Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelsvorming politieke avond

maandag 3 december 2018

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Kelly Straver - van der Wereld
Toelichting

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

 5. 5

  Dhr. Wolvers (MMO) spreekt in m.b.t. het verzoek hybridegrasveld

 6. 6
  Vragenkwartier
 7. 7

  Wat willen we bereiken
  In het GRP is vastgelegd hoe Kaag en Braassem in de periode 2019-2023 invulling geeft/wenst te geven aan de zorgplichten:
  a. Afvalwater. De doelmatige inzameling en het transport van het stedelijke afvalwater (huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, eventueel gemengd met hemelwater en/of grondwater), dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen;
  b. Hemelwater. De doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater;
  c. Grondwater. Het in openbaar gebied treffen van doelmatige maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Naast de diverse reguliere werkzaamheden vallend onder de exploitatie worden daarvoor de komende jaren onderzoeken en investeringen (vervangings- en verbeteringsmaatregelen) uitgevoerd ten behoeve van het taakveld riolering. Nadruk ligt op klimaatadaptatie en participatie van inwoners.
  De uit te voeren maatregelen zijn weergegeven op pagina 4 en 5.

  Voorgesteld besluit

  1. Het GRP vast te stellen en de financiƫle consequenties voor de rioolheffing 2019 mee te nemen in
   de berekening van de tarieven rioolheffing 2019
  2. Voorgestelde klimaatadaptatiemaatregelen in een periode van 10 jaar uit te voeren;
  3. Inwoners actief te stimuleren mee te werken aan projectmatige afkoppeling van verhard oppervlak
   van de gemengde riolering;
  4. De bestaande reserve riolering op te laten gaan in de bestaande egalisatievoorziening riolering.
 8. 8

  Op 10 oktober is de raadscommisie RO bijeen geweest waar o.m. de uitgangspunten van het bestemmingsplan zijn toegelicht. PRO Kaag en Braassem heeft verzocht deze te agenderen. Het Presidium stelt voor om deze te agenderen in de oordeelsvormende avond.
  Er is een aangepaste versie van de uitgangspunten met toevoeging van de input besproken tijdens de raadscommissie RO.

 9. 9

  Op 10 oktober is de raadscommisie RO bijeen geweest waar o.m. de uitgangspunten van het bestemmingsplan zijn toegelicht. PRO Kaag en Braassem heeft verzocht deze te agenderen. Het Presidium stelt voor om deze te agenderen in de oordeelsvormende avond.
  Er is een aangepaste versie van de uitgangspunten met toevoeging van de input besproken tijdens de raadscommissie RO.

 10. 10

  De gemeentelijke belastingverordeningen die in 2019 van kracht worden, moeten ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De besluiten die zijn genomen bij de vaststelling van de Perspectiefnota dan wel de Programmabegroting 2019 zijn hierin verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de belastingverordeningen 2019 inclusief tarieventabel 2019:
  a. Verordening afvalstoffenheffing 2019
  b. Verordening forensenbelasting 2019
  c. Legesverordening 2019
  d. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018,
  e. Verordening marktgeld 2019
  f. Verordening onroerendezaakbelasting 2019
  g. Verordening precariobelasting 2019
  h. Verordening rioolheffing 2019
  i. Verordening roerendezaakbelasting 2019

 11. 12
  Sluiting