Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadswerkgroep Financien

woensdag 10 oktober 2018

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Marcel Doze

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Wat willen we bereiken
  Juist en betrouwbare verantwoording afleggen aan de raad en verder in control blijven door de ontwikkelingen (zowel incidenteel als structureel) te volgen en prognoses voor 2018 hierop aan te passen.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Ons college legt verantwoording af aan de raad onder overlegging van de bestuursrapportage 2018. Daarnaast komen we meer in control, door de structurele effecten die zichtbaar zijn geworden bij de analyse te verwerken in de begroting 2019 en verder.

  Voorgesteld besluit

  Resultaat:

  1. de bestuursrapportage 2018 met per saldo een nadelig effect van € 521.655 vast te stellen,
   inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen;
   Kredieten:
  2. een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 1;
  3. de volgende kredieten bij te ramen:
  • 7021002 Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan € 105.000 N
  • 7021005 IMNOR wegen 2018 € 297.120 N
  • 7042004 Bouw Brede School Hoogmade € 88.000 N
  • 7072007 GRP2018 Vrij verval € 176.481 N
  1. het volgende krediet af te sluiten:
  • 7072001 GRP 2014-2018 € 125.000 V
   Algemene reserve:
  1. een bedrag van € 124.312 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het
   afwaarderen van schoolgebouw ter Does;
  2. de dekking voor het afwaarderen van de scholen Leimuiden, begroot in 2018, door te schuiven
   naar 2020 voor de dan geldende boekwaarde;
   Bestemmingsreserves:
  3. de bestemming/doelstelling van de egalisatiereserve wegen te verbreden met alle (wegen)
   infrastructuurgerelateerde uitgaven: zoals wegen, wegenverlichting, bruggen, vaarwegen en
   groen;
   N207
  4. een bedrag van € 525.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van de
   gerealiseerde westelijke Parallelweg N207 ter hoogte van Rijnsaterwoude;
  5. de onttrekking aan de bestemmingreserve grondexploitatie ad € 300.000, bedoeld voor
   Passage Leimuiden, in te zetten ter dekking van de gerealiseerde westelijke Parallelweg N207
   ter hoogte van Rijnsaterwoude.
 4. 4

  Wat willen we bereiken
  De gemeente wil voor het einde van het jaar beschikken over een door de provincie goedgekeurde begroting voor het jaar 2019. Met deze begroting komen de middelen beschikbaar die nodig zijn voor de door de gemeente uit te voeren taken in 2019. Deze taken bestaan voor een heel groot deel uit reguliere taken die de gemeente jaarlijks uitvoert en voor een deel taken volgend uit het vastgestelde DIN 2019-2022.
  Om de raad te kunnen ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak is bij deze programmabegroting voor 2019-2022 eenzelfde opzet gehanteerd als de afgelopen jaren. Uitgangspunt hierbij is geweest:
   om de raad transparante informatie te geven door de gekozen indeling van de programmabegroting, met drie programma’s, waarbij ieder programma weer is onderverdeeld in subprogrammaonderdelen; thema’s;
   om per thema een zo concreet mogelijke uitwerking te geven van de door de raad gewenste beleidsdoelen. Deze zijn gekoppeld aan de door het college te leveren inspanningen in deze raadsperiode. Dit alles is uitgewerkt in het doelen- en inspanningennetwerk (DIN), zoals vastgesteld is bij de Perspectiefnota 2019-2022.
  Tevens is beoogd met de begroting 2019-2022 het volgende te bereiken:
   het fasegewijs vrijgemaakte budget te handhaven, voor een goed onderhoud van de openbare ruimte in de komende jaren;
   het conform de vastgestelde Perspectiefnota 2019-2022 vrijhouden van middelen voor de ingezette inspanningen waarvoor extra budget nodig is;
   voldoende marge houden in het (meerjaren) begrotingsresultaat om de gekwantificeerde risico’s te kunnen afdekken bij een door de raad vastgestelde weerstandsratio van 1-1.4;
   de daarna resterende marge beschikbaar houden voor het versterken van de reservepositie in met name 2019-2021 en het behouden van deze ruimte voor het dekken van de lasten die voortvloeien uit de ambities die zijn genoemd in de Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk”.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Voor 15 november wordt de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2019-2022 aan de provincie aangeboden. De provincie bericht voor het einde van het jaar of zij akkoord gaat met de begroting, waarna de gemeente met de in deze begroting opgenomen middelen in 2019 aan de slag kan gaan met de voor dat jaar geplande taken. De extra taken die vanaf 2019 naast de reguliere jaarlijkse taken worden uitgevoerd zijn uitgewerkt in de Perspectiefnota 2019-2022 bij de programmathema’s in het DIN 2019-2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de programmabegroting 2019-2022, waarin de uitgangspunten van de vastgestelde Perspectiefnota 2019-2022, inclusief de in dit raadsvoorstel genoemde ontwikkelingen na de Perspectiefnota 2019 zijn verwerkt.
  2. Vaststellen van de geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen 2019.
 5. 5

  Het CDA heeft verzocht bovenstaand onderwerp aan de agenda van de werkgroep toe te voegen

 6. 6

  Het CDA heeft verzocht bovenstaand onderwerp aan de agenda van de werkgroep toe te voegen

 7. 7
  Sluiting