Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvorming raad

maandag 12 maart 2018

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Marina van der Velde - Menting
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:11 - 00:06:19 - Marina van der Velde - Menting
 2. 2

  00:05:13 - 00:06:19 - Marina van der Velde - Menting
  00:06:19 - 00:06:57 - Esther Loos
  00:06:57 - 00:08:00 - Marina van der Velde - Menting
  00:08:00 - 00:08:08 - Esther Loos
  00:08:08 - 00:09:59 - Marina van der Velde - Menting
 3. 3

  00:08:43 - 00:09:59 - Marina van der Velde - Menting
 4. 4

  00:08:54 - 00:09:59 - Marina van der Velde - Menting
 5. 5

 6. 6

  Beslispunten

  1. Een krediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de veerstoepen op Kaageiland en de jaarlijkse kapitaallasten ad € 31.975,28 vanaf 2019 ten laste te brengen van de budgettaire ruimte.
  2. De afschrijvingstermijn, in afwijking van de Financiële verordening, te bepalen op 50 jaar.

  Wat willen we bereiken
  Een duurzame oplossing voor de veerstoepen zodat de bereikbaarheid verzekerd is voor de inwoners van Kaageiland.


  Wat gaan we daarvoor doen
  De veerstoepen op Kaageiland zullen worden vervangen waarbij we rekening houden met een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Omdat we de bereikbaarheid van het eiland voor de bewoners dienen te garanderen gaan er ook aanvullende maatregelen genomen worden in de vorm van een tijdelijke overzetlocatie.

 7. 7

  Beslispunten

  1. het ontwerpbestemmingsplan Locatie Gerardusschool Oude Wetering ter inzage te leggen;
  2. de grondexploitatie Gerardusschool vast te stellen;
  3. € 100.559 ten laste te brengen van de algemene reserve, conform de risico-inventarisatie en kwantificering in de programmabegroting 2018-2021;
  4. geheimhouding op te leggen op de grondexploitatie.

  Wat willen we bereiken
  Het oorspronkelijke doel was het bieden van huisvesting voor woningzoekenden in de sociale sector door het realiseren van ten minste 150-200 extra sociale huurwoningen in de periode 2016-2020. Het resultaat draagt bij aan de doelen uit het Raadsakkoord “Anders denken, anders doen” op het thema passende huisvesting voor iedereen en het voornemen tot aanpassing van bestemmingsplannen waar ontwikkeling dat nodig maakt.


  De gemeenteraad heeft na een uitvoerig en rumoerig traject op 15 mei 2017 besloten de locatie Gerardusschool in Oude Wetering nader te onderzoeken op geschiktheid voor sociale woningbouw. Hiermee kwam deze locatie in de plaats van de locatie Schoolbaan, die tot op dat moment op de prioriteitenlijst stond. Daarbij is per amendement opgeroepen om hierbij het Traject omgevingsparticipatie (TOP-traject) in te zetten om de omgeving te betrekken bij het opstellen van een plan voor woningbouw op deze locatie.


  De afgelopen maanden heeft het participatietraject plaatsgevonden. Dit was een energiek traject met betrokken omwonenden. Onder de aanwezigen was een duidelijke tweedeling zichtbaar tussen potentiële toekomstige bewoners van de te realiseren appartementen en toekomstige buren. Dit heeft geleid tot inhoudelijke en constructieve gesprekken.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt voorgesteld 29 sociale huurappartementen te realiseren op de locatie Gerardusschool in Oude Wetering. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de input van het participatietraject; de voorkeursvariant van het overgrote deel van de deelnemers aan het participatietraject is vrijwel één op één overgenomen in het ontwerpbestemmingsplan

  00:09:27 - 00:09:59 - Marina van der Velde - Menting
  00:09:59 - 00:11:15 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:11:15 - 00:12:41 - Alwin Koek
  00:12:41 - 00:15:26 - Kelly Straver - van der Wereld
  00:15:26 - 00:15:31 - Marina van der Velde - Menting
  00:15:31 - 00:16:17 - Ton van Velzen
  00:16:17 - 00:16:47 - Laura van Klink
  00:16:47 - 00:17:56 - Marina van der Velde - Menting
 8. 8

  Beslispunten
  Het toevoegen van een onderdeel aan artikel 2:57 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening waarvan de tekst luidt:
  ‘d. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats indien de hond niet is aangelijnd.’


  Wat willen we bereiken
  Het voorkomen van incidenten waarbij loslopende honden schapen en lammeren opjagen.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Artikel 2:57 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening wijzigen

  00:17:32 - 00:17:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:17:56 - 00:18:20 - Fred Zoetendaal
  00:18:20 - 00:18:26 - Marina van der Velde - Menting
  00:18:26 - 00:18:27 - Fred Zoetendaal
  00:18:27 - 00:19:42 - Marina van der Velde - Menting
  00:19:42 - 00:19:48 - Esther Loos
  00:19:48 - 00:19:59 - Fred Zoetendaal
  00:19:59 - 00:21:16 - Esther Loos
  00:21:16 - 00:24:15 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:24:15 - 00:26:04 - Ton van Velzen
  00:26:04 - 00:27:26 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:27:26 - 00:28:25 - Laura van Klink
  00:28:25 - 00:28:36 - Ton van Velzen
  00:28:36 - 00:28:46 - Laura van Klink
  00:28:46 - 00:29:17 - Marina van der Velde - Menting
  00:29:59 - 00:30:18 - Alwin Koek
  00:30:18 - 00:31:03 - Marina van der Velde - Menting
  00:31:03 - 00:31:29 - Fred Zoetendaal
  00:31:29 - 00:31:55 - Marina van der Velde - Menting
  00:31:55 - 00:32:28 - Karin van der Kaaden - van Klink
  00:32:28 - 00:33:16 - Marina van der Velde - Menting
 9. 9.

  Beslispunten

  1. De beantwoording van de zienswijzen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Hoekstuk 10A te Kaag’ vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Wat willen we bereiken
  Stimuleren en faciliteren van de recreatieve (overnachtings)mogelijkheden binnen de gemeente met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit en inpasbaarheid ter plaatse.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Het vaststellen van het bestemmingsplan zodat het college de omgevingsvergunning voor het realiseren van de recreatiewoning kan afgeven.

  00:32:38 - 00:33:16 - Marina van der Velde - Menting
 10. 10.

  Beslispunten

  1. De Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Herenweg 14b, Rijnsaterwoude’ vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Wat willen we bereiken
  De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om een nieuwe, vrijstaande woning te bouwen aan de Herenweg te Rijnsaterwoude. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig (d.m.v. het toevoegen van een bouwvlak op een bestaande woonbestemming), omdat het maximum aantal te bouwen woningen op die locatie al is bereikt. Bij deze bestemmingsplanwijziging staat het behoud van de ruimtelijke kwaliteit voorop.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Dit publiekrechtelijk kader moet vastgesteld worden om de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken op het perceel tussen Herenweg 14a en 16. Om de financiële risico’s voor de gemeente af te dekken is een anterieure overeenkomst gesloten met de aanvrager.

  00:32:49 - 00:33:16 - Marina van der Velde - Menting
  00:33:16 - 00:35:11 - Thijs Mooren
  00:35:11 - 00:36:47 - Alwin Koek
  00:36:47 - 00:38:12 - Petra van der Wereld
  00:38:12 - 00:41:32 - Laura van Klink
  00:41:32 - 00:41:34 - Esther Loos
  00:41:34 - 00:41:36 - Marcel Doze
  00:41:36 - 00:42:10 - Esther Loos
  00:42:10 - 00:42:54 - Laura van Klink
  00:42:54 - 00:44:05 - Alwin Koek
  00:44:05 - 00:44:49 - Petra van der Wereld
  00:44:49 - 00:44:56 - Marina van der Velde - Menting
  00:44:56 - 00:46:10 - Ton van Velzen
  00:46:10 - 00:46:17 - Marina van der Velde - Menting
  00:46:17 - 00:46:19 - Thijs Mooren
  00:46:19 - 00:46:38 - Thijs Mooren
  00:46:38 - 00:47:04 - Petra van der Wereld
  00:47:04 - 00:48:53 - Laura van Klink
  00:48:53 - 00:51:15 - Herman Haarman
  00:51:15 - 00:51:31 - Marina van der Velde - Menting
  01:06:37 - 01:07:02 - Marina van der Velde - Menting
  01:07:02 - 01:08:27 - Laura van Klink
  01:08:27 - 01:09:08 - Alwin Koek
  01:09:08 - 01:09:45 - Laura van Klink
  01:09:45 - 01:10:01 - Marina van der Velde - Menting
  01:10:01 - 01:10:54 - Petra van der Wereld
  01:10:54 - 01:12:16 - Laura van Klink
  01:12:16 - 01:12:47 - Esther Loos
  01:12:47 - 01:13:22 - Alwin Koek
  01:13:22 - 01:14:54 - Marina van der Velde - Menting
 11. 11

  Beslispunten

  1. De beleidsregel Wonen en Vliegen 20 Ke-contour Schiphol vast te stellen.
  2. De beleidsregel op te nemen in de Maatschappelijke Omgevingsvisie Kaag en Braassem.

  Wat willen we bereiken
  Als gemeente zelf de regie houden op het al dan niet toestaan van woningbouw binnen de geluidscontouren van Schiphol.


  Wat gaan we daarvoor doen
  De beleidsregel Wonen en Vliegen vaststellen, die voorschrijft dat bij plannen voor nieuwe woningen binnen de 20 KE-contour een integrale ruimtelijke afweging dient plaats te vinden waarbij luchtvaartgeluid expliciet wordt afgewogen in een bestemmingsplan. Dit moet worden verwoord in de toelichting van een bestemmingsplan. In de beleidsregel is vastgelegd uit welke elementen deze toelichting moet bestaan. De beleidsregel legt vast hoe je als gemeente de afweging van nieuwe gevoelige bestemmingen expliciet afweegt in relatie tot luchtvaartaspecten. Als gevolg hiervan blijft de gemeente zelf aan zet en is een ontheffing van de minister IenM niet meer nodig.

  Moties

  Onderwerp
  Motie 1 - 20 Ke-contour Schiphol (openbreken onderhandelingsresultaat) AANGENOMEN
  Motie Vreemd aan de orde van de Dag (SMOOTH doelstellingen) AANGENOMEN
  01:14:15 - 01:14:54 - Marina van der Velde - Menting
  01:14:54 - 01:20:59 - Marcel Doze
  01:20:59 - 01:21:49 - Marina van der Velde - Menting
  01:21:49 - 01:22:10 - Laura van Klink
  01:22:10 - 01:22:55 - Petra van der Wereld
  01:22:55 - 01:23:19 - Marina van der Velde - Menting
  01:23:19 - 01:24:34 - Ton van Velzen
  01:24:34 - 01:27:02 - Alwin Koek
  01:27:02 - 01:27:42 - Gino Wesselman
  01:27:42 - 01:28:22 - Laura van Klink
  01:28:22 - 01:29:53 - Marcel Doze
  01:29:53 - 01:34:56 - Marina van der Velde - Menting
 12. 12

  Beslispunten

  1. De nota beantwoording zienswijzen vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Woelige Baren’ te Oude Wetering vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Wat willen we bereiken
  Behoud en doorontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Op de locatie aan de Meerkreuk te Oude Wetering worden 49 woningen gerealiseerd, onderverdeeld in een appartementencomplex met 22 appartementen, 23 aangesloten woningen verdeeld over drie bouwblokken en vier vrijstaande of twee twee-onder-één-kap woningen verdeeld over twee bouwblokken. Dit publiekrechtelijk kader moet vastgesteld worden om de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Om de financiële risico’s voor de gemeente af te dekken is een anterieure overeenkomst afgesloten.

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement 1 SvKB - Woelige Baren Oude Wetering vier bouwlagen AANGENOMEN

  Moties

  Onderwerp
  Motie 2 - Sociale koopwoningen AANGENOMEN
  01:34:40 - 01:34:56 - Marina van der Velde - Menting
  01:34:56 - 01:37:19 - Esther Loos
  01:37:19 - 01:37:20 - Ger van Emmerik
  01:37:20 - 01:38:21 - Ger van Emmerik
  01:38:21 - 01:38:29 - Marina van der Velde - Menting
  01:38:29 - 01:40:56 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:40:56 - 01:43:53 - Herman Haarman
  01:43:53 - 01:43:59 - Marina van der Velde - Menting
  01:43:59 - 01:45:05 - Ruud van der Star
  01:45:05 - 01:45:26 - Petra van der Wereld
  01:45:26 - 01:46:19 - Ruud van der Star
  01:46:19 - 01:47:35 - Marina van der Velde - Menting
  01:47:35 - 01:49:51 - Alwin Koek
  01:49:51 - 01:50:19 - Ton van Velzen
  01:50:19 - 01:51:30 - Esther Loos
  01:51:30 - 01:52:54 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:52:54 - 01:55:07 - Laura van Klink
  01:55:07 - 01:56:10 - Ger van Emmerik
  01:56:10 - 01:57:02 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:57:02 - 01:57:34 - Laura van Klink
  01:57:34 - 01:58:30 - Karin van der Kaaden - van Klink
  01:58:30 - 02:01:16 - Marina van der Velde - Menting
 13. 13

  Beslispunten

  1. Het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 2-6, Leimuiden’ vast te stellen.
  2. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

  Wat willen we bereiken
  De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om drie nieuwe woningen (één vrijstaande woning en een 2-onder-1-kapwoning) te bouwen aan de Dorpsstraat te Leimuiden. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig, omdat het maximum aantal te bouwen woningen op die locatie al is bereikt. Bij deze bestemmingsplanwijziging staat het behoud van de ruimtelijke kwaliteit voorop. In de lijn van het raadsakkoord is het initiatief met een positieve houding (‘ja, mits’) benaderd.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Dit publiekrechtelijk kader moet vastgesteld worden om de bouw van een vrijstaande woning en een 2-onder-1-kapwoning mogelijk te maken op het perceel Dorpsstraat 2. Om de financiële risico’s voor de gemeente af te dekken is een anterieure overeenkomst gesloten met de aanvrager.

  01:59:52 - 02:01:16 - Marina van der Velde - Menting
 14. 14

  Beslispunten
  Instemmen met conceptzienswijze


  Wat willen we bereiken

  1. Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer;
  2. Het vastleggen van een helder takenpakket voor de organisatie voor meerdere jaren;
  3. Het introduceren van een solide financieringssystematiek.

  Wat gaan we daarvoor doen
  De eerste begrotingswijziging 2018 RDOG en de kadernota 2019 RDOG vaststellen.
  De begrotingswijzing in 2018 is noodzakelijk vanwege programma RDOG 2020. De gezamenlijke gemeenten hebben het programma RDOG2020 opgestart, waarbij op basis van de beoogde maatschappelijke effecten wordt bepaald welke taken de RDOG HM op welk niveau zou moeten uitvoeren.

  02:01:00 - 02:01:16 - Marina van der Velde - Menting
  02:01:16 - 02:02:44 - Alwin Koek
  02:02:44 - 02:03:56 - Petra van der Wereld
  02:03:56 - 02:04:02 - Karin van der Kaaden - van Klink
  02:04:02 - 02:04:25 - Petra van der Wereld
  02:04:25 - 02:04:27 - Karin van der Kaaden - van Klink
  02:04:27 - 02:06:46 - Marina van der Velde - Menting
 15. 15

  Beslispunten
  a. te verklaren dat het college maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen;
  b. de visie van het college te onderschrijven en het noodzakelijk te achten dat er een beroep gedaan wordt op de Vangnetuitkering 2017 om het tekort op de Rijksvergoeding BUIG deels op te vangen.


  Wat willen we bereiken
  Met succes een beroep doen op de vangnetuitkering 2017.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Een aanvraag indienen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, die de minister van SZW adviseert over de te nemen beslissing. Deze aanvraag moet compleet zijn, aan alle voorwaarden voldoen en de aanvraagprocedure moet tijdig en op de juiste wijze gevolgd zijn.

  02:06:11 - 02:06:46 - Marina van der Velde - Menting
 16. 16

  In overleg met de accountant wordt nog gekeken naar het vervallen van de verantwoordingsplicht.
  In de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 zijn de artikelen geel gearceerd die gewijzigd zijn.


  Beslispunten:

  1. Jaarlijks een budget van € 2.000 per fractie beschikbaar te stellen voor het organiseren van fractieondersteuning.
  2. Vierjaarlijks een budget van € 15.500 beschikbaar te stellen voor ondersteuning van digitaal werken bij de start van de nieuwe raadsperiode, voor het eerst in 2018.
  3. In de dekking te voorzien door het krediet IC0328 af te sluiten; het budget ad € 7.085 over te hevelen naar een nieuw krediet, het bedrag van het al in de meerjarenraming opgenomen krediet voor 2020 (€ 6.340) en een bedrag van € 1.075 hieraan toe te voegen, en de afschrijvingstermijn te bepalen op 4 jaar.
  4. De verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 vast te stellen.
  5. De verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, 1e wijziging vast te stellen.

  Wat willen we bereiken
  Een administratief eenvoudig georganiseerde verstrekking van fractiebudget waarmee fracties naar eigen inzicht fractieondersteuning kunnen organiseren.


  Wat gaan we daarvoor doen
  Tot op heden ontvangen fracties jaarlijks een budget voor het organiseren van fractieondersteuning (fractievergoeding op basis van aantal raadsleden in een fractie). Daarnaast is er een budget waar burgerleden die deelnemen aan een oordeelsvormende vergadering een vergoeding uit ontvangen (presentiegelden). Ten slotte is er een budget voor het aanschaffen van devices om digitaal te kunnen werken voor de fracties.
  Voorstel is om de budgetten bij elkaar te voegen en te verdelen over de fracties met daarbij de mogelijkheid om het budget naar eigen inzicht te besteden. Het budget kan ingezet worden voor de vergoeding aan burgerleden, voor algemene fractiekosten of voor de aanschaf van devices om digitaal te kunnen werken.

  02:06:30 - 02:06:46 - Marina van der Velde - Menting
  02:06:46 - 02:07:47 - Esther Loos
  02:07:47 - 02:08:53 - Petra van der Wereld
  02:08:53 - 02:10:05 - Ruud van der Star
  02:10:05 - 02:11:22 - Karin van der Kaaden - van Klink
  02:11:22 - 02:11:26 - Marina van der Velde - Menting
  02:11:26 - 02:11:35 - Karin van der Kaaden - van Klink
  02:11:35 - 02:12:24 - Alwin Koek
  02:12:24 - 02:14:09 - Marina van der Velde - Menting
  02:14:09 - 02:15:06 - Karin van der Kaaden - van Klink
  02:15:06 - 02:16:29 - Marina van der Velde - Menting
 17. 17

  02:15:16 - 02:16:29 - Marina van der Velde - Menting