Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Context en Kaders

maandag 19 juni 2023

21:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Nick van Egmond

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van een controleverklaring en accountantsverslag. Met dit raadsvoorstel legt het college de jaarstukken aan de gemeenteraad voor. De presentatie vindt plaats tijdens de Context en Kaders- avond op 19 juni 2023. De volgende bespreking vindt plaats op raadsavond Visie en Advies op 21 juni 2023. De jaarrekening wordt vastgesteld op 3 juli 2023.

  Voorgesteld besluit

  Resultaat
  1. het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen met een gerealiseerd resultaat van
  € 8.962.641 voordelig;
  2a. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 (restant) budget beschikbaar te stellen in 2023:
  Focus met ambitie I:
  - € 249.990 Huisvesting bijzondere doelgroepen;
  - € 6.175 Integrale gebiedsvisie Sportpad;
  Overig:
  - € 32.051 Project DU Brede aanpak dak/thuisloosheid;
  - € 34.461 Integratieuitkering inburgering;
  - € 30.000 Volwassenenfonds Sport & Cultuur;
  - € 7.200 Uitstel van een vroegsignaleringssysteem;
  - € 1.036.028 Bekostiging Opvang Ontheemden Oekraïne (BOOO);
  - € 212.654 Transitievisie Warmte;
  - € 214.818 Uitvoeringskosten klimaatakkoord;
  - € 80.630 Plaatsing laadpalen;
  - € 15.172 DU kerkenvisie;
  - € 20.000 Inhuur omgevingswet;
  - € 1.519.877 Algemene uitkering taakmutaties;
  - € 36.641 Kwaliteitsimpuls dienstverlening;
  - € 69.523 Opleidingsbudget;
  - € 63.301 Implementatie/uitbreiding telefooncentrale;
  - € 82.500 E-formulieren;
  2b. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 incidenteel nieuw budget beschikbaar te stellen voor Rechtmatigheidsverantwoording Project ad € 550.000 en Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht ad € 180.000 in 2023;
  inclusief de (rest)budgetten die bij de jaarrekening 2021 meerjarig beschikbaar zijn gesteld voor Kunstgrasvelden FmA (€ 1.641.566) en Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein FmA (€ 181.036);
  en het resterende voordelige resultaat van € 2.699.019 toe te voegen aan de algemene reserve.
  Bestemmingsreserves
  3. ten laste van de bestemmingsreserve wegeninfrastructuur, budget van € 865.980 door
  te schuiven naar 2023;
  4. ten laste van de bestemmingsreserve Covid, budget van € 480.564 door
  te schuiven naar 2023;
  Grondexploitaties
  5. de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
  6. de grondexploitatie Elzenlaan Woubrugge af te sluiten per 31 december 2022;
  7. het saldo van de voorziening voor de geprognosticeerde verliezen van de in exploitatie genomen gronden te bepalen op € 8.490.397.
  Dubieuze debiteuren
  8. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren (regulier en belastingen) te bepalen op
  € 184.780;
  9. het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren bijstandscliënten (SOZA) te bepalen op € 425.289.
  Kredieten
  10. de volgende kredieten af te sluiten:


  - 7042006 IKC Rijnsaterwoude € 12.594 V
  - 7042010 Herinrichting openbaar gebied IKC Leimuiden € 0
  - 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan € 44.388 V
  - 7057001 Ontwikkeling Ghoybos 2015 € 0
  - 7004146 Strooier Stratos 15-27 (2x) € 3.823 V
  - 7004147 Strooier Stratos 06-12 (2021) € 2.623 V
  - 7072028 Auto tbv riool € 14.170 N
  - 7004141 Lasapparaat 2020 € 5.000 V

  11. het volgende krediet af te sluiten in verband met kapitalisatie:


  - 7057008 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2022 € 369.472 V

  en het saldo over te hevelen naar bestaande/nieuwe krediet:

  | - | 7057009 Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2023 | € 369.472 | |

  12. de einddatum van de volgende kredieten te bepalen op:

  | - | 7042007 IKC Woubrugge | 31-12-2026 |
  | - | 7021015 Aanleg infrastructuur Sportpad | 31-12-2026 |
  | - | 7021020 Infrastructuur IKC Woubrugge 2024 | 31-12-2026 |
  | - | 7025001 Vervanging veerstoepen Kaag| 31-12-2023 |
  | - | 7042011 Gymnastiekvoorziening Rsw 2022 | 31-12-2023 |

  Interbestuurlijk Toezicht
  13. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) vast te stellen.

  00:00:03 - 00:05:59 - Nick van Egmond - Wethouder