenomen motie gemeenteraad Berg en Dal "Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen"
  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA inzake (dementie)zorgcomplexen Leimuiden.
  Beantwoording schriftelijke vragen fractie Mooi K&B inzake bijgestelde omgevingsvisie.
  Beantwoording schriftelijke vragen fractie Mooi K&B inzake Herenweg.
  Beantwoording schriftelijke vragen fractie Mooi K&B inzake RIB Dorpshart Leimuiden, Grietpolderweg.
  Beantwoording schriftelijke vragen fractie Mooi K&B inzake toezegging Floraweg-Geestweg.
  Bewonersbrief - foutieve berekeningen Hof Noordeinde
  Bewonersbrief inzake watermanagement
  Bewonersbrief inzake wateroverlast
  BVO jaarrekening 2023 en kadernota 2025.
  Hecht Ontwerpbegroting 2025
  Ingekomen brief inzake klimaatverandering
  Jaarplan Rekenkamer Kaag en Braassem 2024
  Jaarverslag en de jaarrekening van de Adviesraad Sociaal Domein
  Kwartaalrapportage Greenport Aalsmeer Q4 2023.
  Ontwerpregeling 14de wijziging Gemeenschappelijke regeling ODWH.
  Overzicht afgeronde principeverzoeken
  Petitie Protest tegen ontsluitingsweg wijk Kaperhof via Turfeiker en Bateweg
  Raadsbrief Holland Rijnland inzake ETHOS-telling Holland Rijnland 2024
  Raadsinformatiebrief “Procedure Behandeling Invulling Spreidingswet”.
  Raadsinformatiebrief aankoop perceel achter Noordeinde 236 RAV (uitbreiding IKC Kaskade Roelofarendsveen).
  Raadsinformatiebrief Grietpolder
  Raadsinformatiebrief inzake Evenementenbeleid.
  Raadsinformatiebrief inzake Scheef huisje.
  Raadsinformatiebrief inzake Tijdelijke huisvesting Kaskade.
  Raadsinformatiebrief inzake Toezegging quick wins verkeer Leimuiden.
  Raadsinformatiebrief inzake Uitvoeringsprogramma 2024 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).
  Raadsinformatiebrief inzake Update communicatievisie / uitvoeringsplan.
  Raadsinformatiebrief inzake Update proces Noordeinde – Zuideinde.
  Raadsinformatiebrief meerjarenbegroting
  Raadsinformatiebrief Stand van zaken Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied
  Raadsinformatiebrief uitspraak Raad van State bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’.
  Raadsinformatiebrief vaststelling Regionaal Beleidsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden
  Schriftelijke vragen CDA en SvKB inzake Nieuwsbrief
  Schriftelijke vragen D66 inzake klimaatadaptieve bouw
  Schriftelijke vragen fractie D66 inzake de sloop-nieuwbouwplannen van MeerWonen.
  Schriftelijke vragen fractie D66 n.a.v. de actuele berichtgeving over trend daling vaccinatiegraad.
  Schriftelijke vragen fractie Mooi K&B inzake Scheef Huisje
  Schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake Vitaliteit Hoogmade.
  Tegemoetkoming winkeliers Leimuiden.
  Uitnodiging tot ondertekening ICAN Cities Appeal door leden van Mayors for Peace
  Verzoek tot het indienen van zienswijze op de Begroting 2025 ODWH
 9. 7

  Artikel 26. Hamerstukken (reglement van orde)
  1. De voorzitter stelt hamerstukken tegelijk aan de orde.


  2. Over een hamerstuk vindt geen beraadslaging plaats, tenzij een raadslid uiterlijk de vrijdag 12:00 uur voorafgaande aan de raadsvergadering een verzoek bij de griffier heeft ingediend, voorzien van een duidelijke motivatie om er een bespreekstuk van te maken. De griffier stuurt dit verzoek door naar alle raadsleden. De voorzitter stelt het verzoek vervolgens aan de orde bij de vaststelling van de agenda. De raad beslist over het verzoek.


  3. Een raadslid kan een stemverklaring afleggen indien het raadslid bij het aan de orde stellen van de hamerstukken aangeeft tegen een of meer van de betreffende voorstellen geacht wil worden te hebben gestemd.

 10. 7.C

  Voorgesteld wordt om een wijziging door te voeren in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2024. Het gaat daarbij alleen om Paragraaf 2.2 ‘Voorfase’ van de Tarieventabel. In de huidige situatie schept het artikel onbedoeld en onnodig verwarring.
  Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld waarin de raad wordt voorgesteld een wijziging op de verordening vast te stellen.

 11. 7.D

  De methode voor het bepalen van de stemverhouding bij besluitvorming in het algemeen bestuur wordt aangepast en dit wordt verwerkt in de 14e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH. De gemeenteraad moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen in staat worden gesteld om een zienswijze af te geven over de voorgestelde wijziging. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

 12. 7.E

  Op 18 december 2023 zijn door de raad de Financiële verordening, Controleverordening, Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur, Controleprotocol, Normenkader en Visie op Control (de operationele inbedding van de nieuw te implementeren verantwoordelijkheden voor processen en controle in de primaire organisatie én ook in het college uit te werken in de besturingsprocessen) vastgesteld.


  Het normenkader was voorlopig. Het college heeft het raadsvoorstel vastgesteld om het normenkader 2023 nu definitief vast te stellen. Er zijn een paar wijzigingen. In Q2 zal er een herijking plaatsvinden van het normenkader met nieuwe wet- en regelgeving 2024.

 13. 7.F

  Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd "Paarse Krokodil sociaal domein"
 14. 7.G

  In het kader van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Kaag en Braassem 2023 dient de fractie elk jaar verantwoording af te leggen, in de vorm van een summier en globaal overzicht, over de uitgaven welke zijn gedaan met de financiële bijdrage die ze over het jaar 2023 hebben ontvangen. De fractie overlegt uiterlijk drie maanden na het einde van een kalenderjaar het genoemde overzicht aan de raad. De raad stelt na controle van het overzicht de hoogte vast van de definitieve financiële bijdrage aan de fractie. 
  Over 2023 hebben alle fracties een overzicht overlegd en kan worden vastgesteld dat de uitgaven voldoen aan de voorwaarden die aan de uitgaven zijn gesteld in de verordening. Niet alle fracties hebben de volledige financiële bijdrage gebruikt en zijn daarom gehouden het niet gebruikte deel terug te storten.

 15. 8

  Het college is voornemens om in samenwerking met gemeente Nieuwkoop uitvoering te geven aan de taakstelling die aan de gemeente wordt opgelegd rond de opvang van asielzoekers, mede gelet op de Spreidingswet. Aan de raad wordt voorgesteld het uitgangspunt en de vervolgstappen in dit proces vast te stellen.
  Raadsvoorstellen worden gewoonlijk besproken in een V&A-vergadering. Omdat dit voorstel een tussenstap betreft naar besluitvorming over de uiteindelijke locatie voor de opvang van asielzoekers, stelt het college voor dit voorstel direct te agenderen voor de raadsvergadering van 22 april.
  Het college heeft het raadsvoorstel en de raadsinformatiebrief vastgesteld.

 16. 9

  De initiatiefnemer is voornemens om het huidige gebruik van zijn gronden behorend bij Hazenpad 1 te Roelofarendsveen juridisch-planologisch mogelijk te maken en tevens een nieuwe woning te realiseren. Het bestemmingsplan zal als ontwerp ter visie worden gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden zienswijzen kenbaar te maken.

 17. 10
  Sluiting. - 21:15